Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ 1, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1.
Có những từ và cụm từ: đơn chất, hạt nhân, electron, nơtron, proton, vật thể,
nguyên tố hoá học, phân tử, nguyên tử.
Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:
1. Những hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất được gọi là
...............................................
2. Nguyên tử gồm có ....................... mang điện tích dương và vỏ tạo bởi những
................................. mang điện tích âm.
3. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi ......................... và ............................ Trong
mỗi nguyên tử, số .............................. bằng số ..............................
4. Những .............................. chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp
thành từng lớp.
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 2.
Cho các kí hiệu và công thức hoá học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2,H2, O2. Dãy gồm các
đơn chất là:
A. Cl, H, O, C.
B. C, Cl2, H2, O2.
C. CO2,Cl2, H2, O2.
D. CO2,Cl, H, O2.

Câu 3.
0,5 mol phân tử của hợp chất A có chứa 1 mol nguyên tử Na , 0,5 mol nguyên tử S
và 2 mol nguyên tử O. Công thức hoá học của hợp chất A là
B. Na2SO3

A. NaSO2

C. Na2SO4

D. Na2S3O4

Câu 4.
Một kim loại M tạo muối sunfat M2(SO4)3. Muối nitrat của kim loại M là
A. M(NO3)3

B. M2(NO3)3

C. MNO3

D. M2NO3

Câu 5 .
Phương trình hoá học nào sau đây đúng?
A. 2 HCl

+

Al

⎯⎯⎯→

AlCl3

+

H2

B. 3 HCl

+

Al

⎯⎯⎯→

AlCl3

+

3 H2

C. 6 HCl

+

2 Al

⎯⎯⎯→

2 AlCl3 +

3 H2

D. 6 HCl

+

3 Al

⎯⎯⎯→

3 AlCl3 +

3 H2

Câu 6. Có phương trình hóa họcsau:
2 Mg (r) + O2 (k) → 2 MgO (r)
Phương trình hóa học trên cho biết:
A. 2 gam magie phản ứng hoàn toàn với 1 gam khí oxi tạo ra 2 gam magie oxit.
B. 24 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 40 gam magie oxit.
C. 24 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 80 gam magie oxit.
D. 48 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 80 gam magie oxit.
(Mg = 24, O= 16)

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 7. (1 điểm)
Lập công thức hoá học của hợp chất gồm hai nguyên tố: a) Nhôm (Al) và oxi (O) ; b)
Kẽm (Zn) và clo (Cl).
Biết: Nhôm có hoá trị III ; kẽm và oxi đều có hoá trị II ; clo có hoá trị I.

Câu 8. (2 điểm)
1. Mol là gì ?
2. Khối lượng mol là gì ?
3. Thể tích mol của chất khí là gì ? Một mol chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích
là bao nhiêu lít ?
Câu 9. (3 điểm)
Lưu huỳnh (S) cháy trong không...
ĐỀ KIM TRA MÔN HÓA HC, HC K 1, LP 8
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Câu 1.
nhng t và cm t: đơn cht,
ht nhân, electron, nơtron, proton, vt th,
nguyên t hoá hc, phân t, nguyên t.
Hãy chn t hoc cm t thích hp đin vào ch trng trong nhng câu sau:
1. Nhng ht vô cùng nh, trung hoà v đin, cu to nên các cht được gi là
...............................................
2. Nguyên t gm có ....................... mang đin tích dương và v to bi nhng
................................. mang đin tích âm.
3. Ht nhân nguyên t được to bi ......................... và ............................ Trong
mi nguyên t, s .............................. bng s ..............................
4. Nhng .............................. chuy
n động rt nhanh quanh ht nhân và sp xếp
thành tng lp.
Hãy khoanh tròn mt trong các ch A, B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 2.
Cho các kí hiu và công thc hoá hc: Cl, H, O, C, CO
2
, Cl
2
,H
2
, O
2
. Dãy gm các
đơn cht là:
A. Cl, H, O, C.
B. C, Cl
2
, H
2
, O
2
.
C. CO
2
,Cl
2
, H
2
, O
2
.
D. CO
2
,Cl, H, O
2
.
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học 9 10 919