Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Địa Lí

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng/kĩ

Tổng

năng
TNKQ TL

TNKQ TL

Môi trường xích đạo ẩm
Môi trường đới lạnh
Dân số đới nóng
Nông nghiệp đới nóng
Hoạt động kinh tế hoang
mạc

1

1

(0,5đ)

(0,5đ)

1

1

(1,0đ)

(1,0đ)

1

1

(0,5đ)

(0,5đ)

1

1

(0,5đ)

(0,5đ)

1

1

(0,5đ)

(0,5đ)

Khí hậu châu Phi

Dân số thế giới
Tổng điểm

TNKQ TL

1

1

(3đ)

(3đ)

1

1

(4đ)

(4đ)

3

1

3

7

(1,5đ)

(1,0đ)

(7,5đ)

(10đ)

1

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng trong các câu sau:
Câu 1.
Biểu đồ dưới đây là biểu đồ khí hậu của môi trường nào?
A. Nhiệt đới.
B. Xích đạo ẩm.
C. Nhiệt đới gió mùa.
D. Hoang mạc.

Câu 2. Các cây công nghiệp chủ yếu ở đới nóng là:
A. cà phê, cao su, bông, ngô.
B. cao su, lạc, chè, khoai.
C. cà phê, cao su, bông, dừa, lạc, mía.
D. cao su, cà phê, chè, ngô, lạc.
Câu 3. Dân số ở đới nóng chiếm:
A. gần 50% dân số thế giới.
B. hơn 35% dân số thế giới.
C. 40% dân số thế giới.
D. khoảng 60% dân số thế giới.
Câu 4. Ý nào dưới đây không phải là hoạt động kinh tế cổ truyền ở hoang mạc?
A. Chăn nuôi du mục, vận chuyển hàng hóa.
B. Trồng trọt trong các ốc đảo, chăn nuôi.
C. Khai thác dầu khí, khoáng sản.
D. Vận chuyển hàng và buôn bán qua các hoang mạc.

2

Câu 5. Chọn các cụm từ trong ngoặc ( 2- 3 tháng, 3- 4 tháng, thực vật, động vật,
-8oC, -10oC, mùa hạ, mùa xuân) và điền vào các chỗ trống (…) trong câu sau cho
phù hợp:
“ Ở gần cực khí hậu lạnh quanh năm, mùa hạ chỉ dài ….………(1)………
Nhiệt độ trung bình luôn dưới ……(2).................. Đất đóng băng quanh năm,…..
……………(3)…………... chỉ phát triển được vào…….(4)………………ngắn
ngủi trong những thung lũng kín gió, khi lớp băng trên mặt tan đi”.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (4 điểm):
Dựa vào biểu đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy:
- Nhận xét và giải thích tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến
cuối thế kỷ XX.
- Nêu hậu quả của việc tăng dân số nhanh.

3

Câu 2 (3 điểm):
Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao châu Phi
có khí hậu nóng và khô vào bậc nhất thế giới.

4

5

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN ĐỊA , HCI, LP 7
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Biết Hiu Vn dng/kĩ
năng
Ni dung
TNKQ
TL TNKQ
TL TNKQ
TL
Tng
Môi trường xích đạo m 1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Môi trường đới lnh 1
(1,0đ)
1
(1,0đ)
Dân s đới ng 1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Nông nghip đới nóng 1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Hot động kinh tế hoang
mc
1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Khí hu châu Phi 1
(3đ)
1
(3đ)
Dân s thế gii 1
(4đ)
1
(4đ)
Tng đim 3
(1,5đ)
1
(1,0đ)
3
(7,5đ)
7
(10đ)
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Địa Lí - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Địa Lí - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Địa Lí 9 10 873