Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Toán -Đề 1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nhận biết

Chủ đề

Số hữu tỷ, số thực

Hàm số và Đồ thị
Đường thẳng song

TN

TN

Vận dụng

TL

TN

2
0,5

1

2

1,75

0,5

2

1,75

2,5
2

0,5
0,25

0,5

8

6
1,5

1

2

1,0

3,0
4

2
1

6

1

0,25

Tổng

TL
1

0,75

1

Tổng

TL

3

song và vuông góc
Tam giác

Thông hiểu

0,25

2,5
6

0,5

9

2,0

5

2,75

22
3,75

3,5

Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới
mỗi ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa
đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ
A.

−6
2

B.

8
−6

C.

9
−12

D.

−12
9

Câu 2. Số

−5
không phải là kết quả của phép tính:
12

A.

−1 − 3
+
6 12

B. 1 -

− 17
12

C.

− 17
+1
12

D. 1 -

17
12

1

−3
?
4

10

Câu 3. Cách viết nào dưới đây là đúng ?
A. |- 0,55| = 0,55

B. |- 0,55| = -0,55

C. -|- 0,55| = 0,55

D. -|0,55| = 0,55.

Câu 4. Kết quả của phép tính (-5)2.(-5)3 là:
A. (-5)5

B. (-5)6

C. (25)6

D. (25)5

Câu 5. Nếu

x = 9 thì x bằng:

A. 9

B. 18

C. 81

D. 3

Câu 6. Biết đại lượng y tỷ lệ thuận với đại lượng x và hai cặp giá trị tương ứng của
chúng được cho trong bảng sau:
x

-3

1

y

1

?

Giá trị ở ô trống trong bảng là:
1
3

A.

C. 3

B.

1
3

D.

3

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x?
⎛ 1 2⎞
⎝
⎠

B. ⎜ ; − ⎟
⎝3 3⎠

⎛1

⎛ 2
⎝

D. ⎜ ; ⎟
⎝3 3⎠

A. ⎜ − ; ⎟
3 3
1⎞

2⎞

⎛1 2⎞

C. ⎜ − ; − ⎟
3 3
⎠

Câu 8. Đường thẳng OA trong hình 1 là đồ thị của hàm

y

số y = ax. Hệ số a bằng:
A. 1
O

B. 2

-1

C. -1

x
-1

D. -2

A

-2
Hình 1

2

Câu 9. Cho hai đường thẳng a và b, một đường thẳng c cắt cả hai đường thẳng a và b
(Hình 2). Nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được khẳng định đúng:
a) Cặp góc A2, B4 là cặp góc

1) đồng vị

b) Cặp góc A1, B1 là cặp góc

2) so le trong
3) trong cùng phía
A
1

4
2 3

a

c
4 B

1
Hình 2

2

b

3

Câu 10. Cho các đường thẳng m, n, d như hình 3.
M

Hai đường thẳng m và n song song với nhau vì:

D

m

A. chúng cùng cắt đường thẳng d.

d

B. chúng cùng vuông góc với đường thẳng MN .
C. hai đường thẳng n và d cắt nhau, trong các góc

450
N

n

C

tạo thành có một góc 45 .
0

D. chúng cùng cắt đường thẳng MN.

Hình 3

Câu 11. Điền số đo độ thích hợp vào chỗ .... ở câu sau:
n = ….…..
Trong hình 3, MDC

Câu 12. Cách phát biểu nào dưới đây diễn đạt đúng định lý về tính chất góc ngo...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TOÁN, HC KÌ I, LP 7
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Nhn biết Thông hiu Vn dng
Ch đề
TN TL TN TL TN TL
Tng
3 2 1
6
S hu t, s thc
0,75 0,5 1,75 3,0
1 2 1
4
Hàm sĐồ th
0,25 0,5 1,75 2,5
2 2 2
6
Đường thng song
song và vuông góc
0,5 0,5 1,5 2,5
1 1 1 2
6
Tam giác
0,25 1,0 0,25 0,5 2,0
8 9 5 22
Tng
2,75 3,5 3,75 10
Ch s phía trên, bên trái mi ô là s lượng câu hi; ch s góc phi dưới
mi ô là trng s đim cho các câu ô đó
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Trong các câu có các la chn A, B, C, D ch khoanh tròn vào mt ch in hoa
đứng trước câu tr li đúng.
Câu 1. Trong các phân s sau, phân s nào biu din s hu t
3
4
?
A.
6
2
B.
8
6
C.
9
12
D.
12
9
Câu 2. S
5
12
không phi là kết qu ca phép tính:
A.
12
3
6
1
+
B. 1 -
12
17
C.
12
17
+ 1 D. 1 -
12
17
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Toán -Đề 1 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Toán -Đề 1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Toán -Đề 1 9 10 223