Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 7

Đề số 1
A. MỤC TIÊU

Học kì I - lớp 7 kiểm tra học sinh những kiến thức, kĩ năng sau:
. Một số kiến thức hiểu biết về nguyên nhân và cách phòng ngừa chấn thương
trong hoạt động Thể dục thể thao.
. Kiến thức về đội hình 0-3-6-9.
. Kiến thức về kĩ thuật của tư thế:"Sẵn sàng - xuất phát" trong kĩ thuật chạy
nhanh.
. Kiến thức và kỹ năng thực hành nội dung chạy nhanh 60m.
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung / chủ đề

STT
1

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Nguyên nhân và cách phòng
ngừa chấn thương trong hoạt I.1(0,4đ)
động Thể dục thể thao.

2

Đội hình 0-3-6-9.

3

Giai đoạn:"Sẵn sàng - xuất

I.3.(0,4đ )

I.2.(0.4đ)
I.5.(0,4đ)
I.4.(0,4đ )

phát" trong kĩ thuật chạy
nhanh
4

Thực hành chạy nhanh 60m.

5

Tổng điểm

II.(8,0đ )
0,8điểm

0,8điểm

8,4điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu sau đó cho các
em khởi động, ôn bài ( nếu cần ).
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.

- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc
ngay ngoài sân tập.
- Phần kiểm chạy nhanh, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt,
mỗi đợt từ 1 đến 2 học sinh.
- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên.
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể
thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I . Lý thuyết (2,0 điểm ).
Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời .
1. Nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương trong tập luyện Thể dục thể
thao là:
A. Tập từ đơn giản đến phức tạp .
B. Khởi động kĩ trước khi tập luyện .
C.Tuân tủ những quy định một cách nghiêm túc .
D. Tập các động tác khó, nguy hiểm khi không có người hướng dẫn.
2. Để tiến hành tập luyện cho tốt, trước khi tập các em nên ăn uống như
thế nào?
A. Ăn nhẹ, uống nhẹ.
B. Ăn no và uống nhẹ.
C. Ăn nhẹ ,uống nhiều.
D. Ăn nhiều,uống nhiều.
3. Trong quá trình tập luỵện hoặc thi đấu nếu thấy sức khoẻ không bình
thường em cần phải làm gì?
A Ngồi hoặc nằm ngay.
B. Báo cáo cho giáo viên biết.
C. Không cần báo cho giáo viên biết và vẫn duy trì tập luyện.
D.Tập giảm nhẹ động tác
4. Em hãy tìm đáp án đúng để vào chỗ chấm cho thích hợp.
Khi có lệnh: "Sẵn sàng - chạy " , đạp chân......... , rồi đưa ra ........ sau
đ...
ĐỀ KIM TRA MÔN TH DC, HC K I, LP 7
Đề s 1
A. MC TIÊU
Hc I - lp 7 kim tra hc sinh nhng kiến thc, kĩ năng sau:
. Mt s kiến thc hiu biết v nguyên nn cách phòng nga chn thương
trong hot động Th dc th thao.
. Kiến thc v đội hình 0-3-6-9.
. Kiến thc v kĩ thut ca tư thế:"Sn sàng - xut phát" trong kĩ thut chy
nhanh.
. Kiến thc k năng thc hành ni dung chy nhanh 60m.
. Kh năng kết hp gia thuyết và thc nh.
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT
Ni dung / ch đề Nhn biết Tng hiu Vn dng
1 Nguyên nn và cách phòng
nga chn thương trong hot
động Th dc th thao.
I.1(0,4đ)
I.2.(0.4đ)
I.3.(0,4đ )
2 Đội nh 0-3-6-9. I.5.(0,4đ)
3 Giai đon:"Sn ng - xut
phát" trong kĩ thut chy
nhanh
I.4.(0,4đ )
4 Thc hành chy nhanh 60m. II.(8,0đ )
5 Tng đim 0,8đim 0,8đim 8,4đim
C. YÊU CU VÀ HÌNH THC T CHC KIM TRA
- K sân đúng qui cách và đảm bo an toàn cho hc sinh.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến ni dung, yêu cu sau đó cho các
em khi động, ôn i ( nếu cn ).
- Ch kim tra nhng hc sinh đủ sc kho tham gia hc tp đầy đủ.
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục 9 10 898