Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Giáo dục công dân

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ I, LỚP 7
Đề số 2(Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Các cấp độ tư duy

Nội dung chủ đề (Mục tiêu)
Nhận biết

Thông hiểu

A. Hiểu biểu hiện của lòng khoan

Câu hỏi 1TN

dung.

(0,5 điểm)

B. Hiểu biểu hiện của đoàn kết, tương

Câu hỏi 2 TN

trợ.

(0,5 điểm)

C. Phân biệt được ý kiến đúng hoặc

Câu hỏi 3TN

sai về truyền thống gia đình, dòng họ.

(1 điểm)

D. Nhận biết được biểu hiện của một

Câu hỏi 4 TN

số phẩm chất đạo đức đã học

(1 điểm)

E. Nêu được thế nào là gia đình văn

Câu hỏi 1 TL

hoá.

(1 điểm)

G. Tìm một số biểu hiện của sự thiếu

Câu hỏi 2 TL

tự trọng

(1 điểm)

H. Hiểu vai trò của con cái trong gia

Câu hỏi 3 TL

đình.

(2 điểm)

Vận dụng

I. Tìm cách ứng xử trong những tình

Câu hỏi 4 (3

huống liên quan đến phẩm chất đoàn

điểm)

kết, tương trợ.
Tổng số câu hỏi

2

5

1

Tổng điểm

2

5

3

Tỉ lệ

20%

50%

30%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm)
Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng khoan dung? (khoanh tròn chữ cái trước
câu mà em chọn)
A. Bỏ qua tất cả khuyết điểm của bạn vì thương bạn.
B. Tỏ vẻ khó chịu khi thấy người khác có thói quen, sở thích khác với mình.
C. Nhẹ nhàng nhắc nhở khi bạn làm điều gì không đúng.
D. Khi bạn có khuyết điểm thì phê bình gay gắt để giúp bạn tiến bộ.
Câu 2 (0,5 điểm)
Em tán thành ý kiến nào dưới đây về sự đoàn kết, tương trợ đối với bạn bè?
(khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Đoàn kết với bạn cùng sở thích thì mới thú vị.
B. Đoàn kết với bạn có học lực và hoàn cảnh như mình thì mới có sự bình đẳng.
C. Đoàn kết, tương trợ không nên có sự phân biệt nào.
D. Chỉ nên đoàn kết với những người có thể giúp đỡ mình.
Câu 3 (1 điểm)
Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô
trống trong bảng sau:
A. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có truyền thống gì đáng
tự hào.
B. Giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ là thể hiện
lòng biết ơn đối với các thế hệ trước.
C. Truyền thống là những gì đã lạc hậu.
D. Phát huy truyền thống gia đình, dòng họ là góp phần giữ
gìn, phát huy bản sắc dân tộc.

Câu 4 (1 điểm)
Hãy nối một ô ở cột trái (A) với một ô ở cột phải (B) sao cho đúng nhất:
A

B

a. Anh Minh là cán bộ quân đội. Nhân ngày 20/11, anh

1. Yêu thương con người

đến thăm cô giáo cũ đã dạy anh hồi cấp 1.
b. Tùng luôn đi học đúng giờ, học và làm bài đầy đủ.

2. Tự tin

c. Lân luôn tự giác làm tốt công việc của mình không để 3. Đoàn kết, tương trợ
thầy cô và cha mẹ phải nhắc nhở.
d....
ĐỀ KIM TRA HC MÔN GIÁO DC CÔNG DÂN, HC KÌ I, LP 7
Đề s 2(Thi gian làm i: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các cp độ tư duy
Ni dung ch đề (Mc tiêu)
Nhn biết Thông hiu Vn dng
A. Hiu biu hin ca lòng khoan
dung.
u hi 1TN
(0,5 đim)
B. Hiu biu hin ca đn kết, tương
tr.
u hi 2 TN
(0,5 đim)
C. Pn bit được ý kiến đúng hoc
sai v truyn thng gia đình, dòng h.
u hi 3TN
(1 đim)
D. Nhn biết được biu hin ca mt
s phm cht đạo đức đã hc
Câu hi 4 TN
(1 đim)
E. u được thế nào gia đình văn
hoá.
Câu hi 1 TL
(1 đim)
G. Tìm mt s biu hin ca s thiếu
t trng
u hi 2 TL
(1 đim)
H. Hiu vai trò ca con cái trong gia
đình.
u hi 3 TL
(2 đim)
I. Tìm cách ng x trong nhng tình
hung liên quan đến phm cht đoàn
kết, tương tr.
Câu hi 4 (3
đim)
Tng s câu hi 2 5 1
Tng đim 2 5 3
T l 20% 50% 30%
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Giáo dục công dân - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Giáo dục công dân - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Giáo dục công dân 9 10 955