Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nhận biết
TN
TL

Chủ đề
Số hữu tỷ, số thực

3

Thông hiểu
TN
TL
2

1

0,75
Hàm số và Đồ thị

Tam giác

0,5

1

0,5

1

2,5
1

5
1,5

1

2

1,0

8

Tổng

1,75

0,5

0,25

3,0
4

2

1

6

1

0,5

Tổng

1,75

2
0,25

Đường thẳng so
2
song và vuông góc

Vận dụng
TN
TL

0,25

2,5
6

0,5

9

2,0

4

2,75

21
3,75

3,5

10

Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi
ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa
đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Số hữu tỉ −1

1
được biểu diễn bởi điểm nào trong hình 1?
2
M
-2

N
-1

P

Q

0

1

H×nh 1

A. M

B. N

C. P

D. Q

Câu 2. Từ tỉ lệ thức
A.
C.

a c
= , với a, b, c, d ≠ 0, có thể suy ra:
b d

a d
=
c b
a b
=
d c
1

B.

a d
=
b c

D.

b d
=
a c

2

Câu 3. Số hữu tỉ −
3
5

B. −

10
−6

D. −

A. −
C.

5
được biểu diễn bởi phân số:
3

Câu 4. Điền dấu

≥

10
−6

10
15

hoặc < thích hợp vào ô trống:

⎧⎪ x
x=⎨
⎪⎩ − x

nÕu x

0

nÕu x

0

Câu 5. Căn bậc hai của 4 là:
A. ±2

C. ±4

B. 2

D. 16

Câu 6. Biết x, y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch và có các giá trị tương ứng cho ở bảng sau:
x

1
2

2

y

4

?

Giá trị ở ô trống trong bảng là:
A. 2
C.

B.

1
8

D. 1

1
4

y

Câu 7. Xem hình 2. Điểm có toạ độ (-1,5; 0,5)

2

là:
A. M

1

B. N

Q

C. P

-2

0,5

-1,5 -1

P

1

1,5

O

D. Q
M

-0,5
-1

-2

2

Hinh 2

N

2

x

1
2

Câu 8. Đồ thị hàm số y = − x là đường thẳng được biểu diễn trong hình:
B.

A.
y

y

- 0 ,5

x

1

x

1

-0,5

O

O

-1

-1

C.

D.
y

y

1

1
0,5
-2

-1

O

-2

x
1

1

-1

2

x

O
-0,5

2

-1

-1

Câu 9. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ?
Khẳng định
a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các

Đúng

Sai

F

F

F

F

góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bằng nhau.
b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các
góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau.
Câu 10. Cho đường thẳng EF cắt đoạn thẳng MN tại điểm I. Đường thẳng EF là
đường trung trực của đoạn thẳng MN nếu:
A. Đường thẳng EF và đoạn thẳng MN vuông góc với nhau
B. I là trung điểm của đoạn thẳng MN
C. Đường thẳng MN là đường trung trực của đường thẳng EF
D. EF và MN vuông góc với nhau và I là trung điểm của MN
3

Câu 11. Hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc bằng 350 .
Số đo các góc còn lại là:
A. 350 ,550 ,550
B. 350 ,14...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TOÁN, HC KÌ I, LP 7
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Nhn biết Thông hiu Vn dng
Ch đề
TN TL TN TL TN TL
Tng
3 2 1
6
S hu t, s thc
0,75 0,5 1,75 3,0
1 2 1
4
Hàm sĐồ th
0,25 0,5 1,75 2,5
2 2 1
5
Đường thng so
song và vuông góc
0,5 0,5 1,5 2,5
1 1 1 2
6
Tam giác
0,25 1,0 0,25 0,5 2,0
8 9 4 21
Tng
2,75 3,5 3,75 10
Ch s phía trên, bên trái mi ô là s lượng câu hi; ch s góc phi dưới mi
ô là trng s đim cho các câu ô đó
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Trong các câu có các la chn A, B, C, D ch khoanh tròn vào mt ch in hoa
đứng trước câu tr li đúng.
Câu 1. S hu t
1
1
2
được biu din bi đim nào trong hình 1?
H
×
nh 1
QN PM
-1 10 2-
2
A. M
B. N
C. P D. Q
Câu 2. T t l thc
d
c
b
a
=
, vi a, b, c, d 0, có th suy ra:
A.
ad
cb
=
B.
ad
bc
=
C.
ab
dc
=
D.
bd
ac
=
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Toán - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Toán 9 10 973