Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014- 2015Môn: Tiếng Anh - Lớp 6

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN CHÂU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014- 2015
Môn: Tiếng Anh - Lớp 6
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
--------------------------------------Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra này
- Họ và tên: ……………………………
- Lớp: …………………………………
Số báo danh:……………
( do thí sinh ghi)

Số phách
- Chữ kí GT1: …………………….
- Chữ kí GT2: …………………….

(do chủ khảo ghi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Điểm:……………….

- Chữ kí giám khảo: ………………………

Số phách
(do chủ khảo ghi)

I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others ( 1p)
1A. bus
B. drugstore
C. museum
D. lunch
2A. engineer
B. between
C. teeth
D. greeting
3A. read
B. teacher
C. eat
D. breakfast
4A. town
B. down
C. window
D. shower
II. Circle the best words or phrases to complete the sentences ( 3ps)
5- Hi, _______ name is Phong. I’m a student.
A. my
B. his
C. her
D. our
6- ________ do you live? I live on Tran Phu street.
A. What
B. Where
C. Who
D. How
7- What is _____? It is a schoolbag.
A. these
B. those
C. they
D. this
8- Every morning, Ba ______ up at six o’clock.
A. to get
B. get
C. gets
D. is getting
9- When do you have English? I have it ________ Monday and Thursday.
A. at
B. on
C. for
D. in
10- What time ____ you get up? I get up at five o’clock.
A. do
B. does
C. is
D. are
11- Are there any flowers to the left of your house? _____________ .
A. Yes, there are
B. Yes, there is
C. No, there isn’t D. Yes, they do
12- I go to the __________ to send the letter.
A. supermarket
B. zoo
C. post office
D. bank
13- Which sentence is correct?
A. Do your brother watches TV in the evening?
B. Is your brother watches TV in the evening?
C. Does your brother watches TV in the evening? D. Does your brother watch TV in the evening?
14- Which sentence is correct?
A. There is a flower garden to the left of the house.
B. There is a flowers garden to the left of the house.
C. There is a flower garden the left of the house.
D. There is a flower gardens to the left of the house.
15- “ It’s 9:45 now.” means: ________________.
A. It’s nine past forty- five.
B. It’s a quarter to ten.
C. It’s forty- five nine
D. It’s a quarter to nine.
16- There / big / well / front / house / . (Chose the correct sentence)
A. There is big well in front of the house.
B. There are big wells in front of the house.
C. There is a big well in front of the house.
D. There are big well in front of the house.
Tiếng a...
Tiếng anh 6 (14-15)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂN CHÂU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2014- 2015
Môn: Tiếng Anh - Lớp 6
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------
Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra này
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others ( 1p)
1- A. bus B. drugstore C. museum D. lunch
2- A. engineer B. between C. teeth D. greeting
3- A. read B. teacher C. eat D. breakfast
4- A. town B. down C. window D. shower
II. Circle the best words or phrases to complete the sentences ( 3ps)
5- Hi, _______ name is Phong. I’m a student.
A. my B. his C. her D. our
6- ________ do you live? I live on Tran Phu street.
A. What B. Where C. Who D. How
7- What is _____? It is a schoolbag.
A. these B. those C. they D. this
8- Every morning, Ba ______ up at six o’clock.
A. to get B. get C. gets D. is getting
9- When do you have English? I have it ________ Monday and Thursday.
A. at B. on C. for D. in
10- What time ____ you get up? I get up at five o’clock.
A. do B. does C. is D. are
11- Are there any flowers to the left of your house? _____________ .
A. Yes, there are B. Yes, there is C. No, there isn’t D. Yes, they do
12- I go to the __________ to send the letter.
A. supermarket B. zoo C. post office D. bank
13- Which sentence is correct?
A. Do your brother watches TV in the evening? B. Is your brother watches TV in the evening?
C. Does your brother watches TV in the evening? D. Does your brother watch TV in the evening?
14- Which sentence is correct?
A. There is a flower garden to the left of the house.
B. There is a flowers garden to the left of the house.
C. There is a flower garden the left of the house.
D. There is a flower gardens to the left of the house.
15- “ It’s 9:45 now.” means: ________________.
A. It’s nine past forty- five. B. It’s a quarter to ten.
C. It’s forty- five nine D. It’s a quarter to nine.
16- There / big / well / front / house / . (Chose the correct sentence)
A. There is big well in front of the house. B. There are big wells in front of the house.
C. There is a big well in front of the house. D. There are big well in front of the house.
- Họ tên: ……………………………
- Lớp: …………………………………
- Chữ GT1: …………………….
- Chữ GT2: …………………….
Số phách
(do chủ khảo ghi)
Số báo danh:……………
( do thí sinh ghi)
- Chữ giám khảo: ………………………
Điểm:……………….
Số phách
(do chủ khảo ghi)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014- 2015Môn: Tiếng Anh - Lớp 6 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014- 2015Môn: Tiếng Anh - Lớp 6 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014- 2015Môn: Tiếng Anh - Lớp 6 9 10 636