Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học THCS Đồng Nai, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG

MÔN HOÁ LỚP 8

I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu
1 đến câu 4.
Câu 1. Có các chất được biểu diễn bằng các công thức hoá học sau : O2, Zn, CO2,
CaCO3, Br2, H2, CuO, Cl2.
Số các đơn chất và hợp chất trong các chất trên là
A. 6 hợp chất và 2 đơn chất.

C. 3 hợp chất và 5 đơn chất.

B. 5 hợp chất và 3 đơn chất.

D. 4 hợp chất và 4 đơn chất.

Câu 2. Công thức hoá học của hợp chất gồm nguyên tố X có hoá trị III và nhóm OH có
hoá trị I là
A. X(OH)3.

B. XOH.

C. X3(OH).

D. X3(OH)2.

Câu 3. Cho phương trình hoá học sau :
? Al + 6HCl → ? AlCl3 + ? H2
Hệ số thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi trong phương trình hoá học trên lần lượt là
A. 2, 2, 2.

B. 2, 2, 3.

C. 3, 3, 2.

D. 2, 6, 3

Câu 4. Cho khối lượng mol nguyên tử của magie là 24 g. Vậy 12 g Mg có số mol là
A. 0,5 mol.

B. 1 mol.

C. 1,5 mol.

D. 2 mol.

Câu 5. Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :
Trong phản ứng hoá học tổng .............. của các chất ............... bằng tổng .......... các chất
............... phản ứng.
Câu 6. Hãy điền chữ (Đ) vào câu đúng và chữ (S) vào câu sai trong các câu sau đây :
1 F Nguyên tố oxi nhẹ hơn nguyên tố hiđro.
2 F Thức ăn bị ôi thiu là hiện tượng vật lí
3 F Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác là hiện tượng vật lí.
4 F Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

1

Câu 7. Tìm công thức hoá học đúng ở cột B ghép với cột A sao cho hợp lí.
Cột A

Cột B

1. Cu (II) với O

a) Al2O3

2. Al (III) với O

b) Cu2O2

3. C(IV) với O

c) CO2

4. Na(I) với O

d) Al3O2
e) CuO
g) Na2O

1……; 2 ………; 3………;4………….
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 8. (1điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
a) P + O2 → P2O5
b) CuCl2 + NaOH → NaCl + Cu(OH)2
Câu 9. (2 điểm) Viết công thức tính số mol chất và công thức tính thể tích chất khí (đktc),
(ghi chú rõ kí hiệu và đơn vị).
Câu 10. (2 điểm) Tính thành phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất
Al2O3. (Biết Al = 27, O = 16).

2

...
1
TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI
CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN HOÁ LP 8
I. Trc nghim khách quan (5 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng để tr li t câu
1 đến câu 4.
Câu 1. Có các cht được biu din bng các công thc hoá hc sau : O
2
, Zn, CO
2
,
CaCO
3
, Br
2
, H
2
, CuO, Cl
2
.
S các đơn cht và hp cht trong các cht trên là
A. 6 hp cht và 2 đơn cht. C. 3 hp cht và 5 đơn cht.
B. 5 hp cht và 3 đơn cht. D. 4 hp cht và 4 đơn cht.
Câu 2. Công thc hoá hc ca hp cht gm nguyên t X có hoá tr III và nhóm OH có
hoá tr I là
A. X(OH)
3
. B. XOH. C. X
3
(OH). D. X
3
(OH)
2
.
Câu 3. Cho phương trình hoá hc sau :
? Al + 6HCl ? AlCl
3
+ ? H
2
H s thích hp đặt vào du chm hi trong phương trình hoá hc trên ln lượt là
A. 2, 2, 2. B. 2, 2, 3. C. 3, 3, 2. D. 2, 6, 3
Câu 4. Cho khi lượng mol nguyên t ca magie là 24 g. Vy 12 g Mg có s mol là
A. 0,5 mol. B. 1 mol. C. 1,5 mol. D. 2 mol.
Câu 5. Hãy chn t hoc cm t thích hp đin vào ch trng trong các câu sau đây :
Trong phn ng hoá hc tng .............. ca các cht ............... bng tng .......... các cht
............... phn ng.
Câu 6. Hãy đin ch (Đ) vào câu đúng và ch
(S) vào câu sai trong các câu sau đây :
1 F Nguyên t oxi nh hơn nguyên t hiđro.
2 F Thc ăn b ôi thiu là hin tượng vt lí
3 F Hin tượng cht biến đổi có to ra cht khác là hin tượng vt lí.
4 F Khi lượng ca ht nhân được coi là khi lượng ca nguyên t.
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học THCS Đồng Nai, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học THCS Đồng Nai, Lâm Đồng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học THCS Đồng Nai, Lâm Đồng 9 10 352