Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Hóa học lớp 9

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYÖN KR¤NG BUK
PHßNG GI¸O DôC & §µO T¹O
---------------

Kú thi KiÓm tra häc k× I LíP 9
M«n: Hãa Häc
(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)
§Ò sè: 135

C©u 1: Trong thành phần của hầu hết các axit bao gồm:
A. Kim loại và phi kim .
B. Kim loại và gốc axit .
C. Hiđro và gốc axit.
D. Phi kim và gốc axit
C©u 2: Có 2 dung dịch không màu là H2SO4 đặc, nguội và HCl. Chất dùng để nhận biết được 2 dung
dịch này là
A. Na2O
B. NaOH
C. Fe
D. Cu
C©u 3: Nhúng một miếng Fe vào dung dịch CuCl2 , sau một thời gian lấy miếng Fe ra thì thấy khối
lượng tăng 1 gam .Khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là :
A. 7 gam
B. 0,875 gam
C. 8 gam
D. 5 gam
C©u 4: Nhóm hợp chất nào tác dụng được với H2O.
A. K2O, CuO, CO2 B. CaO, CO2, ZnO
C. Na2O, BaO, SO2
D. P2O5, MgO, Na2O
C©u 5: Cho các công thức sau :K2O,Al2O3,MgO,CuO.Dãy bazo nào sau đây diễn tả đúng công thức
các oxít :
A. Al(OH)3;Mg(OH)2 ;Cu(OH)2;KOH
B. Al(OH)3;Mg(OH)2 ;CuOH;KOH
C. Al(OH)3;MgOH ;Cu(OH)2;KOH
D. Al(OH)3;Mg(OH)2 ;Cu(OH)2;K(OH)2
C©u 6: Dãy ôxít nào sau đây tác dụng được với axit?
A. CuO;Fe2O3,ZnO,Al2O3
B. CaO,Na2O;CuO;SO2
C. P2O5,SO2,MgO,CO2
D. SO2,NO2,CO2,SO3
C©u 7: Cho các dung dịch: FeCl2, FeCl3, Al2(SO4)3, NH4NO3, Mg(NO3)2, CuSO4. Để nhận biết các
dung dịch trên thì phải dùng kim loại nào?
A. Na
B. Cu
C. Zn
D. Al
C©u 8: Sắt cháy trong khí clo tạo thành :
A. Khói màu trắng
B. Khói màu xanh
C. Khói màu nâu đỏ D. Không có hiện tượng gì
C©u 9: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?
A. Nhỏ từ từ dd HCl vào ống nghiệm đựng Fe
B. Nhỏ từ từ dd H2SO4 loãng vào ống nghiệm đựng Ag
C. Nhỏ từ từ dd H2SO4 loãng vào ống nghiệm đựng Fe2O3
D. Nhỏ từ từ dd HCl loãng vào ống nghiệm đựng Fe2O3
C©u 10: Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam kim loại Mg bằng dung dịch HCl người ta thu được thể tích hydro ở
điều kiện tiêu chuẩn là :
A. 4,48 lit
B. 23,44 lit
C. 6,72 lit
D. 11,2 lit
C©u 11: Ôxit nào sau đây được dung làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm ?
A. ZnO
B. CaO
C. CuO
D. PbO
C©u 12: Khí O2 bị lẫn tạp chất là các khí CO2, SO2, H2S. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ tạp
chất:
A. Dung dịch H2SO4 loãng
B. Dung dịch CuSO4
C. Dung dịch Ca(OH)2
D. Nước
C©u 13: Đốt cháy Sắt trong bình chứa Ôxi, sản phẩm thu được là ôxit nào sau đây:
A. Fe2O3
B. Fe3O4
C. Fe3O2
D. FeO
C©u 14: Dung dịch muối trung hoà có những tính chất hoá học sau:
A. Tác dụng với: Axit, dd bazờ, dd muối, K. loại
B. Tác dụng với: Nước, axit, bazơ
C. Tác dụng với: Nước, oxit bazơ...



