Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân lớp 6 - Đề 1

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ I, LỚP 6
Đề số 1(Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Các cấp độ tư duy

Nội dung chủ đề (Mục tiêu)
Nhận biết

Thông hiểu

A. Hiểu mục đích học tập của học

Câu hỏi 1 TN

sinh.

(0,5 điểm)

B. Hiểu thế nào là lịch sự, tế nhị.

Câu hỏi 2 TN

Vận dụng

(0,5 điểm)
C. Nhận biết được ý nghĩa của việc

Câu hỏi 3 TN

tích cực tham gia các hoạt động tập

(1 điểm)

thể, hoạt động xã hội.
D. Hiểu nội dung của phẩm chất

Câu hỏi 4 TN

siêng năng, kiên trì.

(1 điểm)

E. Nêu được các yếu tố của thiên

Câu hỏi 1 TL

Câu hỏi 1 TL

nhiên và giải thích được vì sao phải

(1 điểm)

(1,5 điểm)

yêu quý, bảo vệ thiên nhiên.
G. Tìm những biểu hiện của lễ độ

Câu hỏi 2 TL

và thiếu lễ độ trong cuộc sống.

(1,5 điểm)

H. Đề xuất cách ứng xử trong tình

Câu hỏi 3 TL

huống thể hiện tính kỉ luật

(3 điểm)

Tổng số câu hỏi

2

5

1

Tổng điểm

2

5

3

20%

50%

30%

Tỉ lệ

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm)
Theo em, mục đích học tập nào dưới đây là đúng đắn nhất? (khoanh tròn chữ
cái trước câu mà em chọn)
A. Học để kiếm được việc làm nhàn hạ, có thu nhập cao.
B. Học để khỏi thua kém bạn bè.
C. Học vì sự tiến bộ của bản thân và sự phát triển của đất nước.
D. Học vì danh dự của gia đình.
Câu 2 (0,5 điểm)
Biểu hiện nào dưới đây là lịch sự, tế nhị? (khoanh tròn chữ cái trước câu mà
em chọn)
A. Cử chỉ điệu bộ, kiểu cách.
B. Có thái độ, hành vi nhã nhặn, khéo léo trong giao tiếp.
C. Dùng từ ngữ một cách bóng bẩy, chải chuốt.
D. Khi nói chuyện với người khác, không nói thẳng ý của mình ra.
Câu 3 (1 điểm)
Điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài học:
“ Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội sẽ
..........................................................., rèn luyện được những kĩ năng cần thiết của bản
thân. Đồng thời, thông qua hoạt động tập thể, hoạt động xã hội sẽ
..................................................., tình cảm thân ái với mọi người xung quanh, sẽ được
mọi người yêu quý.”

Câu 4 (1 điểm)
Hãy điền chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô
trống trong bảng sau:
A. Chỉ những người lao động chân tay mới được gọi là người
siêng năng.
B. Siêng năng là làm việc liên tục, không kể thời gian và kết
quả công việc thế nào.
C. Trong thời đại công nghiệp hoá, mặc dù có nhiều máy móc,
con người vẫn cần phải lao động siêng năng, kiên trì.
D. Chỉ những người nghèo mới cần phải làm việc một cách
siêng năng, kiên ...
ĐỀ KIM TRA HC MÔN GIÁO DC CÔNG DÂN, HC KÌ I, LP 6
Đề s 1(Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các cp độ tư duy
Ni dung ch đề (Mc tiêu)
Nhn biết Tng hiu Vn dng
A. Hiu mc đích hc tp ca hc
sinh.
u hi 1 TN
(0,5 đim)
B. Hiu thế nào là lch s, tế nh. u hi 2 TN
(0,5 đim)
C. Nhn biết được ý nghĩa ca vic
ch cc tham gia các hot động tp
th, hot động xã hi.
u hi 3 TN
(1 đim)
D. Hiu ni dung ca phm cht
siêng năng, kiên trì.
u hi 4 TN
(1 đim)
E. u được các yếu t ca thiên
nhn và gii thích được sao phi
yêu quý, bo v thiên nhiên.
u hi 1 TL
(1 đim)
u hi 1 TL
(1,5 đim)
G. Tìm nhng biu hin ca l độ
và thiếu l độ trong cuc sng.
u hi 2 TL
(1,5 đim)
H. Đề xut cách ng x trong tình
hung th hin nh k lut
Câu hi 3 TL
(3 đim)
Tng s câu hi 2 5 1
Tng đim 2 5 3
T l 20% 50% 30%
Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân lớp 6 - Đề 1 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân lớp 6 - Đề 1 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân lớp 6 - Đề 1 9 10 898