Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu
trả lời đúng
1. Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội:
A. Chiếm hữu nô lệ
B. Nguyên thuỷ và phong kiến
C. Phong kiến
D. Tư bản
2. Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có :
A. 4 đẳng cấp
B. 3 đẳng cấp
C. 2 đẳng cấp
D. Không có đẳng cấp
3. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791
ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?
A. Tư sản
B. Vô sản
C. Tiểu tư sản
D. Tăng lữ
4. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho :
A. Nhân dân lao động Anh
B. Quí tộc cũ
C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới
D. Vua nước Anh
Câu 2 (2 điểm). Chọn và điền cụm từ thích hợp vào chỗ … dưới đây cho
đúng với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1

- Cách mệnh
- Tư bản
- Công nông
- Thuộc địa
- Cộng hoà
- Giai cấp
"Cách mệnh Pháp cũng là cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh
…………………….,

cách

mệnh

không

đến

nơi,

tiếng

là

……………………. và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước
đoạt) ……………………., ngoài thì áp bức ……………………."
(Hồ Chí Minh)
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 3 (3 điểm). Trình bày ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................
1
ĐỀ KIM TRA MÔN LCH S, HC KÌ I, LP 8
Đề s 1 (Thi gian làm i: 45 pt)
Phn I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Câu 1 (2 đim). y khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đứng trước câu
tr li đúng
1. Giai cp tư sn vô sn hai giai cp chính ca hi:
A. Chiếm hu l
B. Nguyên thu và phong kiến
C. Phong kiến
D. Tư bn
2. Xã hi phong kiến Pháp trước cách mng có :
A. 4 đẳng cp
B. 3 đẳng cp
C. 2 đẳng cp
D. Không có đẳng cp
3. Tuyên ngôn Nhân quyn Dân quyn (8 1789) Hiến pháp 1791
Pháp phc v ch yếu cho quyn li ca giai cp tng lp nào?
A. Tư sn
B. Vô sn
C. Tiu tư sn
D. Tăng l
4. Cách mng tư sn Anh (gia thế k XVII) đem li quyn li cho :
A. Nhân dân lao động Anh
B. Quí tc cũ
C. Giai cp tư sn và q tc mi
D. Vua nước Anh
Câu 2 (2 đim). Chn và đin cm t thích hp vào ch dưới đây cho
đúng vi câu nói ca Ch tch H C Minh.
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử 9 10 661