Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Thể dục

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 9
Đề số 1
A. MỤC TIÊU
Học kì I - lớp 9 kiểm tra học sinh những nội dung sau:

. Kiến thức bài Thể dục phát triển chung (bài thể dục liên hoàn) 45 nhịp.
. Kiến thức của nội dung chạy bền.
. Kiến thức về luật thi đấu nội dung chạy ngắn.
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung / chủ đề

Nhận biết
I.2 (0,5đ)

2

Thể dục liên hoàn nam,
nữ 45 nhịp.
Nội dung chạy ngắn.

3

Chạy bền.

4

Nhảy cao.

5

Tổng điểm.

STT
1

I.3(0,5đ)

Thông hiểu

Vận dụng

I.4(0,5đ)
I.1.(0,5đ)
II.(8,0đ)

1,0điểm

1,0điểm

8,0điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu sau đó cho các
em khởi động, ôn bài( nếu cần ).
- Phần kiểm tra lý thuyết, giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc
ngay ngoài sân tập.
- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều
đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh, mỗi học sinh thực hiện 3 lần và lấy
thành tích lần cao nhất.

- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên.
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể
thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I: Lý thuyết ( 2,0 điểm).
Hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào chữ cái in hoa trước câu trả lời.
1. Em hãy cho biết khi tập chạy bền xong cần làm gì để không bị mệt mỏi và
ảnh hưởng xấu đến cơ thể?
A. Thực hiện một số động tác thả lỏng để hồi tĩnh
B. Dừng lại đột ngột
C. Không cần thả lỏng

.

D. Nằm hoặc ngồi luôn
2. Bài thể dục phát triển chung (Bài thể dục liên hoàn ) gồm bao nhiêu nhịp?
A. Nam 35 nhịp , Nữ 30 nhịp.
B. Nam 45 nhịp , Nữ 45 nhịp.
C. Nam 40 nhịp , Nữ 35 nhịp.
D. Nam 45 nhịp , Nữ 40 nhịp.
3. Em hãy cho biết trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào là " phạm
qui" trong chạy cự li ngắn?
A. Chân rời khỏi mặt đất sau khi có lệnh hô " chạy ".
B. Chạy sang ô nào cũng được.
C. Chạy theo ô quy định và không giẫm lên vạch kẻ phân li.
D. Chạy hết cự li theo ô quy định.
4. Em hãy tìm đáp án đúng để điền vào chỗ chấm cho đúng với giai đoạn về
đích trong kĩ thuật chạy ngắn.
Khi chạy gần đến đích ,cần duy trì tốc độ (1)........., sau đó dùng
(2)......đánh đích và (3) .....trong 5-10mét rồi mới dừng lại.
(1).A. Trung bình; B. Thấp;

C. Cao

(2). A. Tay; B. Vai hoặc ngực ; C. Lưng
(3). A. Đi nhanh ; B. Giảm dần tốc độ; C. Tăng tốc độ
Phần II...
ĐỀ KIM TRA N TH DC, HC K I, LP 9
Đề s 1
A. MC TIÊU
Hc kì I - lp 9 kim tra hc sinh nhng ni dung sau:
. Kiến thc i Th dc phát trin chung (bài th dc liên hoàn) 45 nhp.
. Kiến thc ca ni dung chy bn.
. Kiến thc v lut thi đấu ni dung chy ngn.
. Kh năng kết hp gia lý thuyết và thc hành.
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT
Ni dung / ch đề Nhn biết Thông hiu
Vn dng
1 Th dc liên hoàn nam,
n 45 nhp.
I.2 (0,5đ)
2 Ni dung chy ngn. I.3(0,5đ)
I.4(0,5đ)
3 Chy bn. I.1.(0,5đ)
4 Nhy cao.
II.(8,0đ)
5 Tng đim.
1,0đim 1,0đim 8,0đim
C. YÊU CU HÌNH THC T CHC KIM TRA
- K sân đúng qui cách và đảm bo an toàn cho hc sinh.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến ni dung, yêu cu sau đó cho các
em khi động, ôn i( nếu cn ).
- Phn kim tra lý thuyết, giáo viên có th kim tra ngay hoc cũng có th
kim tra tách ra vào gi khác, hc sinh có th làm bài trong lp hoc
ngay ngoài sân tp.
- Phn kim tra thc hành, giáo viên có th t chc kim tra làm nhiu
đợt, mi đợt t 3 đến 5 hc sinh, mi hc sinh thc hin 3 ln và ly
thành tích ln cao nht.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Thể dục - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Thể dục - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Thể dục 9 10 34