Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 1, LỚP 9
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Cao

Thấp
Lĩnh vực nội dung
Văn
học

TN

Phương thức C3
biểu đạt
Nội dung
Nghệ thuật

TL

TN

TL

TN

TL

Tổng

TN

TL
1

C6

C13

1

C4
C7

3

Tiếng Phương châm
Việt hội thoại

C1

1

Lời dẫn trực

C8

1

tiếp, gián tiếp
Biện pháp tu từ

C9

1

Từ Hán Việt

C12

1

Phương ngữ

Tập
làm
văn

C2

1

Các kiểu câu

C5
C11

2

Dấu câu

C10

1

Tóm tắt văn
bản tự sự

C14

Viết bài văn
thuyết minh

Tổng số câu
Trọng số điểm

5
2

8
2

1
2

1
C15

1

1
4

15
10

Câu 13 được 1 điểm (mỗi ý nối đúng được 0, 25 điểm), các câu trắc nghiệm
khác mỗi câu được 0, 25 điểm.
Câu tự luận 14 được 2 điểm; câu tự luận 15 được 4 điểm
1

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 13 câu; câu 13 được 1 điểm, mỗi ý
nối đúng 0,25 điểm, các câu trắc nghiệm khác mỗi câu 0,25 điểm).
Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Cách nói nào sau đây đảm bảo phương châm quan hệ trong hội thoại?
A. Nói đúng chủ đề, không nói lạc đề
B. Nói những điều mình tin là đúng và có chứng cứ xác thực
C. Nói ngắn gọn, rành mạch, tránh nói mơ hồ
D. Nói tế nhị, tôn trọng người đối thoại
2. Trong các từ cùng chỉ một loại cá sau, từ nào là phương ngữ Nam bộ?
A. Cá lóc
B. Cá quả
C. Cá tràu
D. Cá chuối
• Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 3 đến 12:
“Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây..., cái câu nói của người đàn
bà tản cư hôm trước lại vang dội lên trong tâm trí ông.
Hay là quay về làng ?...
Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay. Về làm gì cái
làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ
Cụ Hồ...
Nước mắt ông lão giàn ra. Về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho
thằng Tây. Ông lão nghĩ ngay đến mấy thằng kì lí chuyên môn khua
khoét ngày trước lại ra vào hống hách ở trong cái đình. Và cái đình lại
như của riêng chúng nó, lại thâm nghiêm ghê gớm, chứa toàn những sự
ức hiếp, đè nén. Ngày ngày chúng nó lại dong ra dong vào, đánh tổ tôm
mà bàn tư việc làng với nhau ở trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm
2

như ông có đi qua cũng chỉ có dám liếc trộm vào rồi cắm đầu xuống mà
lủi đi. Anh nào dám ho he, hóc hách một tí thì chúng nó tìm cách để hại,
cắt phần ruộng, truất ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng...
Ông Hai nghĩ rợn cả người. Cả cuộc đời đen tối lầm than cũ nổi lên
trong ý nghĩ ông. Ông không thể trở về làng ấy được nữa. Về bây giờ ông
chịu mất hết à?
Không thể được! Làng thì yêu thật, như...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 1, LP 9
Đ
Đ
s
s
1
1
(
(Thi gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Vn dng
Nhn biết Thông hiu
Thp Cao
Mc độ
Lĩnh vc ni dung
TN TL TN TL TN TL TN TL
Tng
Phương thc
biu đạt
C3 1
Ni dung C6 1
Văn
hc
Ngh thut C13 C4
C7
3
Phương châm
hi thoi
C1 1
Li dn trc
tiếp, gián tiếp
C8 1
Bin pháp tu t C9 1
T Hán Vit C12 1
Phương ng C2 1
Các kiu câu
C5
C11
2
Tiếng
Vit
Du câu C10 1
Tóm tt văn
bn t s
C14 1 Tp
làm
văn
Viết bài văn
thuyết minh
C15 1
Tng s câu
Trng s đim
5
2
8
2
1
2
1
4
15
10
Câu 13 được 1 đim (mi ý ni đúng được 0, 25 đim), các câu trc nghim
khác mi câu được 0, 25 đim.
Câu t lun 14 được 2 đim; câu t lun 15 được 4 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn 9 10 970