Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 8 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời
đúng.
1. Nhận xét: “Sử dụng thể loại hồi ký với lời văn chân thành, giọng điệu trữ tình tha
thiết” phù hợp với văn bản nào ?
A. Tôi đi học
B. Tức nước vỡ bờ
C. Trong lòng mẹ
D. Lão Hạc
2. Ý nào nói đúng nhất mục đích của tác giả khi viết văn bản: “Thông tin về Ngày
Trái Đất năm 2000” ?
A. Để góp phần thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông của mọi người
B. Để mọi người vĩnh viễn không sử dụng bao bì ni lông nữa
C. Để mọi người cứu Trái Đất đang bị ô nhiễm
D. Để thức tỉnh trách nhiệm cá nhân của mỗi con người đối với Trái đất
3. Nhận định nào sau đây không thể hiện ý nghĩa của tiếng cười trong câu thơ “Tựa
nhau trông xuống thế gian cười” (Muốn làm thằng Cuội- Tản Đà ?
A. Cười thoả mãn vì đạt được khát vọng thoát ly, đã tránh xa khỏi cõi trần
bụi bặm
B. Cười mỉa mai, khinh bỉ vì cõi trần giờ đây chỉ còn là nơi bé nhỏ
C. Cười hạnh phúc vì mình đã được sánh vai cùng chị Hằng
D. Cười vì càng thoát li trần gian càng thấy buồn
4. Ngôn ngữ trong văn bản thuyết minh có đặc điểm gì ?
A. Có tính hình tượng, giàu giá trị biểu cảm
B. Có tính chính xác và khách quan
C. Có tính đa nghĩa, giàu cảm xúc
D. Có tính cá thể và giàu hình ảnh
5. Các từ gạch chân trong câu sau thuộc trường từ vựng nào ?
“Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu tôi những
hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội goá
1

chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực.” (Trong lòng
mẹ - Nguyên Hồng)
A. Cảm xúc của con người
B. Suy nghĩ của con người
C. Thái độ của con người
D. Hành động của con người
6. Trong các câu sau, câu nào là câu ghép ?
A. Người lớn hút thuốc trước mặt trẻ em, lấy điếu thuốc làm một cử chỉ cho
biểu tượng quý trọng chính là đẩy con em vào con đường phạm pháp.
B. Cây dừa gắn bó với người dân Bình Định chặt chẽ như cây tre đối với
người dân miền Bắc.
C. Những vườn hoa, cây cảnh, những vườn chè, vườn cây ăn quả của Huế
xanh mướt như những viên ngọc.
D. Quân Triều đình đã đốt rừng để giết chết người thủ lĩnh nghĩa quân đó,
cuộc khởi nghĩa bị dập tắt.
* Đọc đoạn trích “Này ! Ông giáo ạ ! Cái giống nó cũng khôn ! Nó cứ làm in như
trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A ! Lão già tệ lắm !...”
(Lão Hạc – Nam Cao) và t...
1
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN NG VĂN, LP 8
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (4 đim, 8 câu, mi câu tr li đúng được 0,5 đim).
Tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái trước câu tr li
đúng.
1. Nhn xét: “S dng th loi hi ký vi li văn chân thành, ging điu tr tình tha
thiết” phù hp vi văn bn nào ?
A. Tôi đi hc
B. Tc nước v b
C. Trong lòng m
D. Lão Hc
2. Ý nào nói đúng nht mc đích ca tác gi khi viết văn bn: “Thông tin v Ngày
Trái Đất năm 2000” ?
A. Để góp phn thay đổi thói quen s dng bao bì ni lông ca mi người
B. Để mi người vĩnh vin không s dng bao bì ni lông na
C. Để mi người cu Trái Đất đang b ô nhim
D. Để thc tnh trách nhim cá nhân ca mi con người đối vi Trái đất
3. Nhn định nào sau đây không th hin ý nghĩa ca tiếng cười trong câu thơTa
nhau trông xung thế gian cười” (Mun làm thng Cui- Tn Đà ?
A. Cười tho mãn vì đạt được khát vng thoát ly, đã tránh xa khi cõi trn
bi bm
B. Cười ma mai, khinh b vì cõi trn gi đây chn là nơi bé nh
C. Cười hnh phúc vì mình đã được sánh vai cùng ch Hng
D. Cười vì càng thoát li trn gian càng thy bun
4. Ngôn ng trong văn bn thuyết minh có đặc đim gì ?
A. Có tính hình tượng, giàu giá tr biu cm
B. Có tính chính xác và khách quan
C. Có tính đa nghĩa, giàu cm xúc
D. Có tính cá th và giàu hình nh
5. Các t gch chân trong câu sau thuc trường t vng nào ?
“Vì tôi biết rõ, nhc đến m tôi, cô tôi ch có ý gieo rc vào đầu tôi nhng
hoài nghi để tôi khinh mit
và rung ry m tôi, mt người đàn bà đã b cái ti goá
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa 9 10 31