Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật Trường THCS Quảng Phương, Quảng bình

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG
TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN MỸ THUẬT, LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 3: Vẽ tranh đề tài Tự chọn

* Yêu cầu:
1. Bám sát đề tài, vẽ được bức tranh phù hợp đề tài.
2. Bố cục: chặt chẽ, hài hòa, thuận mắt (có mảng chính, mảng phụ rõ
ràng).
3. Hình tượng chắt lọc, sinh động, có nhịp điệu, mang tính thẩm mĩ
cao.
4. Thể hiện đúng kích thước yêu cầu và thời gian qui định.
5. Màu sắc hài hòa, phù hợp với nội dung đề tài.
* Mục tiêu:
Đánh giá kết quả học tập sau một học kì bằng khả năng tự chọn đề tài,
thể hiện được nội dung qua bố cục, hình vẽ mảng khối và màu sắc của mỗi
học sinh.
* Đáp án và cho điểm
Đạt 5 yêu cầu:

9 -> 10 điểm

Đạt 4 yêu cầu:

7 -> 8 điểm

Đạt 3 yêu cầu:

5 -> 6 điểm

Đạt 1 - 2 yêu cầu

2 -> 4 điểm

Không đạt yêu cầu nào:

0 -> 1 điểm

...
TRƯỜNG THCS QUNG PHƯƠNG
TNH QUNG BÌNH
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I
MÔN M THUT, LP 9
Thi gian làm bài: 45 phút
Đề s 3: V tranh đề tài T chn
*u cu:
1. Bámt đề tài, v được bc tranh p hp đề tài.
2. B cc: cht ch, hài a, thun mt (có mng chính, mng ph rõ
ràng).
3. Hình tượng cht lc, sinh động, có nhp điu, mang tính thm mĩ
cao.
4. Th hin đúng kích thước yêu cu và thi gian qui định.
5. Màu sc hài a, phù hp vi ni dung đề tài.
* Mc tiêu:
Đánh giá kết qu hc tp sau mt hc kì bng kh năng t chn đề tài,
th hin được ni dung qua b cc, hình v mng khi và màu sc ca mi
hc sinh.
* Đáp án cho đim
Đạt 5 yêu cu: 9 -> 10 đim
Đạt 4 yêu cu: 7 -> 8 đim
Đạt 3 yêu cu: 5 -> 6 đim
Đạt 1 - 2 yêu cu 2 -> 4 đim
Không đạt yêu cu nào: 0 -> 1 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật Trường THCS Quảng Phương, Quảng bình - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật Trường THCS Quảng Phương, Quảng bình 9 10 834