Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, LỚP 9
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
Đề bài: VẼ TRANH ĐỀ TÀI LỄ HỘI (BÀI 10)

1. Yêu cầu
Kiến thức
- Cảm nhận được nét đẹp truyền thống thông qua các lễ hội dân tộc.
- Biết lựa chọn hình ảnh đặc trưng phù hợp với nội dung đề tài.
Kĩ năng
- Vẽ được tranh có hình ảnh phù hợp với đề tài lễ hội ở địa phương.
- Sắp xếp bố cục đẹp, thuận mắt.
- Diễn tả bài vẽ theo phong cách riêng.
- Thể hiện được mầu sắc tươi, rực rỡ phù hợp với không khí lễ hội.
Thái độ
Có ý thức trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Vẽ trên giấy A4 hoặc A3 bằng mầu sẵn có.
3. Biểu điểm
Loại giỏi (9 - 10 điểm)
- Tranh vẽ thể hiện đúng nội dung đề tài về lễ hội.
- Hình ảnh chọn lọc sinh động, phù hợp với nội dung.
- Sáng tạo trong sắp xếp bố cục. Hình mảng chặt chẽ.
- Lựa chọn gam màu phù hợp với không khí lễ hội.
- Nét vẽ tự nhiên, thể hiện phong cách riêng.
Loại khá (7-8 điểm)
- Bố cục bài vẽ hợp lí.
M ĩ thu ật\L ớp 9\ Đ ề 2

1

- Hình ảnh thể hiện được nội dung lễ hội.
- Vẽ màu nổi bật trọng tâm bức tranh.
Loại trung bình (5-6 điểm)
- Bố cục bài vẽ rời rạc.
- Hình ảnh chưa thể hiện rõ nội dung chủ đề.
- Màu sắc thiếu đậm nhạt.
Loại yếu kém (dưới 5 điểm)
Không đạt những yêu cầu trên.

M ĩ thu ật\L ớp 9\ Đ ề 2

2

...
M ĩ thu t\L p 9\ Đ 2
1
ĐỀ KIM TRA MÔN M THUT, LP 9
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 90 phút)
Đề bài: V TRANH ĐỀI L HI (BÀI 10)
1. Yêu cu
Kiến thc
- Cm nhn được nét đẹp truyn thng thông qua các l hi dân tc.
- Biết la chn hình nh đặc trưng phù hp vi ni dung đề tài.
Kĩ năng
- V được tranh có hình nh phù hp vi đềi l hi địa phương.
- Sp xếp b cc đẹp, thun mt.
- Din t bài v theo phong cách riêng.
- Th hin được mu sc tươi, rc r phù hp vi không khí l hi.
Thái độ
Có ý thc trân trng, gi gìn bn sc văn hoá dân tc.
2. Hình thc kim tra
- Làm bài thc hành.
- V trên giy A4 hoc A3 bng mu sn có.
3. Biu đim
Loi gii (9 - 10 đim)
- Tranh v th hin đúng ni dung đề tài v l hi.
- Hình nh chn lc sinh động, phù hp vi ni dung.
- Sáng to trong sp xếp b cc. Hình mng cht ch.
- La chn gam màu phù hp vi không khí l hi.
- Nét v t nhiên, th hin phong cách riêng.
Loi khá (7-8 đim)
- B cc bài v hp lí.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật 9 10 723