Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC
HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN MỸ THUẬT, LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 2: Vẽ một bức tranh đề tài "Cuộc sống quanh em"
* Yêu cầu:
- Vẽ trên giấy A4 hoặc A3 với những hoạt động khác nhau thể hiện
cuộc sống quanh em về gia đình, nhà trường, xã hội.
- Hình ảnh:
+ Gia đình: cảnh sinh hoạt gia đình.
+ Nhà trường: đi học, học nhóm, các hoạt động ngoại khóa của
trường.
+ Xã hội: trồng cây, giữ gìn vệ sinh môi trường, các hoạt động vui
chơi lành mạnh.
- Màu sắc: Theo ý thích
- Chất liệu: Tự chọn.
ĐÁP ÁN
Đáp án
- Vẽ đúng theo yêu cầu nội dung.
- Bố cục chặt chẽ, hợp lí.
- Hình ảnh, màu sắc đẹp, sinh động.
- Vẽ đúng theo yêu cầu đề bài.
- Bố cục cân đối.
- Hình ảnh, màu sắc đẹp.
- Vẽ chưa đúng theo yêu cầu đề bài.
- Bố cục chưa hợp lí.
- Hình ảnh, màu sắc chưa đẹp.
- Vẽ không đúng theo yêu cầu đề bài.
- Bài vẽ chưa hoàn chỉnh.
- Bố cục rời rạc.
- Vẽ màu chưa đều, chưa xong.

Hướng dẫn
chấm, biểu điểm
9 - 10 điểm

7 - 8 điểm

5 - 6 điểm

Dưới 5 điểm

...
TRƯỜNG THCS HUNH PHƯỚC
HUYN NINH PHƯỚC - TNH NINH THUN
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I
MÔN M THUT, LP 7
Thi gian làm bài: 45 phút
Đề s 2: V mt bc tranh đề tài "Cuc sng quanh em"
*u cu:
- V trên giy A4 hoc A3 vi nhng hot động khác nhau th hin
cuc sng quanh em v gia đình, nhà trường, xã hi.
- Hình nh:
+ Gia đình: cnh sinh hot gia đình.
+ Nhà trường: đi hc, hc nhóm, các hot động ngoi ka ca
trường.
+ hi: trng cây, gi gìn v sinh môi trường, các hot động vui
chơi lành mnh.
-u sc: Theo ý thích
- Cht liu: T chn.
ĐÁP ÁN
Đáp án Hướng dn
chm, biu đim
- V đúng theo yêu cu ni dung.
- B cc cht ch, hp lí.
- Hình nh, màu sc đẹp, sinh động.
9 - 10 đim
- V đúng theo yêu cu đề bài.
- B cc cân đối.
- Hình nh, màu sc đẹp.
7 - 8 đim
- V chưa đúng theo yêu cu đề bài.
- B cc chưa hp lí.
- Hình nh, màu sc chưa đẹp.
5 - 6 đim
- V không đúng theo yêu cu đề bài.
- Bài v chưa hoàn chnh.
- B cc ri rc.
- V màu chưa đều, chưa xong.
Dưới 5 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận 9 10 775