Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung chủ đề

Các cấp độ của tư duy

(mục tiêu)

Nhận biết

Thông
hiểu

A. Xác định được biểu hiện của tôn trọng lẽ phải

Câu 1 TN
(0,5 điểm)

B. Dựa vào kiến thức đã học để xác định những
học sinh có khả năng sáng tạo

Câu 2 TN

C. Xác định được biểu hiện của giữ chữ tín

Câu 3 TN

Vận
dụng

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

D. Xác định được ý kiến không đúng về tình bạn

Câu 4 TN
(0,5 điểm)

Đ. Xác định được biểu hiện tôn trọng người
khác, tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, tình
bạn, hoạt động chính trị - xã hội.

Câu 5 TL

E. Nhận biết thế nào là tôn trọng và học hỏi các Câu 1 TL
dân tộc khác, lấy ví dụ trong đời thường về tôn (1 điểm)
trọng và học hỏi các dân tộc khác.
G. Nhận biết đượ quyền và nghĩa vụ của con Câu 2 TL
cháu đối với cha mẹ, ông bà ; kể được một
gương sáng về thực hiện quyền này, rút ra bài (0,5 điểm)
học cho bản thân

Câu 1 TL

(1 điểm)

(1 điểm)
Câu 2 TL
(1,5
điểm)

H. Vận dụng kiến thức để giải quyết 1 tình
huống tôn trọng người khác xảy ra trong cuộc
sống .

Câu 3 TL
(3 điểm)

Tổng số câu

2

6

2

Tổng số điểm

1,5

4

4,5

Tỉ lệ %

15%

40%

45%

1

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm):
Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải ? (hãy khoanh
tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được.
B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình.
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí.
D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông.
Câu 2: (0,5 điểm)
Câu nào trong những câu sau đây là đúng về khả năng sáng tạo của học
sinh ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Học sinh học lực yếu không thể có khả năng sáng tạo.
B. Học sinh học lực trung bình không thể có khả năng sáng tạo.
C. Chỉ học sinh có học lực khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.
D. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo.
Câu 3: (0,5 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn
Giữ chữ tín là :
A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện.
B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng.
C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp.
D. Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ được khách hàng
lớn.
Câu 4: (0,5 điểm):
Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn ? (hãy khoanh tròn
chữ cái trước câu em chọn)
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.
B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.

2...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN GIÁO DC NG DÂN, HC K I, LP 8
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các cp độ ca tư duy Ni dung ch đề
(mc tiêu)
Nhn biết Thông
hiu
Vn
dng
A. Xác định được biu hin ca tôn trng l phi Câu 1 TN
(0,5 đim)
B. Da vào kiến thc đã hc để xác định nhng
hc sinh kh năng ng to
Câu 2 TN
(0,5 đim)
C. Xác định được biu hin ca gi ch tín Câu 3 TN
(0,5 đim)
D. Xác định được ý kiến không đúng v tình bn
Câu 4 TN
(0,5 đim)
Đ. Xác định được biu hin tôn trng người
khác, tôn trng hc hi các n tc khác, tình
bn, hot động chính tr - hi.
Câu 5 TL
(1 đim)
E. Nhn biết thế nào tôn trng hc hi các
dân tc khác, ly d trong đời thường v tôn
trng hc hi các dân tc khác.
Câu 1 TL
(1 đim)
Câu 1 TL
(1 đim)
G. Nhn biết đượ quyn và nghĩa v ca con
cháu đối vi cha m, ông ; k được mt
gương ng v thc hin quyn này, rút ra bài
hc cho bn thân
Câu 2 TL
(0,5 đim)
Câu 2 TL
(1,5
đim)
H. Vn dng kiến thc để gii quyết 1 tình
hung n trng người khác xy ra trong cuc
sng .
Câu 3 TL
(3 đim)
Tng s u
2 6 2
Tng s đim
1,5 4 4,5
T l %
15% 40% 45%
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân 9 10 983