Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỂN THIỆN THUẬT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Đơn chất khi tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất khí là
A. S.

B. Fe.

C. Cu.

D. Ag.

Câu 2. Chất có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm cho phenolphtalein không
màu chuyển thành màu hồng là
A. CO2.

B. K2O.

C. P2O5.

D. SO2.

Câu 3. Giấy quỳ tím chuyển màu đỏ khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ
A. 0,5 mol H2SO4 và 1,5 mol NaOH.
B. 1 mol HCl và 1 mol KOH.
C. 1,5 mol Ca(OH)2 và 1,5 mol HCl.
D. 1 mol H2SO4 và 1,7 mol NaOH.
Câu 4. Có các kim loại sau : Na, Al, Fe, Cu, K, Mg.
Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. Na, Al.

C. Al, Cu.

B. K, Na.

D. Mg, K.

Câu 5. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với dung dịch CuSO4 là
A. Na, Al, Cu.

B. Al, Fe, Mg, Cu.

C. Na, Al, Fe.

D. K, Mg, Ag, Fe.

Câu 6. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là
A. Na, Al, Cu, Mg.

B. Zn, Mg, Na, Al.

C. Na, Fe, Cu, K, Mg.

D. K, Na, Al, Ag.

Câu 7. Có các khí sau : CO, CO2, H2, Cl2, O2.
Nhóm gồm các khí đều cháy được (phản ứng với oxi) là
A. CO, CO2.
1

B. CO, H2.

C. O2, CO2. D. H2, CO2.

Câu 8. Nhóm gồm các khí đều phản ứng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường là
A. H2, Cl2.

B. CO, CO2.

C. Cl2, CO2 .

D. H2, CO.

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. (3 điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
a) NaOH + HCl →
b) Na2SO4 + BaCl2 →
c) NaOH + FeCl2 →
d) Mg + FeSO4 →
e) Fe + HCl →
g) Cu + AgNO3 →
Câu 10. (3 điểm) Cho đinh sắt nặng 100 g vào dung dịch A chứa 400 g dung dịch CuSO4
16%, sau một thời gian nhấc đinh sắt ra, cân lại được 102 g và còn lại dung dịch B.
a) Tính khối lượng Fe tham gia và khối lượng Cu tạo thành sau phản ứng (Giả sử toàn bộ
Cu tạo thành bám hết đinh Fe).
b) Cho 600 g dung dịch Ba(OH)2 17,1% vào dung dịch B, sau phản ứng được kết tủa D,
dung dịch E. Xác định khối lượng kết tủa D và C% dung dịch E.
(Biết Cu = 64, S = 32, O = 16, Fe = 56, Ba = 137, H = 1).

2

...
1
TRƯỜNG THCS NGUYN THIN THUT
KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN HOÁ HC LP 9
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1. Đơn cht khi tác dng được vi dung dch H
2
SO
4
loãng sinh ra cht khí là
A. S. B. Fe. C. Cu. D. Ag.
Câu 2. Cht có th tác dng vi nước to thành dung dch làm cho phenolphtalein không
màu chuyn thành màu hng là
A. CO
2
. B. K
2
O. C. P
2
O
5
. D. SO
2
.
Câu 3. Giy qu tím chuyn màu đỏ khi nhúng vào dung dch được to thành t
A. 0,5 mol H
2
SO
4
và 1,5 mol NaOH.
B. 1 mol HCl và 1 mol KOH.
C. 1,5 mol Ca(OH)
2
và 1,5 mol HCl.
D. 1 mol H
2
SO
4
và 1,7 mol NaOH.
Câu 4. Có các kim loi sau : Na, Al, Fe, Cu, K, Mg.
Dãy gm các kim loi đều phn ng vi nước nhit độ thường là
A. Na, Al. C. Al, Cu.
B. K, Na. D. Mg, K.
Câu 5. Dãy gm các kim loi đều phn ng vi dung dch CuSO
4
A. Na, Al, Cu. B. Al, Fe, Mg, Cu.
C. Na, Al, Fe. D. K, Mg, Ag, Fe.
Câu 6. Dãy gm các kim loi đều phn ng vi dung dch H
2
SO
4
loãng là
A. Na, Al, Cu, Mg. B. Zn, Mg, Na, Al.
C. Na, Fe, Cu, K, Mg. D. K, Na, Al, Ag.
Câu 7. Có các khí sau : CO, CO
2
, H
2
, Cl
2
, O
2
.
Nhóm gm các khí đều cháy được (phn ng vi oxi) là
A. CO, CO
2
. B. CO, H
2
. C. O
2
, CO
2
. D. H
2
, CO
2
.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên 9 10 252