Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 1, LỚP 7
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ
Lĩnh vực nội dung
Văn
học

Thể loại

Nhận
biết
TN
C7

TL

Thông
hiểu
TN TL
C 2

Nội dung

C 1,
3, 4

Nghệ thuật

C8

Vận dụng
Thấp
Cao
TN TL TN TL

2
4

C 11
C6

2
1

C9

1
1

đồng C 5
Tiếng Từ
Việt nghĩa
Thành ngữ
Biện pháp tu
từ
Tập
là m
văn

C10

Viết bài văn
biểu cảm

Tổng số câu
Trọng số điểm

C
12
2
0,5

5
1,25

3
0,75

1
2

Mỗi câu trắc nghiệm: 0, 25 điểm
Câu tự luận 11 được 2 điểm; câu 12 được 5, 5 điểm

1

Tổng

1

1
12
5,5 10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm, 10 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Bài thơ Sông núi nước Nam thường được gọi là gì?
A. Hồi kèn xung trận
B. Khúc ca khải hoàn
C. Áng thiên cổ hùng văn
D. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên
2. Bài Sông núi nước Nam được viết cùng thể thơ với bài nào?
A. Phò giá về kinh
B. Bài ca Côn Sơn
C. Bánh trôi nước
D. Qua Đèo Ngang
3. Bài thơ Sông núi nước Nam ra đời trong hoàn cảnh nào?
A. Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.
B. Lý Thường Kiệt chống quân Tống trên sông Như Nguyệt.
C. Trần Quang Khải chống giặc Nguyên ở bến Chương Dương.
D. Quang Trung đại phá quân Thanh.
4. Bài thơ Sông núi nước Nam đã nêu bật điều gì?
A. Nước Nam là đất nước có chủ quyền và không một kẻ thù nào xâm
phạm được.
B. Nước Nam là một đất nước có truyền thống văn hiến từ ngàn xưa.
C. Nước Nam rộng lớn và hùng mạnh, có thể sánh ngang với các
cường quốc khác.
D. Nước Nam có nhiều anh hùng sẽ đánh tan giặc ngoại xâm.
5. Từ nào sau đây không đồng nghĩa với từ sơn hà?
A. giang sơn
B. sông núi

2

C. đất nước
D. sơn thuỷ
6. Nghệ thuật nổi bật của bài thơ Sông núi nước Nam là gì?
A. Sử dụng nhiều biện pháp tu từ và ngôn ngữ giàu cảm xúc
B. Sử dụng điệp ngữ và các yếu tố trùng điệp
C. Ngôn ngữ sáng rõ, cô đúc, hoà trộn giữa ý tưởng và cảm xúc
D. Nhiều hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng
7. Trong các bài thơ sau, bài nào là thơ Đường?
A. Phò giá về kinh
B. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
C. Cảnh khuya
D. Rằm tháng giêng
8. Nhận xét nào sau đây không đúng về tác phẩm trữ tình?
A. Tác phẩm trữ tình thuộc kiểu văn bản biểu cảm.
B. Tác phẩm trữ tình chỉ dùng lối bày tỏ trực tiếp tình cảm, cảm xúc.
C. Tác phẩm trữ tình có ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm.
D. Tác phẩm trữ tình có thể có yếu tố tự sự và miêu tả.
9. Thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con.” giữ
vai trò gì ?
A. Chủ ngữ
B. Vị ngữ
C. Bổ ngữ
D. Trạng ngữ
10. Lối chơi...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 1, LP 7
Đề s 1 (
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
9
9
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
V
V
n
n
d
d
n
n
g
g
N
N
h
h
n
n
b
b
i
i
ế
ế
t
t
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g
h
h
i
i
u
u
T
T
h
h
p
p
C
C
a
a
o
o
M
M
c
c
đ
đ
Lĩnh vc ni dung
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
Tng
Th loi C 7 C 2
2
2
Ni dung
C 1,
3, 4
C
C
1
1
1
1
4
4
V
V
ă
ă
n
n
h
h
c
c
Ngh thut C 8
C 6
2
2
T đồng
nghĩa
C 5
1
1
Thành ng
C 9
1
1
T
T
i
i
ế
ế
n
n
g
g
V
V
i
i
t
t
Bin pháp tu
t
C10
1
1
T
T
p
p
l
l
à
à
m
m
v
v
ă
ă
n
n
Viết bài văn
biu cm
C
12
1
T
T
n
n
g
g
s
s
c
c
â
â
u
u
T
T
r
r
n
n
g
g
s
s
đ
đ
i
i
m
m
2
0,5
5
1,25
3
3
0
0
,
,
7
7
5
5
1
2
1
5,5
12
10
Mi câu trc nghim: 0, 25 đim
Câu t lun 11 được 2 đim; câu 12 được 5, 5 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Ngữ văn - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Ngữ văn - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Ngữ văn 9 10 252