Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 7

Đề số 2
A. MỤC TIÊU

Học kì I - lớp 7 kiểm tra học sinh những kiến thức, kĩ năng sau:
. Mục đích khi tham gia hoạt động Thể dục thể thao.
. Nguyên nhân và cách phòng ngừa chấn thương trong hoạt động Thể dục
thể thao.
. Khẩu lệnh của nội dung đội hình đội ngũ.
. Cách thức thực hiện đội hình 0-2-4.
. Thực hành của bài thể dục phát triển chung với cờ.
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
STT
1

Nội dung / chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Mục đích cơ bản và quan trọng I.1.(0,4đ)
nhất khi tham gia hoạt động Thể
dục thể thao.

2

Nguyên nhân và cách phòng ngừa I.2.(0,4đ)
chấn thương trong hoạt động Thể
dục thể thao.

3

Đội hình đội ngũ

4

Đội hình 0-2-4 .

5

Thể dục phát triển chung với cờ

I.4.(0,4đ)
5.(0,4đ)

I.3.(0,4đ )
II.(8,0đ )

6

Tổng điểm

0,8điểm

0,8điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.

8,4điểm

- Trước khi kiểm tra, GV phổ biến mục nội dung, yêu cầu sau đó
cho các em khởi động , ôn bài( nếu cần ).
- Chỉ kiểm tra những HS có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy
đủ.
- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc
cũng có thể kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh làm bài ở trong lớp
hoặc ngay ngoài sân tập.
- Phần kiểm tra thực hành giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm
nhiều đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh.
- Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có
thể thống nhất và điều chỉnh biểu điểm cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I: Lý thuyết (2,0điểm ).
Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời .
1. Mục đích cơ bản và quan trọng nhất khi tham gia tập luyện Thể dục
thể thao là:
A.Phát triển chiều cao.
B. Nâng cao sức khoẻ, phát triển các tố chất thể lực.
C. Phát triển trí tuệ.
D. Phát triển năng lực bản thân.
2. Để tiến hành tập luyện cho tốt các em nên:
A. Tâp phù hợp với khả năng và sức khoẻ.
B. Tập từ nặng đến nhẹ.
C. Không cần khởi động mà tập luyện luôn.
D. Ăn nhiều,uống nhiều trước khi tập.
3. Khi thực hiện động tác vươn thở của bài thể dục phát triển chung thì
nhịp nào hít vào và nhịp nào thở ra?
A Các nhịp lẻ hít vào, các nhịp chẵn thở ra.
B. Các nhịp chẵn hít vào, các nhịp lẻ thở ra.
C. Các nhịp lẻ hít vào, thở ra không theo nhịp.
D. Hít vào không theo nhịp, các nhịp chẵn thở ra.
4. Điền các cụm từ vào chỗ … cho đúng với các khẩu lệnh.
1. " Theo số đã điểm - ..........".
2. " Về vị trí cũ - ...........".
3. " Nhìn phải - ................".
4. " Nhìn trước - ..................".
5. "...
ĐỀ KIM TRA MÔN TH DC, HC K I, LP 7
Đề s 2
A. MC TIÊU
Hc kì I - lp 7 kim tra hc sinh nhng kiến thc, kĩ năng sau:
. Mc đích khi tham gia hot động Th dc th thao.
. Nguyên nhân và cách phòng nga chn thương trong hot động Th dc
th thao.
. Khu lnh ca ni dung đội hình đội ngũ.
. Cách thc thc hin đội hình 0-2-4.
. Thc hành ca bài th dc phát trin chung vi c.
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT Ni dung / ch đề Nhn biết Thông hiu Vn dng
1 Mc đích cơ bn và quan trng
nht khi tham gia hot động Th
dc th thao.
I.1.(0,4đ)
2 Ngun nhân cách phòng nga
chn thương trong hot động Th
dc th thao.
I.2.(0,4đ)
3 Đội hình đội ngũ I.4.(0,4đ)
4 Đội hình 0-2-4 .
5.(0,4đ)
5 Th dc phát trin chung vi c I.3.(0,4đ )
II.(8,0đ )
6 Tng đim
0,8đim 0,8đim 8,4đim
C. YÊU CU VÀ HÌNH THC T CHC KIM TRA
- K sân đúng qui ch đảm bo an toàn cho hc sinh.
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục 9 10 845