Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, LỚP 9
Đề số 3 (Thời gian làm bài: 90 phút)
Đề bài: VẼ TRANH ĐỀ TÀI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG (BÀI 14)

1. Yêu cầu
Kiến thức
- Hiểu được sự phong phú của đề tài.
- Lựa chọn được hình ảnh đặc trưng thể hiện được nội dung chủ đề.
Kĩ năng
- Vẽ được tranh thể hiện rõ nội dung.
- Hình vẽ có tỉ lệ cân đối, diễn tả được xa gần trong bố cục.
- Tương quan hình, mảng chặt chẽ.
- Diễn tả được không gian, phù hợp với nội dung tranh.
Thái độ
Biểu lộ tình cảm biết ơn những cống hiến của lực lượng vũ trang đối với
đất nước.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Vẽ trên giấy A4 hoặc A3 bằng mầu sẵn có.
3. Biểu điểm
Loại giỏi (9 - 10 điểm)
- Vẽ đúng nội dung đề tài.
- Hình ảnh sinh động, có chọn lọc, thể hiện được nội dung.
- Bố cục hình mảng đẹp, hấp dẫn, sáng tạo.
- Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bức tranh.
- Thể hiện được phong cách cá nhân.
Loại khá (7-8 điểm)
- Sắp xếp hình ảnh, bố cục cân đối hợp lí.

1

- Hình ảnh thể hiện được nội dung.
- Màu sắc có đậm nhạt.
Loại trung bình (5-6 điểm)
- Bố cục rời rạc, thiếu trọng tâm.
- Hình ảnh chưa thể hiện rõ nội dung.
- Màu sắc thiếu đậm nhạt.
Loại yếu kém (dưới 5 điểm)
- Không đạt những yêu cầu trên.

2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN M THUT, LP 9
Đề s 3 (Thi gian làm bài: 90 phút)
Đề bài: V TRANH ĐỀ TÀI LC LƯỢNG VŨ TRANG (BÀI 14)
1. Yêu cu
Kiến thc
- Hiu được s phong phú ca đề tài.
- La chn được hình nh đặc trưng th hin được ni dung ch đề.
Kĩ năng
- V được tranh th hin ni dung.
- Hình v t l cân đối, din t được xa gn trong b cc.
- Tương quan hình, mng cht ch.
- Din t được không gian, phù hp vi ni dung tranh.
Thái độ
Biu l tình cm biết ơn nhng cng hiến ca lc lượng vũ trang đối vi
đất nước.
2. Hình thc kim tra
- Làm bài thc hành.
- V trên giy A4 hoc A3 bng mu sn .
3. Biu đim
Loi gii (9 - 10 đim)
- V đúng ni dung đề tài.
- Hình nh sinh động, chn lc, th hin được ni dung.
- B cc hình mng đẹp, hp dn, sáng to.
- Màu sc tình cm, đậm nht phong phú, ni bt trng tâm bc tranh.
- Th hin được phong cách nhân.
Loi khá (7-8 đim)
- Sp xếp hình nh, b cc cân đối hp .
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật 9 10 842