Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ 1, LỚP 9
Đề số 2: Thời gian làm bài: 45 phút
I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl tạo sản phẩm có
chất khí?
A - NaOH, Al, Zn.
B - Fe(OH)2, Fe, MgCO3.
C - CaCO3, Al2O3, K2SO3.
D - BaCO3, Mg, K2SO3.
Câu 2. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH dư tạo sản
phẩm chỉ là dung dịch không màu?
A - H2SO4, CO2, FeCl2.
B - SO2, CuCl2 , HCl.
C - SO2, HCl, Al.
D - ZnSO4, FeCl3, SO2.
Câu 3. Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là dung dịch làm đỏ giấy quì
tím?
A - Dẫn 2, 24 lit khí CO2 đktc vào 200 ml dung dịch NaOH 1M.
B - Trộn dung dịch chứa 0,1 mol HCl với 0,1 mol KOH.
C - Trộn dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 với 0,1 mol NaOH.
D - Dẫn 0,224 lit khí HCl đktc vào dung dịch chứa 0, 5 mol Na2CO3.
Câu 4. Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?
A- Cho Al vào dung dịch H Cl.
B - Cho Zn vào dung dịch AgNO3.
C - Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.
D- Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.

Câu 5. Người ta thực hiện các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1:2 về khối lượng. Sau
khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A.
Thí nghiệm 2: Cho A phản ứng với dung dịch HCl dư thu được khí B.
a. Thành phần của chất rắn A
A. chỉ có Zn

B. có ZnS và S dư

C. có ZnS và Zn dư

D. có Zn, ZnS và S

b. Thành phần của khí B
A . chỉ có H2S

B . chỉ có H2

C . có H2S và H2

D . có SO2 và H2S

Câu 6 . Cho 0,8 gam CuO và Cu tác dụng với 20 ml dung dịch H2SO4 1M. Dung dịch thu
được sau phản ứng
A . chỉ có CuSO4

B . chỉ có H2SO4

C . có CuSO4 và H2SO4

D . có CuSO3 và H2SO4

Câu 7. Dùng dung dịch nào sau đây để làm sạch Ag có lẫn Al, Fe, Cu ở dạng bột?
A. H2SO4 loãng

B. FeCl3

C. CuSO4

D. AgNO3
(Zn = 65 ; S = 32, Cu = 64, O= 16, H = 1)

II. Tự luận (6, 0 điểm)
Câu 8 (1,5 điểm)
Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại riêng biệt sau: H2S, HCl, SO2.
Có thể sục mỗi khí trên vào nước vôi trong dư để khử độc được không?
Hãy giải thích và viết các phương trình hóa học.
Câu 9 (4,5 điểm)
1. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi:
a) Điện phân Al2O3 nóng chảy trong bể điện phân.
b) Khí CO khử Fe2O3 trong lò cao.
c) Sản xuất H2SO4 từ lưu huỳnh.

2. Có hỗn hợp gồm CaCO3, CaO, Al. Để xác định phần trăm khối lượng của hỗn hợp,
người ta cho 10 gam hỗn hợp phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Dẫn toàn bộ k...
ĐỀ KIM TRA MÔN HÓA HC, HC K 1, LP 9
Đề s 2: Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan (4,0 đim)
Hãy khoanh tròn mt trong các ch A, B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1
. Dãy nào sau đây gm các cht đều phn ng vi dung dch HCl to sn phm có
cht khí?
A - NaOH, Al, Zn.
B - Fe(OH)
2
, Fe, MgCO
3
.
C - CaCO
3
, Al
2
O
3
, K
2
SO
3.
D - BaCO
3
, Mg, K
2
SO
3.
Câu 2
. Dãy nào sau đây gm các cht đều phn ng vi dung dch NaOH dư to sn
phm ch là dung dch không màu?
A - H
2
SO
4
, CO
2
, FeCl
2
.
B - SO
2
, CuCl
2
, HCl.
C - SO
2
, HCl, Al.
D - ZnSO
4
, FeCl
3
, SO
2
.
Câu 3
. Trường hp nào sau đây có phn ng to sn phm là dung dch làm đỏ giy quì
tím?
A - Dn 2, 24 lit khí CO
2
đktc vào 200 ml dung dch NaOH 1M.
B - Trn dung dch cha 0,1 mol HCl vi 0,1 mol KOH.
C - Trn dung dch cha 0,1 mol H
2
SO
4
vi 0,1 mol NaOH.
D - Dn 0,224 lit khí HCl đktc vào dung dch cha 0, 5 mol Na
2
CO
3
.
Câu 4
. Trường hp nào sau đây có phn ng to sn phm là cht kết ta màu xanh?
A- Cho Al vào dung dch H Cl.
B - Cho Zn vào dung dch AgNO
3
.
C - Cho dung dch KOH vào dung dch FeCl
3
.
D- Cho dung dch NaOH vào dung dch CuSO
4.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học 9 10 381