Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Sinh học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 8
Đề số 2
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Các mức độ nhận thức
Các chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

chính
TNKQ
Chương

TL

I: Câu 2.1

Khái quát cơ

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Câu 2.2

0,25

2 câu
0,25

0,5

thể
Chương II:

Câu 2.3

Vận động

Câu 2.4

Câu 2.5

0,5
Chương III: Câu 2.6
Tuần hoàn

Câu 5

Câu 2.7
0,5

0,75

0,25

Câu 2.8

Câu 2.11

6 câu

Câu 2.9
1,0

Chương IV: Câu 2.10
Hô hấp

3 câu

0,5
Câu 1

2,25

Câu 6

0,25

2,0

Chương V:

0,25

Câu 2.12

3 câu

1,5

3,75

Câu 4

Câu 3

3 câu

Tiêu hoá
0,25
Tổng

4 câu

1 câu
1,0

1,0

7 câu

1,5
2 câu

3,5

3,0

1,0
2 câu

1 câu
0,5

1,0

2,75
17 câu
10,0

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4,5 điểm)
Câu 1: Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin
ở cột A:(1,5đ)
Đặc điểm cấu tạo đặc trưng (B)

Các cơ quan (A)
1. Mũi

a. Có 6 tuyến amiđan và một tuyến V.A chứa nhiều tế ào

2. Họng

limphô.

3. Thanh quản

b. Có lớp mao mạch dày đặc.

4. Khí quản

c. Cấu tạo bởi 15-20 vòng sụn khuyết

5. Phế quản

d. Có lớp niêm mạc tiết chất nhầy với nhiều lông rung chuyển

6. Phổi

động liên tục.
e. Có nhiều lông mũi.
f. Có lớp niêm mạc tiết chất nhầy.
g.Có nắp thanh quản (sụn thanh nhiệt) có thể cử động để đậy
kín đường hô hấp.
h. Cấu tạo các vòng sụn. ở phế quản, tận nơi tiếp xúc các phế
nang thì không có vòng sụn mà là các thớ cơ.
i. Được cấu tạo bởi các phế nang tập hợp từng cụm và được
bao bởi mạng mao mạch dày đặc có từ 700-800 triệu phế nang.

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái (A, B, C, D,) đứng trước phương án trả lời
mà em cho là đúng:(3đ)
1. Các chất hữu cơ cấu tạo nên tế bào gồm có:
A. Prôtêin, lipit, gluxit, axit nuclêic.
B. Prôtêin, lipit, muối khoáng và axit nuclêic.
C. Prôtêin, lipit, nước, muối khoáng và axit nuclêic.
D. Prôtêin, gluxit, muối khoáng và axit nuclêic.
2. Trong cơ thể có các loại mô chính:
A. Mô cơ, mô mỡ, mô liên kết và mô thần kinh.
B. Mô cơ, mô mỡ, mô liên kết và mô xương.
C. Mô cơ, mô biểu bì, mô liên kết và mô thần kinh.

D. Mô cơ, mô xương mô liên kết và mô thần kinh.
3. Xương to ra là nhờ:
A. Sự phân chia của tế bào mô xương cứng.
B. Sự phân chia của tế bào sụn tăng trưởng.
C. Sự phân chia của tế bào khoang xương
D. Sự phân chia của tế bào màng xương.
4. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì:
A.Cấu trúc hình ống và có muối khoáng.
B. Trong xương có tủy xương và có chất hữu cơ.
C. Kết hợp chất hữu cơ và muối khoáng.
D. Cấu trúc hình ống và có tủy xương.
5. Nguyên nhân chủ yếu của sự mỏi cơ:
A...
ĐỀ KIM TRA MÔN SINH HC, HC I, LP 8
Đề s 2
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
Các mc độ nhn thc
Các ch đề
chính
Nhn biết Thông hiu Vn dng
Tng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chương I:
Khái quát cơ
th
Câu 2.1
0,25
Câu 2.2
0,25
2 câu
0,5
Chương II:
Vn động
Câu 2.3
Câu 2.4
0,5
u 2.5
0,25
3 câu
0,75
Chương III:
Tun hoàn
Câu 2.6
Câu 2.7
0,5
u 5
1,0
Câu 2.8
Câu 2.9
0,5
u 2.11
0,25
6 câu
2,25
Chương IV:
Hô hp
Câu 2.10
0,25
Câu 1
2,0
Câu 6
1,5
3 câu
3,75
Chương V:
Tiêu hoá
Câu 2.12
0,25
Câu 4
1,5
u 3
1,0
3 câu
2,75
Tng
4 u
1,0
1 câu
1,0
7 u
3,5
2 câu
3,0
2 u
0,5
1 câu
1,0
17 câu
10,0
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Sinh học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Sinh học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Sinh học 9 10 335