Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 8

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Các mức độ tư duy
Các chủ đề/ nội dung

Thông

Vận dụng/

hiểu

kĩ năng

Câu 1a,1b

Câu 3

Câu 3

(1,0 đ)

(2,0 đ)

(1,0 đ)

Nhận biết

Tổng
điểm

I. Châu Á
Đặc điểm phát triển kinh tế và
tình hình phát triển kinh tế – xã
hội của các nước ở châu Á

4,0 điểm

II. Một số khu vực và quốc
gia ở châu Á
1. Đông Á

(1,0 đ)

2. Tây Nam Á

3. Trung Quốc

1,0 điểm

Câu 1c,1d

Câu 5

Câu 5

(1,0 đ)

(1,0 đ)

2,0 điểm
1,0 điểm

Câu 2
(1,0 đ)

4. Ấn Độ
Tổng điểm

3,0 điểm

1

Câu 4

Câu 4

(1,0 đ)

(1,0 đ)

4,0 điểm

3,0 điểm

2,0 điểm
10 điểm

B. NỘI DUNG ĐỀ
I.Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1: 2 điểm
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:
a) Nước nào trong số các nước và vùng lãnh thổ dưới đây không phải là
nước công nghiệp mới?
A. Xin-ga-po.
B. Thái Lan.
C. Hàn Quốc.
D. Đài Loan.
b) Nước nào có sản lượng khai thác than lớn nhất trong các nước sau ?
A. Nhật Bản.
B. In-đô-nê-xi-a.
C. Ấn Độ.
D. Trung Quốc.
c) Nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất ở Đông Á là:
A.Trung quốc.
B. Hàn Quốc.
C. Nhật Bản.
D. CHDCND Triều Tiên.
d) Ngành công nghiệp nào của Nhật Bản không phải là ngành đứng hàng
đầu thế giới?
A. Chế tạo ô tô, tàu biển.
B. Năng lượng.
C. Điện tử.
D. Sản xuất hàng tiêu dùng.

2

Câu 2: 1 điểm
Chọn các cụm từ đã cho trong ngoặc (toàn diện, hoàn chỉnh, phát triển nhanh, tương
đối ổn định, ổn định) điền vào các chỗ chấm dưới đây cho đúng.
Thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc trong mấy chục năm qua
là: nền nông nghiệp......(1)...... và tương đối......(2)......Phát triển nhanh chóng một nền
công nghiệp......(3)......Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ......(4)......
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 3 (3 điểm)
Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy cho biết lúa gạo và lúa mì
phân bố chủ yếu ở những khu vực nào của châu Á ? Vì sao ?

3

Câu 4 (2 điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành
kinh tế của Ấn Độ. Nguyên nhân của sự chuyển dịch đó?
Các ngành kinh tế

Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%)
1995

1999

2001

Nông - lâm - thuỷ sản

28,4

27,7

25,0

Công nghiệp – Xây dựng

27,1

26,3

27,0

Dịch vụ

44,5

46,0

48,0

Câu 5 (2 điểm)
Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy cho biết:
- Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á và nơi phân bố của
chúng ?
- Ngành công nghiệp phát triển nhất ở Tây Nam Á ? Chứng minh.

4

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN ĐỊA , HC KÌ I, LP 8
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các mc độ tư duy
Các ch đề/ ni dung
Nhn biết
Thông
hiu
Vn dng/
kĩ năng
Tng
đim
I. Châu Á
Đặc đim phát trin kinh tế
tình hình phát trin kinh tế
hi ca các nước châu Á
u 1a,1b
(1,0 đ)
u 3
(2,0 đ)
u 3
(1,0 đ)
4,0 đim
II. Mt s khu vc quc
gia châu Á
1. Đông Á
u 1c,1d
(1,0 đ)
1,0 đim
2. Tây Nam Á
u 5
(1,0 đ)
u 5
(1,0 đ)
2,0 đim
3. Trung Quc
u 2
(1,0 đ)
1,0 đim
4. n Độ
u 4
(1,0 đ)
u 4
(1,0 đ)
2,0 đim
Tng đim
3,0 đim 4,0 đim 3,0 đim 10 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí 9 10 664