Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 9
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Chủ đề
chính
1. Căn thức

Nhận biết
TN

Thông hiểu

TL

3

TN

5. Đường
tròn

2

6
1.75

1
1

0.25

0.5

1
0.75

1

5

1,5
2

0.5

Tổng

1,5

2

1
0.5

3,0

3

1
0,25

2

1

0.25

1

Tổng

TL

1
0.25

4. HTL tam
giác vuông

TN

0.5

2. y = ax + b 1

nhất 2 ẩn

TL

2
0.75

3. PT bậc

Vận dụng

3,0

1
0.5

10

0,25
5

1

2,0

8

3

3,0

4,0

21
3,0

10,0

Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là
trọng số điểm cho các câu ở ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa
đứng trước câu trả lời đúng.
2
( x − 2 ) bằng:

Câu 1. Biểu thức

A. x – 2
C. -x – 2
Câu 2. 9 là căn bậc hai số học của:
A. 3
C. 81
Câu 3. Với xy ≥ 0, biểu thức −

B. 2 – x
D. |x – 2|
B. -3
D. -81

1
xy bằng:
2

2

A.
C. −

⎛ 1⎞
⎜ − ⎟ xy
⎝ 2⎠

B. −

xy
2

D.

1

xy
4
1
xy
2

Câu 4. Biểu thức

2 − 3x xác định với các giá trị:

A. x >

2
3

B. x ≥ −

C. x ≤

2
3

D. x ≤

Câu 5. Giá trị của biểu thức

2
3

3
2

1
1
bằng:
−
2+ 3 2− 3

A. 4

B. −2 3

C. 0

D.

2 3
5

Câu 6. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 3x – 2y = 5?
A. (1; -1)
B. (5; -5)
C. (1; 1)
D. (-5; 5)
Câu 7. Cho ba đường thẳng d1: y = x – 2; d2: y = -2 -

1
x; d3: y = -2 + 2x. Gọi α1 , α 2 , α 3
2

lần lượt là góc giữa ba đường thẳng d1, d2, d3 với trục Ox. Khi đó ta có:
A. α1 lớn hơn α 2
B. α1 lớn hơn α 3
C. α 3 lớn hơn α 2

D. α 2 lớn hơn α 3
1
2

Câu 8. Nghiệm tổng quát của phương trình − x + 0. y = 6 là:
⎧ x = −12
⎩y∈ R

⎧ x = −12
⎩y =1

B. ⎨

A. ⎨

⎧x ∈ R
⎩ y = −12

D. x = -12

C. ⎨

⎧x ∈ R
⎪
1 ?
y
=
−
x
⎪⎩
3

Câu 9. Phương trình nào sau đây có nghiệm tổng quát là ⎨
1
3

1
x + 0. y = 0
3

A. 0.x + y = 0

B.

C. x + 3y = 0

D. 3x + y = 0

Câu 10. Cho tam giác vuông như hình 2. Kết quả nào sau đây đúng?
A. x = 4 và y = 16
B. x = 4 và y = 2 5

y
22

C. x = 2 và y = 8
D. x = 2 và y = 2 2

x

1

1

H×nh 2

2

Câu 11. Cho biết hai cạnh góc vuông của tam giác vuông là a, b. Gọi đường cao thuộc
cạnh huyền là h. Khi đó h bằng:
A.
C.

a2 + b2

B.

ab
a +b

1
a 2 + b2
ab

D.

ab a 2 + b 2
a 2 + b2

Câu 12. tg82016’ bằng:
A. tg7044’
B. cotg7044’
C. cotg8044’
D. tg8044’
Câu 13. Cho một đường thẳng m và một điểm O cách m một khoảng bằng 4cm. Vẽ
đường tròn tâm O có đường kính 8cm. Đường thẳng m:
A. không cắt đường tròn (O)
B. tiếp xúc với đường tròn (O)
C. cắt đường tròn (O) tại hai điểm
D. không tiếp xúc...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TOÁN, HC KÌ I, LP 9
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Nhn biết Thông hiu Vn dng Tng Ch đề
chính
TN TL TN TL TN TL
1. Căn thc 3 2 1
6
0.75 0.5 1.75
3,0
2. y = ax + b 1 1 1
3
0.25 0.25 1
1,5
3. PT bc 1 1
2
nht 2 n 0,25 0.25
0.5
4. HTL tam 2 1 1 1
5
giác vuông 0.5 0.75 1,5 0,25
3,0
5. Đường 2 2 1
5
tròn
0.5 0.5 1
2,0
Tng
10 8 3 21
3,0 4,0 3,0 10,0
Ch s phía trên, bên trái mi ô là s lượng câu hi; ch s góc phi dưới mi ô là
trng s đim cho các câu ô đó
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Trong các câu có các la chn A, B, C, D ch khoanh tròn vào mt ch in hoa
đứng trước câu tr li đúng.
Câu 1. Biu thc
()
2
2x bng:
A. x – 2 B. 2 – x
C. -x – 2 D. |x – 2|
Câu 2. 9 là căn bc hai s hc ca:
A. 3 B. -3
C. 81 D. -81
Câu 3. Vi xy 0, biu thc
1
2
x
y bng:
A.
2
1
2
x
y
⎛⎞
⎜⎟
⎝⎠
B.
4
x
y
C.
2
x
y
D.
1
2
x
y
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán 9 10 728