Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Thể dục

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 9
Đề số 2
A. MỤC TIÊU
Ở học kì I - lớp 9 kiểm tra học sinh những kiến thức và kĩ năng sau:
. Kiến thức hiểu biết về chạy bền.
. Kiến thức nhận biết về phát triển sức nhanh, giai đoạn xuất phát thấp
trong chạy ngắn.
. Kỹ năng thực hành Thể dục phát triển chung 45 nhịp.
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
STT

Nội dung / chủ đề

1

Chạy bền

2

Phát triển sức nhanh

3

Chạy ngắn

4

Thể dục phát triển chung

5

Tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

I.1 (0,5đ)
I.3 ( 0,5đ)
I.2 (0,5đ)

I.4 (0,5đ)
II. (8,0đ)

1,0điểm

1,0điểm

8,0điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu sau đó cho các
em khởi động , ôn bài( nếu cần ).
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.
- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc
ngay ngoài sân tập.
- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều
đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh.

- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên.
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể
thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I: Lý thuyết (2,0điểm)
Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời .
1. Để chạy bền cho tốt em tập như thế nào?
A. Lúc nào thích thì tập.
B. Một tuần tập vào 1 ngày sau đó nghỉ ngơi.
C. Một tháng tập 1 lần.
D. Luyện tập thường xuyên.
2. Trong chạy ngắn, khi thực hiện động tác chạy chân em chạm đất ở
phần nào?
A. Nửa bàn chân trước.
B. Gót chân.
C. Nửa bàn chân sau.
D. Cả bàn chân.
3. Trò chơi nào sau đây em thấy không phải để phát triển sức nhanh:
A. "Ai nhanh hơn".
B. " Chạy leo dốc ".
C. " Chạy đuổi ".
D. " Chạy tốc độ cao".
4.Trong giai đoạn xuất phát thấp của kĩ thuật chạy ngắn, ở hiệu lệnh "Vào chỗ",
sức nặng của cơ thể dồn đều lên 5 điểm tựa. Em hãy kể tên các điểm tựa đó.
1.....................................
2.......................................
3........................................
4........................................
5......................................
Phần II: Thực hành ( 8,0điểm )
Em hãy tập bài thể dục phát triển chung (bài thể dục liên hoàn) 45 nhịp theo
nhịp hô hoặc theo nhịp nhạc.

5. Đáp án và điểm đánh giá
Phần I . Lý thuyết (2,0điểm, mỗi câu trả lời đúng ...
ĐỀ KIM TRA N TH DC, HC K I, LP 9
Đề s 2
A. MC TIÊU
hcI - lp 9 kim tra hc sinh nhng kiến thc và kĩ năng sau:
. Kiến thc hiu biết v chy bn.
. Kiến thc nhn biết v phát trin sc nhanh, giai đon xut phát thp
trong chy ngn.
. K năng thc hành Th dc phát trin chung 45 nhp.
. Kh năng kết hp gia lý thuyết và thc hành.
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT
Ni dung / ch đề Nhn biết Thông hiu Vn dng
1 Chy bn I.1 (0,5đ)
2 Phát trin sc nhanh I.3 ( 0,5đ)
3 Chy ngn I.2 (0,5đ) I.4 (0,5đ)
4 Th dc phát trin chung II. (8,0đ)
5 Tng đim 1,0đim 1,0đim 8,0đim
C. YÊU CU HÌNH THC T CHC KIM TRA
- K sân đúng qui cách và đảm bo an toàn cho hc sinh.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến mc tiêu, yêu cu sau đó cho các
em khi động , ôn bài( nếu cn ).
- Ch kim tra nhng hc sinh có đủ sc kho tham gia hc tp đầy đủ.
- Phn kim tra lý thuyết giáo viên có th kim tra ngay hoc cũng có th
kim tra tách ra vào gi khác, hc sinh có th làm bài trong lp hoc
ngay ngoài sân tp.
- Phn kim tra thc hành, giáo viên có th t chc kim tra làm nhiu
đợt, mi đợt t 3 đến 5 hc sinh.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Thể dục - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Thể dục - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Thể dục 9 10 435