Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8
Đề số 1: (Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần một: Trắc nghiệm khách quan( 4 điểm)
Câu 1 (3 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả
lời đúng
1. Nguyên nhân sâu xa thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam là:
A. Bảo vệ giáo sĩ Pháp và giáo dân Việt Nam đang bị sát hại.
B. Khai hoá văn minh cho người Việt Nam
C. Chiếm Việt Nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự
D. Trả thù triều đình Huế đã làm nhục quốc thể nước Pháp
2. “Bình Tây Đại nguyên soái” là danh hiệu nhân dân phong cho thủ lĩnh
nào có tên dưới đây?
A. Trương Định
B. Nguyễn Hữu Huân
C. Nguyễn Trung Trực
D. Võ Duy Dương
3. Theo Hiệp ước Giáp Tuất (15 - 3 - 1874) triều đình Huế đã:
A. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam kì
B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm đóng 6 tỉnh Nam kì
C. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ nước Việt Nam
D. Thừa nhận nền bảo hộ của Pháp đối với Bắc kì
4. Sau khi Ri-vi-e bị giết tại Cầu Giấy (19 - 5 - 1883) thực dân Pháp đã có
hành động gì ?
A. Rút khỏi Bắc kì như năm 1874
B. Mở cuộc đàm phán mới với triều đình
C. Đem quân tấn công vào Huế, buộc phong kiến Nguyễn đầu hàng
D. Án binh bất động, chờ cơ hội mới.
5. Năm 1885 phe chủ chiến trong triều đình Huế mở cuộc tấn công vào
lực lượng quân Pháp đóng trong thành, mục tiêu chính là:
1

A. Loại trừ phe đầu hàng
B. Đưa Hàm Nghi lên ngôi
C. Chống lại sự o ép, giành lại chủ quyền từ tay Pháp
D. Tập trung quyền lực vào tay Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết
6. Lí do cơ bản nào làm cho các đề nghị cải cách của các sĩ phu yêu nước
cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?
A. Không có tiền
B. Không có thời gian
C. Tính không hiện thực của các đề nghị cải cách
D. Triều đình bảo thủ, không chấp nhận cải cách
Câu 2(1điểm): Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ … để hoàn chỉnh câu
nói dưới đây của Nguyễn Trung Trực trước khi bị Pháp chém đầu:
“Bao giờ …………… nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết ……………… đánh
Tây”
Phần hai: Tự luận( 6 điểm)
Câu 3(4điểm): Trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Hương Khê(
1885 – 1896). Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa có bước
phát triển cao nhất trong phong trào Cần Vương?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...
1
ĐỀ KIM TRA N LCH S, HC KÌ II, LP 8
Đề s 1: (Thi gian làm bài: 45 phút)
Phn mt: Trc nghim khách quan( 4 đim)
Câu 1 (3 đim). Hãy khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đứng trước câu tr
li đúng
1. Nguyên nhân sâu xa thc dân Pháp đem quân xâm lược Vit Nam là:
A. Bo v giáo sĩ Pháp và giáo dân Vit Nam đang b sát hi.
B. Khai hoá văn minh cho người Vit Nam
C. Chiếm Vit Nam làm thuc địa và căn c quân s
D. Tr thù triu đình Huế đã làm nhc quc th nước Pháp
2. Bình Tây Đại ngun soáilà danh hiu nhân dân phong cho th lĩnh
nào có tên dưới đây?
A. Trương Định
B. Nguyn Hu Huân
C. Nguyn Trung Trc
D. Duy Dương
3. Theo Hip ước Giáp Tut (15 - 3 - 1874) triu đình Huế đã:
A. Chính thc tha nhn cho Pháp chiếm 3 tnh min Đông Nam kì
B. Chính thc tha nhn cho Pháp chiếm đóng 6 tnh Nam kì
C. Chính thc tha nhn nn bo h ca Pp trên tn b nước Vit Nam
D. Tha nhn nn bo h ca Pp đối vi Bc kì
4. Sau khi Ri-vi-e b giết ti Cu Giy (19 - 5 - 1883) thc n Pp đã có
hành động ?
A. Rút khi Bc kì như năm 1874
B. M cuc đàm phán mi vi triu đình
C. Đem quân tn ng o Huế, buc phong kiến Nguyn đầu hàng
D. Án binh bt động, ch cơ hi mi.
5. Năm 1885 phe ch chiến trong triu đình Huế m cuc tn công vào
lc lượng qn Pháp đóng trong tnh, mc tiêu chính là:
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử 9 10 933