Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Đồng Phú, Quảng Bình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS ĐỒNG PHÚ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là
A. K, Na, Al, Fe.
B. Cu, Zn, Fe, Mg.
C. Fe, Mg, Na, K.
D. Ag, Cu, Al, Fe.
Câu 2. Điều chế nhôm theo cách
A. dùng than chì để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.
B. điện phân dung dịch muối nhôm.
C. điện phân Al2O3 nóng chảy.
D. cho Fe tác dụng với Al2O3.
Câu 3. Lấy 3,1 g Na2O hoà tan trong nước để được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol/l của
dung dịch thu được là
A. 0,5 M. B. 0,05M.

C. 0,10 M.

D. 0,01 M.

Câu 4. Dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4. Dùng kim loại nào sau dây để làm sạch dung
dịch trên
A. Fe ;

B. Mg ;

C. Cu ;

D. Zn.

Câu 5. Đơn chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất khí cháy được
trong khí oxi là
A. C.

B. Fe.

C. Cu.

D. Ag.

Câu 6. Chất có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm cho phenolphtalein không
màu chuyển thành màu hồng là
A. CO2.

1

B. K2O.

C. P2O5.

D. SO2.

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7. (3 điểm)
Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau :
(1)

(2)

(3)

(4)

Fe2O3 ⎯⎯⎯→ Fe ⎯⎯⎯→ FeCl2 ⎯⎯⎯→ Fe(OH)2 ⎯⎯⎯→ FeSO 4
↓ (5)
(6)
FeCl3 ⎯⎯⎯→ Fe(OH)3

Câu 8. (4 điểm)
Cho một hỗn hợp A gồm Mg và MgCO3 tác dụng với dung dịch axit HCl (dư). Dẫn khí
tạo thành qua nước vôi trong có dư thu được 10 gam kết tủa và 2,8 lít khí không màu (ở đktc)
a) Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra ?
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp A.
(Mg = 24, C = 12, O = 16, Ca = 40)

2

...
1
TRƯỜNG THCS ĐỒNG PHÚ
ĐỒNG HI - QUNG BÌNH
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN HOÁ HC LP 9
I. Trc nghim khách quan (3 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1. Dãy kim loi được sp xếp theo chiu tính kim loi tăng dn là
A. K, Na, Al, Fe.
B. Cu, Zn, Fe, Mg.
C. Fe, Mg, Na, K.
D. Ag, Cu, Al, Fe.
Câu 2. Điu chế nhôm theo cách
A. dùng than chì để kh Al
2
O
3
nhit độ cao.
B. đin phân dung dch mui nhôm.
C. đin phân Al
2
O
3
nóng chy.
D. cho Fe tác dng vi Al
2
O
3
.
Câu 3. Ly 3,1 g Na
2
O hoà tan trong nước để được 100 ml dung dch. Nng độ mol/l ca
dung dch thu được là
A. 0,5 M. B. 0,05M. C. 0,10 M. D. 0,01 M.
Câu 4. Dung dch ZnSO
4
có ln CuSO
4
. Dùng kim loi nào sau dây để làm sch dung
dch trên
A. Fe ; B. Mg ; C. Cu ; D. Zn.
Câu 5. Đơn cht tác dng đưc vi dung dch H
2
SO
4
loãng sinh ra cht khí cháy được
trong khí oxi là
A. C. B. Fe. C. Cu. D. Ag.
Câu 6. Cht có th tác dng vi nước to thành dung dch làm cho phenolphtalein không
màu chuyn thành màu hng là
A. CO
2
. B. K
2
O. C. P
2
O
5
. D. SO
2
.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Đồng Phú, Quảng Bình - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Đồng Phú, Quảng Bình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Đồng Phú, Quảng Bình 9 10 392