Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NINH PHƯỚC –NINH THUẬN

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời
đúng.
1. Bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt được viết theo thể thơ gì ?
A. Tự do
B. Lục bát
C. Thất ngôn bát cú
D. Song thất lục bát
2. Câu thơ nào dưới đây bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc của tác gi ?
A. Một bếp lửa ấp iu nồng đượm.
B. Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa !
C. Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
D. Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
3. Bài thơ nào viết cùng đề tài với bài thơ Đồng chí của Chính Hữu ?
A. Lượm
B. Đoàn thuyền đánh cá
C. Mùa xuân nho nhỏ
D. Bài thơ về Tiểu đội xe không kính
4. Chủ đề của bài thơ “Đồng chí” là gì ?
A. Ca ngợi tình đồng chí keo sơn gắn bó giữa những người lính cụ Hồ trong
cuộc kháng chiến chống Pháp.
B. Ca ngợi sự đoàn kết gắn bó giữa hai anh bộ đội.
C. Thể hiện cuộc sống nghèo túng vất vả của những người nông dân mặc áo
lính.
D. Ca ngợi vẻ đẹp của hình ảnh “Đầu súng trăng treo”.
5. Trong truyện Làng, tác giả đặt nhân vật ông Hai vào một tình huống như thế nào
để ông bộc lộ tính cách của mình ?
A. Ông Hai không biết chữ, phải đi nhờ người khác đọc cho nghe.
B. Tin làng ông theo giặc mà tình cờ ông nghe được từ những người tản cư.
C. Bà chủ nhà hay dòm ngó, nói bóng gió với vợ chồng ông Hai.
D. Ông Hai lúc nào cũng nhớ da diết cái làng Chợ Dầu của mình.
1

6. Những câu văn sau đây cho thấy nét đẹp nào của anh thanh niên ?
“Không, bác đừng mất công vẽ cháu ! Cháu giới thiệu với bác ông kĩ sư ở
vườn rau dưới Sa Pa!... hay là, đồng chí nghiên cứu khoa học ở cơ quan cháu dưới
ấy đấy!” (Trích Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long)
A. Tự ti
B. Chăm chỉ
C. Cởi mở
D. Khiêm tốn
7. Câu văn nào dưới đây thể hiện rõ yếu tố lập luận ?
A. Nét hớn hở trên mặt người lái xe chợt duỗi ra, rồi bẵng đi một lúc, bác
không nói gì nữa.
B. Thế nhưng, đối với chính nhà hoạ sĩ, vẽ bao giờ cũng là một việc khó, nặng
nhọc, gian nan.
C. Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây.
D. Nói xong, anh chạy vụt đi, cũng tất tả như khi đến.
8. Thành ngữ “Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật” liên quan đến phương châm hội
thoại nào ?
A. Phương châm về lượng
B. Phương châm về chất
C. Phương châm về quan hệ
D. Phương châm về cách thức
9. Thành ngữ nào không liên quan đến phương châm hội thoại về chất ?
A. Lúng búng như ngậm hột thị
B. Nói nhăng nói cuội
C. Ăn không nói có
D. Ăn ốc n...
1
TRƯỜNG THCS HUNH PHƯỚC
NINH PHƯỚC –NINH THUN
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN NG VĂN, LP 9
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3 đim, 12 câu, mi câu tr li đúng được 0,25 đim).
Tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái trước câu tr li
đúng.
1. Bài thơ Bếp la ca Bng Vit được viết theo th thơ gì ?
A. T do
B. Lc bát
C. Tht ngôn bát cú
D. Song tht lc bát
2. Câu thơ nào dưới đây bc l trc tiếp tình cm, cm xúc ca tác gi ?
A. Mt bếp la p iu nng đượm.
B. Ôi kì l và thiêng liêng - bếp la !
C. la trăm nhà, nim vui trăm ng
D. Nhóm dy c nhng tâm tình tui nh.
3. Bài thơ nào viết cùng đề tài vi bài thơ Đồng chí ca Chính Hu ?
A. Lượm
B. Đoàn thuyn đánh cá
C. Mùa xuân nho nh
D. Bài thơ v Tiu đội xe không kính
4. Ch đề ca bài thơ Đồng chí” là gì ?
A. Ca ngi tình đồng chí keo sơn gn bó gia nhng người lính c H trong
cuc kháng chiến chng Pháp.
B. Ca ngi s đoàn kết gn bó gia hai anh b đội.
C. Th hin cuc sng nghèo túng vt v ca nhng người nông dân mc áo
lính.
D. Ca ngi v đẹp ca hình nh Đầu súng trăng treo”.
5. Trong truyn Làng, tác gi đặt nhân vt ông Hai vào mt tình hung như thế nào
để ông bc l tính cách ca mình ?
A. Ông Hai không biết ch, phi đi nh người khác đọc cho nghe.
B. Tin làng ông theo gic mà tình c ông nghe được t nhng người tn cư.
C. ch nhà hay dòm ngó, nói bóng gió vi v chng ông Hai.
D. Ông Hai lúc nào cũng nh da diết cái làng Ch Du ca mình.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận 9 10 521