Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ, HỌC KÌ I, LỚP 7
Đề 1(Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

1. Đất trồng
- Đất trồng là gì?

Câu 1

- Thành phần của đất?

Câu 7
0,5

2,0

2. Phân bón
- Đặc điểm của phân đạm

Câu 2

- Ảnh hưởng của phân bón đến môi

Câu 8

trường, con người và sinh vật khác
3. Giống cây trồng

0,5

1

Câu 3

Trình tự sản xuất hạt giống

0,5

4. Phòng trừ sâu bệnh
Câu 9

- Tác dụng phòng trừ sâu bệnh của
biện pháp canh tác

2,0

5. Kĩ thuật gieo trồng
Luân canh, xen canh, tăng vụ

Câu 6
1,5

6. Kĩ thuật gieo trồng chăm sóc cây
rừng.
Tại sao phải trồng cây rừng ở thành

Câu 10

phố, khu công nghiệp.

1

7. Khai thác và bảo vệ rừng

1

Mục đích của bảo vệ rừng

Câu 4

8.Giống vật nuôi
Đặc điểm ngoại hình của giống đại Câu 5
bạch

1
4

4

2

Tổng số câu
2,5
Tổng % điểm

25%

2

5,5
55%

2
20%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà
em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5).
Câu 1. Đất trồng là gì?
A. Kho dự trữ thức ăn của cây .
B. Do đá núi mủn ra, cây nào cũng sống được.
C. Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng.
D. Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất.
Câu 2. Phân đạm có đặc điểm gì?
A. Chứa nhiều chất dinh dưỡng .
B. Dễ hoà tan trong nước .
C. Khó vận chuyển, bảo quản .
D. Không hoà tan trong nước .
Câu 3. Trình tự sản xuất hạt giống:
A. Phục tráng – Nhân giống siêu nguyên chủng (SNC) – So sánh dòng –
Nhân giống nguyên chủng (NC) – Sản xuất đại trà.
B. Phục tráng – So sánh dòng – Nhân giống NC – Nhân giống SNC – Sản
xuất đại trà.
C. Phục tráng – Nhân giống SNC – So sánh dòng – Nhân giống NC - Sản
xuất đại trà.
D. Phục tráng - So sánh dòng - Nhân giống SNC - Nhân giống NC - Sản
xuất đại trà.
Câu 4. Mục đích của bảo vệ rừng:
A. Trồng cây công nghiệp .
B. Cấm phá rừng, gây cháy rừng .
C. Giữ gìn tài nguyên thực vật, đất rừng.
D. Định canh, định cư.
Câu 5. Đặc điểm ngoại hình của giống lợn Đại Bạch:
A. Lông da trắng tuyền, mặt bằng, tai rủ kín mặt.
B. Lông trắng, da đen tai to ngả về phía trước.

3

C. Lông trắng, da trắng, mặt gãy, tai to hướng về phía trước.
D. Lông đen, da trắng, tai to rủ kín mặt.
Câu 6. Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của các câu sau để có được
câu trả lời đúng:
độ phì nhiêu

giảm sâu, bệnh

điều hoà dinh dưỡng

ánh sáng

sản phẩm thu hoạch

nước
đất

1. Luân canh làm cho đất tăng thêm ..................; ..............và...................
2. Xen c...
1
KIM TRA N CÔNG NGH, HC KÌ I, LP 7
Đề 1(Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Ni dung Nhn biết Thông hiu Vn dng
1. Đất trng
- Đất trng gì?
- Thành phn ca đất?
Câu 1
0,5
Câu 7
2,0
2. Phân bón
- Đặc đim ca phân đạm
- nh hưởng ca phân bón đến môi
trường, con người và sinh vt kc
Câu 2
0,5
u 8
1
3. Ging cây trng
Trình t sn xut ht ging
Câu 3
0,5
4. Phòng tr sâu bnh
- Tác dng phòng tr sâu bnh ca
bin pháp canh tác
Câu 9
2,0
5. Kĩ thut gieo trng
Luân canh, xen canh, tăng v
Câu 6
1,5
6. Kĩ thut gieo trng chăm sóc y
rng.
Ti sao phi trng y rng thành
ph, khu ng nghip.
u 10
1
7. Khai thác và bo v rng
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ 9 10 50