Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Sinh học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 7
Đề số 1
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Các mức độ nhận thức

Các
chủ đề

Nhận biết
TNK

Thông hiểu

TL

Chương

Câu 2.1

I

Câu 2.2

TNKQ

Tổng

Vận dụng

TL

TNKQ

TL

Câu1

3 câu

1,25

1,75

0,5

Chương

Câu 2.3

II

Câu 2.4

Câu 3

3 câu

1,5

2,0

0,5
Chương

Câu 2.6

III

Câu 2.7

Câu 2.5. Câu 4
0,25

4 câu

1,5

2,25

0,5
Chương

Câu 2.9

IV

Câu 2.8

0,25

Chương

Câu

V

2.10

Câu 5

0,25

1.0

Câu 6
2,0

8 câu

3 câu

2.11

2,5

0,25
1 câu

2,0

1,5
Câu

0,25
Tổng

3 câu

3 câu
2,0

1,75

2 câu

1câu
2,5

0,25

1 câu
1,5

10,0

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin
ở cột A (1,25đ)
Động vật nguyên sinh
(A)
1. Trùng roi
2. Trùng biến hình
3. Trùng giày
4. Trùng kiết lị
5. Trùn sốt rét.

Đặc điểm (B)
a. Di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành
ruột.
b. Di chuyển bằng lông bơi, sinh sản theo kiêu phân đôi
và tiếp hợp.
c. Di chuyển bằng chân giả, sinh sản theo kiểu phân
đôi.
d. Không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân
đôi.
e. Di chuyển bằng roi, sinh sản theo kiểu phân đôi.
g. Di chuyển bằng chân giả, sống phổ biến ở biển.

Câu 2 : Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái (A, B, C, D) đứng trước phương án trả
lời mà em cho là đúng: (2,75đ)
1. Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là:
A. trùng giày, trùng kiết lị.
B. trùng biến hình, trùng sốt rét.
C. trùng sốt rét, trùng kiết lị.
D. trùng roi xanh, trùng giày.
2. Động vật nguyên sinh nào có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng?
A. Trùng giày.
B. Trùng biến hình.
C. Trùng sốt rét.
D. Trùng roi xanh.
3. Đặc điểm cấu tạo chung của ruột khoang là:

A. cơ thể phân đốt, có thể xoang; ống tiêu hóa phân hóa; bắt đầu có hệ tuần
hoàn.
B. cơ thể hình trụ thường thuôn hai đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức.
Cơ quan tiêu hóa dài từ miệng đến hậu môn.

C. cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu đuôi, lưng bụng, ruột
phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn.
D. cơ thể đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành cơ thể có 2 lớp tế bào.
4. Đặc điểm không có ở San hô là:
A. cơ thể đối xứng toả tròn.
B. sống di chuyển thường xuyên.
C. kiểu ruột hình túi.
D. sống tập đoàn.
5. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở Sán lông mà không có ở Sán lá gan và sán dây?
A. Giác bám phát triển.
B. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên.
C. Mắt và lông bơi phát triển.
D. Ruột phân nhánh chưa có hậu môn.
6. Đặc điểm không có ở Sán lá gan là :
A. giác bám phát triển.
B. cơ thể dẹp và đối ...
ĐỀ KIM TRA MÔN SINH HC, HC KÌ I, LP 7
Đề s 1
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
Các mc độ nhn thc
Nhn biết Thông hiu Vn dng
Các
ch đề
TNK TL TNKQ TL TNKQ TL
Tng
Ch
ương
I
Câu 2.1
Câu 2.2
0,5
Câu1
1,25
3 u
1,75
Chương
II
Câu 2.3
Câu 2.4
0,5
u 3
1,5
3 u
2,0
Chương
III
Câu 2.6
Câu 2.7
0,5
Câu 2.5.
0,25
u 4
1,5
4 u
2,25
Chương
IV
Câu 2.9
0,25
Câu 2.8
0,25
u 5
1.0
3 u
1,5
Chương
V
Câu
2.10
0,25
Câu 6
2,0
u
2.11
0,25
3 u
2,5
Tng
8 u
2,0
1 u
2,0
3 câu
1,75
2 câu
2,5
1câu
0,25
1 u
1,5
10,0
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Sinh học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Sinh học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Sinh học 9 10 414