Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hiệp Phước, Đồng nai

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NHƠ TRẠCH - ĐỒNG NAI

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng
Câu 1. Khi cho CaO vào nước thu được
A. chất không tan Ca(OH)2.

B. dung dịch Ca(OH)2.

C. chất không tan Ca(OH)2, nước.

D. dung dịch Ca(OH)2 và chất không tan Ca(OH)2.

Câu 2. Dãy các kim loại được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học giảm dần là
A. Al, Fe, Cu, Ag.

B. Cu, Fe, Ag, Al.

C. Ag, Cu, Al, Fe.

D. Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 3. Để pha loãng H2SO4, người ta rót
A. H2SO4 đặc từ từ vào nước và khuấy đều.
B. nước từ từ vào H2SO4 đặc và khuấy đều.
C. H2SO4 đặc từ từ vào H2SO4 loãng và khuấy đều.
D. nhanh H2O vào H2SO4.
Câu 4. Cho phương trình hoá học sau :
?H2SO4 (đặc, nóng) + ?Cu → ?CuSO4 + ?SO2 + ?H2O
Hệ số thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi trong phương trình hoá học trên lần lượt là
A. 1, 2, 1, 1, 1.

B. 2, 2, 1, 1, 1.

C. 2, 2, 1, 1, 2.

D. 2, 1, 1, 1, 2.

Câu 5. Khi phân tích 1 oxit sắt, thấy oxi chiếm 30% về khối lượng, oxit đó là
A. FeO.

B. Fe2O3.

C. Fe3O4.

D. cả 3 oxit trên.

Câu 6. Có những chất sau : H2O, NaOH, CO2, Na2O. Số cặp chất có thể phản ứng với nhau
là
A. 2.

1

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 7. Cho PTHH sau : Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + X + H2O. X là
B. Cl2.

A. CO.

C. CO2.

D. NaHCO3.

Câu 8. Dãy các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. Na, Fe.

B. K, Na.

C. Al, Cu.

D. Mg, K.

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. (1,5 điểm) Viết phương trình hoá học biểu diễn biến hoá sau :
a)

Cl2

b)

⎯⎯⎯→ HCl ⎯⎯⎯→ AlCl3
c)

⎯⎯⎯→ HCl + HClO

Câu 10. (1,5 điểm) Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CO2 bằng cách cho HCl

tác dụng với CaCO3. Có thể thay HCl bằng H2SO4 được không ? Tại sao ?
Câu 11. (3 điểm) Hoà tan hết 4,05 g Al vào m gam dung dịch HCl, sau phản ứng thu

được hiđro và 104,5 g dung dịch. Hãy tính
a) Thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn
b) Khối lượng muối tạo thành.
c) Khối lượng m của dung dịch HCl đã dùng.
(Biết Al= 27, Cl = 35,5, H = 1).

2

...
1
TRƯỜNG THCS HIP PHƯỚC
NHƠ TRCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN HOÁ HC LP 9
I - Trc nghim khách quan (4 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng
Câu 1. Khi cho CaO vào nước thu được
A. cht không tan Ca(OH)
2
. B. dung dch Ca(OH)
2
.
C. cht không tan Ca(OH)
2
, nước. D. dung dch Ca(OH)
2
và cht không tan Ca(OH)
2
.
Câu 2. Dãy các kim loi được sp xếp đúng theo chiu hot động hoá hc gim dn là
A. Al, Fe, Cu, Ag. B. Cu, Fe, Ag, Al.
C. Ag, Cu, Al, Fe. D. Fe, Al, Ag, Cu.
Câu 3. Để pha loãng H
2
SO
4
, người ta rót
A. H
2
SO
4
đặc t t vào nước và khuy đều.
B. nước t t vào H
2
SO
4
đặc và khuy đều.
C. H
2
SO
4
đặc t t vào H
2
SO
4
loãng và khuy đều.
D. nhanh H
2
O vào H
2
SO
4
.
Câu 4. Cho phương trình hoá hc sau :
?H
2
SO
4
(đặc, nóng) + ?Cu ?CuSO
4
+ ?SO
2
+ ?H
2
O
H s thích hp đặt vào du chm hi trong phương trình hoá hc trên ln lượt là
A. 1, 2, 1, 1, 1. B. 2, 2, 1, 1, 1.
C. 2, 2, 1, 1, 2. D. 2, 1, 1, 1, 2.
Câu 5. Khi phân tích 1 oxit st, thy oxi chiếm 30% v khi lượng, oxit đó là
A. FeO. B. Fe
2
O
3
. C. Fe
3
O
4
. D. c 3 oxit trên.
Câu 6. Có nhng cht sau : H
2
O, NaOH, CO
2
, Na
2
O. S cp cht có th phn ng vi nhau
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hiệp Phước, Đồng nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hiệp Phước, Đồng nai - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hiệp Phước, Đồng nai 9 10 320