Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC ÂN -

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời
đúng.
1. “Ánh trăng” được viết cùng thể thơ với bài nào sau đây?
A. Cảnh khuya
B. Đập đá ở Côn Lôn
C. Lượm
D. Đêm nay Bác không ngủ
* Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi 2, 3 và 4:
“Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay.
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.”
2. Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt nào ?
A. Tự sự và nghị luận
B. Nghị luận và miêu tả
C. Biểu cảm và tự sự
D. Thuyết minh và tự sự
3. “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.” sử dụng phép tu từ gì ?
A. So sánh
B. Nhân hoá
C. Ẩn dụ
D. Nói quá
4. Từ “mặc kệ” trong đoạn trích trên có nghĩa là gì ?
A. Để cho tuỳ ý, không để ý, không có sự can thiệp nào
B. Điều vừa được nói đến không có tác động thay đổi việc sắp xảy ra
C. Biểu thị quan hệ trái ngược giữa điều kiện và sự việc xảy ra
D. Một cách không nói ra bằng lời mà thầm hiểu với nhau như vậy
5. Câu thơ nào sau đây chứa từ tượng hình ?
A. Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi.
B. Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối.
1

C. Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần.
D. Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều.
6. Câu thơ nào sau đây chứa từ tượng thanh?
A. Lưng đưa nôi và tim hát thành lời
B. Đêm thở: Sao lùa nước Hạ Long
C. Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha
D. Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi
7. Từ “ngỡ” trong câu “Ngỡ không bao giờ quên” đồng nghĩa với từ nào?
A. Nói
B. Bảo
C. Thấy
D. Nghĩ
8. Trong các câu thơ sau, từ “hoa” nào được dùng theo nghĩa gốc?
A.
Nặng lòng xót liễu vì hoa
Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa.
B.

Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

C.

Đừng điều nguyệt nọ hoa kia
Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai ?
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà

D.

Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng.
9. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt ?
A. Tố cáo
B. Hoàng đế
C. Niên hiệu
D. Trời đất
10. Trong câu thơ “Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”, tác giả đã sử dụng biện pháp
nghệ thuật gì?
A. Ẩn dụ
B. Hoán dụ
C. So sánh
D. Nhân hoá

2

11. Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển từ vựng tiếng Việt ?
A. Tạo từ ngữ mới
B. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài
C. Thay đổi hoàn toàn cấu tạo và ý nghĩa của các từ cổ
D. Cả A và B đều đúng
12. Dòng nào dưới đây có chứa từ ngữ không phải là từ ngữ xưng hô trong hội
thoại?
A. Anh, em, c...
1
TR
ƯỜNG THCS NGUYN QUC ÂN -
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN NG VĂN, LP 9
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3 đim, 12 câu, mi câu tr li đúng được 0,25 đim).
Tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái trước câu tr li
đúng.
1. “Ánh trăng” được viết cùng th thơ vi bài nào sau đây?
A. Cnh khuya
B. Đập đá Côn Lôn
C. Lượm
D. Đêm nay Bác không ng
* Đọc đon trích sau và tr li câu hi 2, 3 và 4:
“Rung nương anh gi bn thân cày
Gian nhà không mc k gió lung lay.
Giếng nước gc đa nh người ra lính.”
2. Đon trích trên được viết theo phương thc biu đạt nào ?
A. T s và ngh lun
B. Ngh lun và miêu t
C. Biu cm và t s
D. Thuyết minh và t s
3. “Giếng nước gc đa nh người ra lính. s dng phép tu t gì ?
A. So sánh
B. Nhân hoá
C. n d
D. Nói quá
4. T “mc ktrong đon trích trên có nghĩa là gì ?
A. Để cho tu ý, không để ý, không có s can thip nào
B. Điu va được nói đến không có tác động thay đổi vic sp xy ra
C. Biu th quan h trái ngược gia điu kin và s vic xy ra
D. Mt cách không nói ra bng li mà thm hiu vi nhau như vy
5. Câu thơ nào sau đây cha t tượng hình ?
A. M hôi m rơi má em nóng hi.
B. Vai m gy nhp nhô làm gi.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên 9 10 693