Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 1, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ
Lĩnh vực nội dung
Tác giả
Văn
học
Thể loại

Tiếng
Việt

Nhận biết
TN
C5

TL

TN

TL

Vận dụng
Thấp
Cao
TN TL
TN TL

Tổng
1

C2

1

Phương thức
biểu đạt

C7

1

Nội dung

C6

1

Trường từ vựng

C10

1

Từ tượng thanh,
từ tượng hình
Từ Hán Việt

C11

1

C9

1

Tình thái từ, trợ
từ, thán từ
Câu ghép

C4
C3

2

C12

Dấu câu
Tập
làm
Văn

Thông hiểu

1
C8

1

Tóm tắt văn bản
tự sự
Tự sự kết hợp
với miêu tả, biểu
cảm

C 13

1

C1

1

Viết bài văn
thuyết minh.
Số câu

C14 1
4

8

1

1

14

Trọng số điểm

1

2

2

5

10

Mỗi câu trắc nghiệm 0, 25 điểm.
Câu tự luận 13 được 2 điểm, câu 14 được 5 điểm.
1

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (12 câu, 3 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng
1. Việc đưa yếu tố miêu tả vào văn bản tự sự có tác dụng gì?
A. Giới thiệu nhân vật, sự việc, cốt truyện, tình huống
B. Trình bày diễn biến của sự việc, hành động, nhân vật
C. Làm nổi bật tính chất, mức độ của sự việc, nhân vật, hành động
D. Bày tỏ trực tiếp thái độ cảm xúc của nhân vật và người viết trước
sự việc, nhân vật, hành động
2. Văn bản Ôn dịch, thuốc lá thuộc kiểu văn bản nào?
A. Tự sự
B. Biểu cảm
C. Thuyết minh
D. Nghị luận
3. Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nói quá?
A.

Bác đã đi rồi sao Bác ơi?
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời.

B.

Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non.

C.

Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.

D.

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười.

4. Từ “Này” trong phần trích: “Này ! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn!”
(Lão Hạc) thuộc từ loại nào dưới đây ?
A. Thán từ
B. Quan hệ từ
2

C. Trợ từ
D. Tình thái từ
• Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi (từ 5 đến 12):
Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông đốc
nhìn chúng tôi nói sẽ:
- Thế là các em được vào lớp năm. Các em phải gắng học để thầy mẹ
được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Các em đã nghe
chưa? (Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có
một tiếng dạ ran của phụ huynh đáp lại.)
Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu
học trò trong lớp ba cũng đua nhau quay đầu nhìn ra. Và ngoài đường cũng
có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút này chúng tôi
được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết. Vì vậy, đã lúng túng chúng tôi càng
lúng túng hơn.
(Trích Tôi đi học, Ngữ văn 8, tập 1)
5....
1
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 1, LP 8
Đề s 1 (
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
9
9
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
V
V
n
n
d
d
n
n
g
g
N
N
h
h
n
n
b
b
i
i
ế
ế
t
t
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g
h
h
i
i
u
u
T
T
h
h
p
p
C
C
a
a
o
o
Tng
M
M
c
c
đ
đ
Lĩnh vc ni dung
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
Tác gi C5
1
1
Th loi C2
1
1
Phương thc
biu đạt
C7
1
1
V
V
ă
ă
n
n
h
h
c
c
Ni dung C 6
1
1
Trường t vng
C10
1
1
T tượng thanh,
t tượng hình
C11
1
1
T Hán Vit
C9
1
1
Tình thái t, tr
t, thán t
C4
C3
2
2
Câu ghép C12
1
1
T
T
i
i
ế
ế
n
n
g
g
V
V
i
i
t
t
D
u câu
C8
1
1
Tóm tt văn bn
t s
C 13
1
T s kết hp
vi miêu t, biu
cm
C
C
1
1
1
T
T
p
p
l
l
à
à
m
m
V
V
ă
ă
n
n
Viết bài văn
thuyết minh.
C14 1
S
S
c
c
â
â
u
u
T
T
r
r
n
n
g
g
s
s
đ
đ
i
i
m
m
4
1
8
2
1
2
1
5
14
10
Mi câu trc nghim 0, 25 đim.
Câu t lun 13 được 2 đim, câu 14 được 5 đim.
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn 9 10 683