 !"#$%&'(
)*+,-!"#
./0!+12,34567
89:,;<4
=>;, ?+0@+5A+#B!A>C#D#!E2!?0F,
GH1?IJ@5$H H1?IJ@0K#!EH
HL ?J@0K#!EH H$J@0K#!E
=>M,6MN>+0NO#$+0@>1@MP3LQ#R+0>SJ@1HTNU+0LV+W+2CLXY#MN>+0
NO#+@Z1@
GH!M H! H[\ H>
=><,+0SC+0[\J@?N>+0NO#>1MR9!>S]0!+1TZC+0[\ !^TZ$K
1XY+0_+0;0!HK1XY+0[\L-!0!5`+a+01@,
GHb0! HcRdb40! Hd0! H40!
=>3,6Y5#T+@?D#Ne+0LXY#JfMH
GHMR>RM H!RMRg+ H!MR!RPM HM4R)0R!M
=>4,?#D##+0a#9!>,MRG1M<R)0R>H-Z2!h?+@?9!>LiZNj+`L+0#+0a#
#D#?E',
GHG1.7<k)0.7Mk>.7Mk HG1.7<k)0.7Mk>k
HG1.7<k)0k>.7Mk HG1.7<k)0.7Mk>.7Mk.7M
=>l,-ZE'+@?9!>LiZD#Ne+0LXY#Jf!Em
GH>k[\M<Rg+RG1M< H!R!Mk>kPM
HM4RPMR)0RM HPMRMRMRP<
=>b,?#D#N>+0NO#,[\1MR[\1<RG1M.P37<R3<R)0.<7MR>P3HnV+W+2C#D#
N>+0NO# /+^5`NU+0$1?I+@?m
GH! H> Hg+ HG1
=>d,Po#DZ ?+0$'#1?I?@+,
GH6@> o+0 H6@>E!+ H6@>+i>LpH+0#6q+XY+00^
=>(, X]+0Y5+@?9!>LiZ$+0E`Z !5`+a+06!r#m
GHpssNN1J@?K+0+0qLt+0[\
HpssNNMP31?-+0J@?K+0+0qLt+0G0
HpssNNMP31?-+0J@?K+0+0qLt+0[\M<
HpssNN11?-+0J@?K+0+0qLt+0[\M<
=>;c,u!!+?@+?@+bRM0!$1?I)02v+0N>+0NO#1+0X]!>LXY#V'#ZN ?w
Lx>$q+/>#>y+1@,
GH3R3d1 HM<R331 HlRbM1 H;;RM1
=>;;,zE+@?9!>LiZLXY#N>+01@#Ty.#T1@$7 ?+05u+0'+0qm
GHg+ H! H> H2
=>;M,'M2O1{+I5#T1@#D#$'MRPMRMPH6VNU+0#T+@?9!>LiZLV1?I2pI5
#T,
GH>+0NO#MP31?-+0H>+0NO#>P3 H>+0NO#!.7M HXf#
=>;<,nK#DZPo ?+02^+#a!zER9`+5y>LXY#1@E+@?9!>LiZ,
GH[\M< H[\<3 H[\<M H[\
=>;3,>+0NO#>K >+0?@#6+|+0'+#T?Dr#9!>,
GHD#Ne+0Jf,GERNN2!h]RNN>KRH1?I HD#Ne+0Jf,Xf#R!ER2!h}
HD#Ne+0Jf,Xf#R?E2!h}R2!h}R>K HD#Ne+0Jf,Xf#R!ER2!h}RH1?I
=>;4,P`+5y#B!5`+a+05i+BZ>.7M2w+q1@,
GH>RMJ@M H>RMJ@M H>J@M H>J@M
=>;l,D2V>+@?9!>LiZ1@9!m
GHC>5~b^N>+0NO##6'+2!h} HC>5•b^N>+0NO##6'+!E
HC>5€b^N>+0NO#1@ >+0'+ HC>5~b^N>+0NO##6'+!E
=>;b,L>++6+0N>+0NO#>K_+F1i>!>LXY#,
GH+0>LXY#0^H H>+0NO#E@5u+0H
H)>K$!+H H>LXY##T$D#
Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Hóa học lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Hóa học lớp 9 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Hóa học lớp 9 9 10 387