Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
Đọc kỹ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ
cái trước câu trả lời đúng.
“… Người nhà lý trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như
cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau, du đẩy nhau, rồi
ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết
cục, anh chàng “hầu cận ông lý” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc
lẳng cho một cái , ngã nhào ra thềm.
Anh Dậu sợ quá muốn dậy can vợ, nhưng mệt lắm, ngồi lên lại nằm xuống vừa
run vừa kêu:
- U nó không được thế ! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì
mình phải tù, phải tội.
Chị Dậu vẫn chưa nguôi cơn giận:
- Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được…”
(Trích Tức nước vỡ bờ, Ngữ văn lớp 8, tập 1)
1. Tác giả của đoạn trích trên là ai ?
A. Ngô Tất Tố
B. Nam Cao
C. Nguyên Hồng
D. Thanh Tịnh
2. Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là gì ?
A. Biểu cảm kết hợp tự sự
B. Miêu tả kết hợp biểu cảm
C. Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
D. Tự sự kết hợp miêu tả
3. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì ?
A. Cảnh chống trả quyết liệt của chị Dậu với tên người nhà lí trưởng
B. Cảnh thất bại nhục nhã của tên người nhà lý trưởng
C. Cảnh khiếp nhược, sợ hãi của anh Dậu
D. Cảnh gia đình chị Dậu bị áp bức
1

4. Nghĩa của từ nào dưới đây có phạm vi bao hàm nghĩa của các từ còn lại ?
A. hành động
B. sấn sổ
C. giằng co
D. du đẩy
5. Từ nào dưới đây không cùng trường từ vựng với các từ còn lại ?
A. túm
B. sợ
C. lẳng
D. vật
6. Từ “u” trong câu: “U nó không được thế !” thuộc từ gì ?
A. Từ mượn
B. Từ toàn dân
C. Từ địa phương
D. Biệt ngữ xã hội
* Đọc câu văn: Kết cục, anh chàng “hầu cận ông lý” yếu hơn chị chàng con mọn,
hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. và trả lời câu hỏi 7, 8, 9
7. Câu văn trên thuộc loại câu nào dưới đây ?
A. Câu ghép nối bằng một quan hệ từ
B. Câu ghép nối bằng một cặp quan hệ từ
C. Câu ghép nối bằng một cặp phó từ
D. Câu ghép không dùng từ nối
8. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu văn trên là:
A. quan hệ nối tiếp
B. quan hệ tương phản
C. quan hệ nguyên nhân
D. quan hệ lựa chọn
9. Dấu ngoặc kép trong câu văn trên dùng để làm gì ?
A. Đánh dấu từ ngữ, đoạn dẫn trực tiếp
B. Đánh dấu từ ngữ có hàm ý mỉa mai
C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo hàm...
1
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO
TO BO LC -
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN NG VĂN, LP 8
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3 đim, 12 câu, mi câu tr li đúng 0,25 đim)
Đọc k đon trích sau và tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch
cái trước câu tr li đúng.
“… Người nhà lý trưởng sn s bước đến giơ gy chc đánh ch Du. Nhanh như
ct, ch Du nm ngay được gy ca hn. Hai người ging co nhau, du đẩy nhau, ri
ai ny đều buông gy ra, áp vào vt nhau. Hai đứa tr con kêu khóc om sòm. Kết
cc, anh chàng “hu cn ông lý” yếu hơn ch chàng con mn, hn b chy túm tóc
lng cho mt cái , ngã nhào ra thm.
Anh Du s quá mun dy can v, nhưng mt lm, ngi lên li nm xung va
run va kêu:
- U nó không được thế ! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì
mình phi tù, phi ti.
Ch Du vn chưa nguôi cơn gin:
- Thà ngi tù. Để cho chúng nó làm tình làm ti mãi thế, tôi không chu được…”
(Trích Tc nước v b, Ng văn lp 8, tp 1)
1. Tác gi ca đon trích trên là ai ?
A. Ngô Tt T
B. Nam Cao
C. Nguyên Hng
D. Thanh Tnh
2. Phương thc biu đạt ca đon trích trên là gì ?
A. Biu cm kết hp t s
B. Miêu t kết hp biu cm
C. T s kết hp vi miêu t và biu cm
D. T s kết hp miêu t
3. Ni dung chính ca đon trích trên là gì ?
A. Cnh chng tr quyết lit ca ch Du vi tên người nhà lí trưởng
B. Cnh tht bi nhc nhã ca tên người nhà lý trưởng
C. Cnh khiếp nhược, s hãi ca anh Du
D. Cnh gia đình ch Du b áp bc
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lộc, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lộc, Lâm Đồng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lộc, Lâm Đồng 9 10 835