Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 6-Đề số 2

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 6
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung
§o l, V
(4t)
Khối
lượng và
lực (8t)
Máy cơ
ĐG (3t)
Tổng

Biết
1(1đ), 3(1đ)
5(1đ), 7(1đ),
8(1đ),
9(1đ), 11(1đ),
13(1đ), 14(1đ)
20(1đ)
KQ(10đ) =
33%

Cấp độ nhận thức
Hiểu
Vận dụng 1
2(1đ)
4(1đ)
6(1đ),
15(1đ),
10(1đ),
21(2đ)
12(1đ).
17(1đ)
16(1đ),
19(1đ)
18(1đ)
KQ(8đ) =
KQ(2đ)+
27%
tl(2đ) =
13%

Tổng
Vận dụng2
21(8đ)

TL (8đ) =
27%

4,5c(12đ)
=40%
12,5c
(14đ)
=47%
4c(4đ)
=13%
22c(30đ)
=100%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Chọn phương án đúng.
Câu 1. Khi đo nhiều lần một đại lượng trong điều kiện không đổi mà thu dược
nhiều giá trị khác nhau thì giá trị nào dưới đây được lấy làm kết quả của phép đo?
A. Giá trị lặp lại nhiều lần nhất.
B. Giá trị ở lần đo cuối cùng.
C. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
D. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
Câu 2. Kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình 1 là:
A. 7,5 cm
C. 8 cm
B. 7,7 cm
D. 8,0 cm

Hình.1

Câu 3. Để đo chiều dài cuốn SGK Vật lí 6, nên chọn thước nào trong cỏc thước
sau?
A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm
B. Thước 15cm có ĐCNN tới mm
C. Thước 20cm có ĐCNN tới mm
D. Thước 25cm có ĐCNN tới cm

1

Câu 4. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55 cm3 nước để đo thể
tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới
vạch 100. Thể tích hòn đá là bao nhiêu?
A. 55cm3
C. 45cm3
B. 100cm3
D. 155cm3
Câu 5. Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây?
A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động.
B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại.
C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng.
D. Có thể gây ra tất cả các tác dụng nêu trên.
Câu 6. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?
A. Lực nam châm hút đinh sắt.
B. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.
C. Lực hút của Trái Đất.
D. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.
Câu 7. Lực nào sau đây không phải là trọng lực?
A. Lực làm cho nước mưa rơi xuống.
B. Lực tác dụng lên một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra.
C. Lực tác dụng vào viên phấn khi viên phấn được buông ra khỏi tay cầm.
D. Lực nam châm tác dụng vào hòn bi sắt.
Câu 8. Đơn vị của lực là gì?
A. Kilôgam (kg)
B. Niutơn trên mét khối (N/m3)

C. Niutơn (N)
D. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)

Câu 9. Hai lực cân bằng có đặc điểm nào dưới đây?
A. Cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau
B. Cùng phương, cùng chiều, mạnh khác nhau
C. Cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau
D. Khác phương, khác chiều, mạnh như nhau
Câu 10. Cặp...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN VT LÝ HC K I LP 6
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Cp độ nhn thc
Ni dung
Biết Hiu Vn dng 1 Vn dng2
Tng
§o l, V
(4t)
1(1đ), 3(1đ) 2(1đ)
4(1đ)
21(8đ) 4,5c(12đ)
=40%
Khi
lượng và
lc (8t)
5(1đ), 7(1đ),
8(1đ),
9(1đ), 11(1đ),
13(1đ), 14(1đ)
6(1đ),
10(1đ),
12(1đ).
17(1đ)
15(1đ),
21(2đ)
12,5c
(14đ)
=47%
Máy cơ
ĐG (3t)
20(1đ) 16(1đ),
18(1đ)
19(1đ) 4c(4đ)
=13%
Tng
KQ(10đ) =
33%
KQ(8đ) =
27%
KQ(2đ)+
tl(2đ) =
13%
TL (8đ) =
27%
22c(30đ)
=100%
B. NI DUNG ĐỀ
I. Chn phương án đúng.
Câu 1. Khi đo nhiu ln mt đại lượng trong điu kin không đổi mà thu dược
nhiu giá tr khác nhau thì giá tr nào dưới đây được ly làm kết qu ca phép đo?
A. Giá tr lp li nhiu ln nht.
B. Giá tr ln đo cui cùng.
C. Giá tr trung bình ca giá tr ln nht và giá tr
nh nht.
D. Giá tr trung bình ca tt c các giá tr đo được.
Câu 2. Kết qu đo độ dài ca chiếc bút chì trên hình 1 là:
A. 7,5 cm C. 8 cm
B. 7,7 cm D. 8,0 cm
Hình.1
Câu 3. Để đo chiu dài cun SGK Vt lí 6, nên chn thước nào trong cc thước
sau?
A. Thước 25cm có ĐCNN ti mm
B. Thước 15cm có ĐCNN ti mm
C. Thước 20cm có ĐCNN ti mm
D. Thước 25cm có ĐCNN ti cm
Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 6-Đề số 2 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 6-Đề số 2 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 6-Đề số 2 9 10 354