Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN MỸ THUẬT, LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số 4: Vẽ tranh đề tài Tự do. Màu sắc tùy chọn
Chất liệu, màu sắc: Tùy chọn
* Mục đích kiểm tra:
- Đánh giá kết quả học qua một học kì.
- Từ đó bồi dưỡng những học sinh còn yếu và phát huy những học
sinh có năng khiếu.
- Qua bài vẽ, học sinh bộc lộ khả năng của mình.
* Đáp án và cho điểm
Hướng dẫn chấm
1. Loại giỏi

Điểm
9 - 10 điểm

Bố cục đẹp, cân đối hài hòa, hình ảnh chính, phụ rõ
ràng, sinh động, màu sắc đẹp có đậm nhạt, phù hợp nội dung
đề tài.
Thể hiện được kĩ năng làm bài.
2. Loại khá

7 - 8 điểm

Bố cục cân đối, có chính phụ rõ ràng, nội dung hình
ảnh, màu sắc sinh động, thống nhất - rõ nội dung đề tài.
3. Loại trung bình
Nêu được nội dung đề tài.
Bố cục chưa cân đối, chưa có trọng tâm.

5 - 6 điểm

...
TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN
THÀNH PH NI
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I
MÔN M THUT, LP 8
Thi gian làm bài: 90 phút
Đề s 4: V tranh đề tài T do. Màu sc tùy chn
Cht liu, màu sc: Tùy chn
* Mc đích kim tra:
- Đánh giá kết qu hc qua mt hc kì.
- T đó bi dưỡng nhng hc sinh còn yếu và phát huy nhng hc
sinh có năng khiếu.
- Qua bài v, hc sinh bc l kh năng ca mình.
* Đáp án cho đim
Hướng dn chm Đim
1. Loi gii
B cc đẹp, cân đối hài a, hình nh chính, ph rõ
ràng, sinh động, màu sc đẹp có đậm nht, phù hp ni dung
đề tài.
Th hin được kĩ năng làm bài.
9 - 10 đim
2. Loi khá
B cc cân đối, có chính ph rõ ràng, ni dung nh
nh, màu sc sinh động, thng nht - ni dung đề tài.
7 - 8 đim
3. Loi trung bình
u được ni dung đề tài.
B cc chưa cân đối, chưa có trng tâm.
5 - 6 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật 9 10 765