Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Vật lý

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung
Nhận biết

Cấp độ nhận thức
Thông hiểu Vận dụng 1

1. C/ động và lực
(6t)
1(1đ), 2(1đ)
4(1đ)
6(1đ)
- Ch/động, vận
3(1đ), 5(1đ)
tốc
7(1đ), 8(1đ)
9(1đ)
21(4đ)
- Lực
- Quán tính
2. Áp suất (6t)
- Áp suất
10(1đ),11(1đ),
15(1đ)
12(1đ)
- ĐL Ácsimét
16(1đ),
14(1đ)
- Điều kiện nổi
13(1đ)
3. Công (5t)
- Khái niệm
18(1đ)
17(1đ)
19(1đ)
- Định luật
20(1đ)
Tổng
KQ(11đ)
KQ(6đ) = KQ(3đ)+TL(4đ)
= 37%
20%
= 23%

Tổng
Vận dụng 2
10c(13đ)
= 43%

7c(7đ) =
23,5%

22(6đ)

5c(10đ) =
23,5%

TL(6đ) =
20%

22c(30đ)
= 100%

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Hãy chọn phương án đúng
Câu1. Người lái đò đang ngồi yên trên một chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước.
Câu mô tả nào sau đây là đúng?
A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.
B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.
D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.
Câu 2. Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây thì vật nào sau đây
không phải là vật mốc?
A. Trái Đất
B. Quả núi
C. Mặt Trăng
D. Bờ sông
Câu 3. Câu nào dưới đây nói về tốc độ là không đúng?
A. Tốc độ cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động.
B. Khi tốc độ không thay đổi theo thời gian thì chuyển động là không đều.
C. Đơn vị của tốc độ phụ thuộc vào đơn vị thời gian và đơn vị chiều dài.
s
t

D. Công thức tính tốc độ là v = .
1

Câu 4. Tốc độ 36 km/h bằng giá trị nào dưới đây?
A. 36 m/s
B. 36 000 m/s
C. 100 m/s
D. 10 m/s
Câu 5. Hình 1 ghi lại các vị trí của một hòn bi lăn từ A đến D sau những khoảng
thời gian bằng nhau. Câu nào dưới đây mô tả đúng chuyển động của hòn bi?

Hình 1.
A. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường AB.
B. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường CD.
C. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường BC.
D. Hòn bi chuyển động đều trên cả đoạn đường từ A đến D.
Câu 6. Biểu thức nào dưới đây đúng khi so sánh vận tốc trung bình của hòn bi
trên các đoạn đường AB, BC và CD ở hình 1?
A. vAB > vBC > vCD
B. vBC > vCD > vAB
C. vAB = vCD < vBC
D. vAB = vBC = vCD
Câu 7. Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?
A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường lúc phanh gấp.
B. Lực giữ cho vật còn đứng yên trên mặt bàn bị nghiêng.
C. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.
D. Lực xuất hiện khi viên bi lăn trên mặt sàn.
Câu 8. Trạng thái của vật sẽ thay đổi như thế nào khi chịu tác dụng của hai lực
cân bằng?
A. Vật đang đứng yên sẽ chuyển động .
B. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại.
C. Vật đang chuyển độ...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN VT LÝ HC K I LP 8
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Cp độ nhn thc
Ni dung
Nhn biết Thông hiuVn dng 1 Vn dng 2
Tng
1. C/ động và lc
(6t)
- Ch/động, vn
tc
- Lc
- Quán tính
1(1đ), 2(1đ)
3(1đ), 5(1đ)
7(1đ), 8(1đ)
4(1đ)
9(1đ)
6(1đ)
21(4đ)
10c(13đ)
= 43%
2. Áp sut (6t)
- Áp sut
- ĐL Ácsimét
- Điu kin ni
10(1đ),11(1đ),
16(1đ),
13(1đ)
15(1đ)
14(1đ)
12(1đ)
7c(7đ) =
23,5%
3. Công (5t)
- Khái nim
- Định lut
18(1đ)
17(1đ)
20(1đ)
19(1đ)
22(6đ)
5c(10đ) =
23,5%
Tng KQ(11đ)
= 37%
KQ(6đ) =
20%
KQ(3đ)+TL(4đ)
= 23%
TL(6đ) =
20%
22c(30đ)
= 100%
B. NI DUNG ĐỀ
I. Hãy chn phương án đúng
Câu1. Người lái đò đang ngi yên trên mt chiếc thuyn th trôi theo dòng nước.
Câu mô t nào sau đây là đúng?
A. Người lái đò đứng yên so vi dòng nước.
B. Người lái đò chuyn động so vi dòng nước.
C. Người lái đò đứng yên so vi b sông.
D. Người lái đò chuyn động so vi chiếc thuyn.
Câu 2. Khi nói Mt Tri mc đằng Đông, l
n đằng Tây thì vt nào sau đây
không phi là vt mc?
A. Trái Đất B. Qu núi
C. Mt Trăng D. B sông
Câu 3. Câu nào dưới đây nói v tc độkhông đúng?
A. Tc độ cho biết mc độ nhanh chm ca chuyn động.
B. Khi tc độ không thay đổi theo thi gian thì chuyn động là không đều.
C. Đơn v ca tc độ ph thuc vào đơn v
thi gian và đơn v chiu dài.
D. Công thc tính tc độ
s
v
t
=
.
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Vật lý - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Vật lý - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Vật lý 9 10 120