Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, LỚP 9
Đề số 4 (Thời gian làm bài: 45 phút)
Đề bài: VẼ TRANG TRÍ VẼ BIỂU TRƯNG (BÀI 17)

1. Yêu cầu
Kiến thức
- Hiểu được ý nghĩa của biểu trưng.
- Biết cách vẽ biểu trưng.
- Lựa chọn được nội dung để vẽ.
Kĩ năng
- Vẽ được biểu trưng phù hợp với nội dung.
- Mầu sắc đơn giản, nổi bật hình tượng.
- Bố cục mảng hình chặt chẽ, cô đọng, sáng tạo, đẹp mắt.
Thái độ
Cảm nhận được vẻ đẹp của biểu trưng.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Vẽ trên giấy A4, bằng màu sẵn có hoặc bằng đen trắng.
3. Biểu điểm
Loại giỏi (9 - 10 điểm)
- Tạo dáng biểu trưng đẹp.
- Sắp xếp bố cục mảng hình cân đối thuận mắt.
- Màu sắc, hình ảnh, hoạ tiết phù hợp với nội dung biểu trưng.
- Hình tượng sáng tạo, thể hiện được ý nghĩa biểu trưng.
- Có thể vận dụng vào thực tế.
Loại khá (7-8 điểm):
- Bước đầu tạo được dáng của biểu trưng.
- Vẽ được hình ảnh thể hiện nội dung biểu trưng.
1

- Màu sắc có đậm nhạt.
- Thực hiện bài tập theo yêu cầu.
Loại trung bình (5-6 điểm)
- Bố cục hình mảng biểu trưng còn rập khuôn máy móc, chưa có tính sáng
tạo.
- Màu sắc đơn điệu, chưa thể hiện được trọng tâm.
Loại yếu kém (dưới 5 điểm)
Không đạt những yêu cầu trên.

2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN M THUT, LP 9
Đề s 4 (Thi gian làm bài: 45 phút)
Đề bài: V TRANG TRÍ V BIU TRƯNG (BÀI 17)
1. Yêu cu
Kiến thc
- Hiu được ý nghĩa ca biu trưng.
- Biết cách v biu trưng.
- La chn được ni dung để v.
Kĩ năng
- V được biu trưng phù hp vi ni dung.
- Mu sc đơn gin, ni bt hình tượng.
- B cc mng hình cht ch, đọng, sáng to, đẹp mt.
Thái độ
Cm nhn được v đẹp ca biu trưng.
2. Hình thc kim tra
- Làm bài thc hành.
- V trên giy A4, bng màu sn hoc bng đen trng.
3. Biu đim
Loi gii (9 - 10 đim)
- To dáng biu trưng đẹp.
- Sp xếp b cc mng hình cân đối thun mt.
- Màu sc, hình nh, ho tiết phù hp vi ni dung biu trưng.
- Hình tượng sáng to, th hin được ý nghĩa biu trưng.
- th vn dng vào thc tế.
Loi khá (7-8 đim):
- Bước đầu to được dáng ca biu trưng.
- V được hình nh th hin ni dung biu trưng.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật 9 10 591