Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC BIÊN HOÀ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit bazơ ?
A. CuO, CO, Mg, CaO ;
B. CuO, CaO, MgO, Na2O, K2O ;
C. CaO, CO2, K2O, Na2O ;
D. K2O, MnO, FeO, Mn2O7, NO.
Câu 2. Trong những dãy oxit sau, dãy gồm các chất tác dụng được với nước để tạo ra
dung dịch kiềm là
A. CuO, CaO, Na2O, K2O.
B. CaO, Na2O, K2O, BaO.
C. Na2O, BaO, CuO, MnO2.
D. MgO, Fe2O3, ZnO, PbO.
Câu 3. Có 2 dung dịch không màu là H2SO4 đặc, nguội và HCl. Chất dùng để nhận biết
được 2 dung dịch này là
A. Fe.

B. Cu .

C. NaOH.

D. Na2O.

Câu 4. Đơn chất nào sau đây tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng sinh ra chất khí ?
A. Cacbon ;

B. Sắt ;

C. Đồng ;

D. Bạc.

Câu 5. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây ?
A. CaSO4 và HCl ;

B. CaSO3 và HCl ;

C. CaSO3 và NaOH ;

D. CaSO3 và NaCl ;

Câu 6. Dung dịch Cu(NO3)2 lẫn tạp chất là AgNO3 có thể dùng kim loại nào sau đây để
làm sạch dung dịch Cu(NO3)2.
A. Mg ;

1

B. Cu ;

C. Fe ;

D. Ag.

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7. (3 điểm) Thực hiện dãy chuyển hoá :
(5)
(1)

(2)

(3)

(4)

Fe ⎯⎯→ FeCl3 ⎯⎯→ Fe(OH)3 ⎯⎯→ Fe2O3 ⎯⎯→ Fe2(SO4)3
(6)
Câu 8. ( 2 điểm) Để trung hoà hết 200 g dung dịch NaOH 10% cần dùng bao nhiêu gam
dung dịch HCl 3,65% (Cho Na = 23 ; Cl = 35,5 ; O = 16 ; H = 1)
Câu 9. ( 2 điểm) Cho 10 g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư.
Lọc lấy phần chất rắn không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,12 lít khí
(đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ?
(Cho Cu = 64 ; O = 16 ; S = 32)

2

...
1
PHÒNG GIÁO DC BIÊN HOÀ
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN HOÁ HC LP 9
I. Trc nghim khách quan (3 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1. Dãy cht nào sau đây ch gm các oxit bazơ ?
A. CuO, CO, Mg, CaO ;
B. CuO, CaO, MgO, Na
2
O, K
2
O ;
C. CaO, CO
2
, K
2
O, Na
2
O ;
D. K
2
O, MnO, FeO, Mn
2
O
7
, NO.
Câu 2. Trong nhng dãy oxit sau, dãy gm các cht tác dng được vi nước để to ra
dung dch kim là
A. CuO, CaO, Na
2
O, K
2
O.
B. CaO, Na
2
O, K
2
O, BaO.
C. Na
2
O, BaO, CuO, MnO
2
.
D. MgO, Fe
2
O
3
, ZnO, PbO.
Câu 3. Có 2 dung dch không màu là H
2
SO
4
đặc, ngui và HCl. Cht dùng để nhn biết
được 2 dung dch này là
A. Fe. B. Cu . C. NaOH. D. Na
2
O.
Câu 4. Đơn cht nào sau đây tác dng vi dung dch axit sunfuric loãng sinh ra cht khí ?
A. Cacbon ; B. St ; C. Đồng ; D. Bc.
Câu 5. Lưu hunh đioxit được to thành t cp cht nào sau đây ?
A. CaSO
4
và HCl ; B. CaSO
3
và HCl ;
C. CaSO
3
và NaOH ; D. CaSO
3
và NaCl ;
Câu 6. Dung dch Cu(NO
3
)
2
ln tp cht là AgNO
3
có th dùng kim loi nào sau đây để
làm sch dung dch Cu(NO
3
)
2
.
A. Mg ; B. Cu ; C. Fe ; D. Ag.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai 9 10 117