Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Lịch sử Đề 1

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 7
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời
đúng
1. Nông nô được hình thành chủ yếu từ:
A. Tướng lĩnh quân sự
B. Nông dân, nô lệ
C. Quý tộc
D. Nô lệ
2. Hệ tư tưởng và đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc
là:
A. Phật giáo
B. Đạo giáo
C. Nho Giáo
D. Lão giáo
3. Người đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất nước ta vào thế kỉ X là:
A. Ngô Quyền
B. Đinh Bộ Lĩnh
C. Lê Hoàn
D. Nguyễn Huệ
4. Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền là hai giai cấp chính của:
A. Xã hội chiếm hữu nô lệ
B. Xã hội nguyên thuỷ
C. Xã hội phong kiến
D. Xã hội tư bản chủ nghĩa
5. Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chống quân Tống (thế kỉ XI)
tại:

1

A. Ải Chi Lăng
B. Dọc sông Cà Lồ
C. Cửa sông Bạch Đằng
D. Dọc sông Cầu
6. Nhà Lý xây dựng Văn miếu – Quốc Tử Giám để làm nơi:
A. Hội họp các quan lại
B. Đón các sứ giả nước ngoài
C. Vui chơi giải trí
D. Dạy học cho con vua, quan, mở trường thi
Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 2 (2 điểm). Nêu những thành tựu lớn về văn hoá Trung Quốc thời
phong kiến.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Câu 3 (3 điểm). Trình bày cách đánh địch độc đáo của Lý Thường Kiệt
trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077)
...........................................................................................................................
.................
1
ĐỀ KIM TRA MÔN LCH S, HC KÌ I, LP 7
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 pt)
Phn I. Trc nghim khách quan (3 đim)
Câu 1. Hãy khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đứng trước câu tr li
đúng
1. Nông được hình thành ch yếu t:
A. Tướng lĩnh quân s
B. Nông dân, l
C. Q tc
D. Nô l
2. H tư tưởng và đạo đức chính thng ca giai cp phong kiến Trung Quc
là:
A. Pht giáo
B. Đạo giáo
C. Nho Giáo
D. Lão giáo
3. Người đã dp lon 12 s quân, thng nht nước ta vào thế k X là:
A. N Quyn
B. Đinh B Lĩnh
C. Lê Hoàn
D. Nguyn Hu
4. Giai cp địa ch nông dân tá đin là hai giai cp chính ca:
A. Xã hi chiếm hu l
B. Xã hi nguyên thu
C. Xã hi phong kiến
D. Xã hi tư bn ch nghĩa
5. Lý Thường Kit xây dng phòng tuyến chng quân Tng (thế k XI)
ti:
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Lịch sử Đề 1 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Lịch sử Đề 1 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Lịch sử Đề 1 9 10 599