Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán lớp 8

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ I, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Nhận biết
TN
Nhân,

chia

đa

thức
Phân thức đại số
Tứ giác
Diện tích đa giác

TL

1
(0,25)
1
(0,25)
1
(0,25)

Thông hiểu
TN

TN

TL

2

2

1

(0,5)

(0,5)

(1,5)

1

2

(0,25)

(1,75)

1

1

(0,25)

2

2

(0,5)

(0,5)

Tổng
6
(2,75)

2

(1)

6

(0,5)

(2,75)

1

1

(0,25)

(1,75)

5
(3,5)
4

5

Tổng

TL

Vận dụng

(1)
9

(1,25)

7
(4,25)

21
(4,5)

(10)

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các
câu ở mỗi ô đó
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 4a, 4b và 13 .
Câu 1. Giá trị x thoả mãn x2 + 16 = 8x là
A. x = 8

B. x = 4

C. x = - 8

D. x = - 4

Câu 2. Kết quả của phép tính 15x2y2z : (3xyz) là
A. 5xyz

B. 5 x2y2z

C. 15xy

D. 5xy

Câu 3. Kết quả phân tích đa thức 2x – 1 – x2 thành nhân tử là:
A. (x – 1)2

B. – (x – 1)2

C. – (x + 1)2

D. (- x – 1)2

Câu 4. Điền vào chỗ ( ... ) đa thức thích hợp
a) (2x + y2).(…………………) = 8x3 + y6
b) (27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = ………………
Câu 5. Mẫu thức chung của hai phân thức
A. 2(1-x)2

B. x(1-x)2

Câu 6. Kết quả của phép tính:
x 2 + 4x − 2
A.
2x

B.

C. 2x(1-x)

D. 2x(1-x)2

x −1 x + 2
+
là
2
x

2x + 1
x+2

Câu 7. Đa thức M trong đẳng thức
A. 2x2 - 2

x+2
x +1
và
bằng:
2
x−x
2 − 4x + 2x 2

x 2 + 2x − 2
C.
2x

D. – 1 + x

x2 − 2
M
=
là
x + 1 2x + 2

B. 2x2 - 4

Câu 8. Điều kiện xác định của phân thức

C. 2x2 + 2

D. 2x2 + 4

3x − 1
là :
9x 2 − 1

A. x ≠

1
3

B. x ≠ -

C. x ≠

1
1
và x ≠ 3
3

D. x ≠ 9

1
3

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là
hình thoi.
B. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình
bình hành.
C. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 3cm, BC = 5cm (Hình 1). Diện tích của
tam giác ABC bằng:
A. 6cm2

B. 10cm2

C. 12cm2

D. 15cm2

Câu 11. Trong hình 2 biết ABCD là hình thang vuông, BMC là tam giác đều. Số đo của
góc ABC là:
A. 600

B. 1300

C. 1500

D. 1200

Hình 2

Câu 12. Độ dài hai đường chéo của một hình thoi bằng 4cm và 6cm. Độ dài cạnh hình
thoi là:
A. 13cm

B. 13 cm

C. 52 cm

D. 52cm

Câu 13. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được kết luận đúng:
A

B

a) Tứ giác có hai cạnh đối song song, hai cạnh đối kia bằng 1) là hình thoi
nhau ...
Đ
Đ
K
K
I
I
M
M
T
T
R
R
A
A
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
O
O
Á
Á
N
N
,
,
H
H
C
C
K
K
I
I
,
,
L
L
P
P
8
8
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Nhn biết Thông hiu Vn dng
TN TL TN TL TN TL
Tng
1 2 2 1
6
Nhân, chia đa
thc
(0,25) (0,5) (0,5) (1,5)
(2,75)
1 1 2 2
6
Phân thc đại s
(0,25) (0,25) (1,75) (0,5)
(2,75)
1 1 1 1 1
5
T giác
(0,25) (0,25) (1) (0,25) (1,75)
(3,5)
2 2
4
Din tích đa giác
(0,5) (0,5)
(1)
5 9 7 21
Tng
(1,25) (4,25) (4,5) (10)
Ch s gia ô là s lượng câu hi, ch s góc phi dưới mi ô là s đim cho các
câu mi ô đó
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan
Khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đứng trước câu tr li đúng tr các câu 4a, 4b và 13 .
Câu 1. Giá tr x tho mãn x
2
+ 16 = 8x là
A. x = 8 B. x = 4 C. x = - 8 D. x = - 4
Câu 2. Kết qu ca phép tính 15x
2
y
2
z : (3xyz) là
A. 5xyz B. 5 x
2
y
2
z C. 15xy D. 5xy
Câu 3. Kết qu phân tích đa thc 2x – 1 – x
2
thành nhân t là:
A. (x – 1)
2
B. – (x – 1)
2
C. – (x + 1)
2
D. (- x – 1)
2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán lớp 8 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán lớp 8 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán lớp 8 9 10 861