Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
---------------

KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN LỚP 5
(Thêi gian lµm bµi: 60 phót)
§Ò sè: 111

C©u 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 1cm2 69 mm2=… cm2 la:
A. 16,9
B. 1,69
C. 0,169
D. 1,0069
C©u 2: Một đội bóng đá thi đấu 25 trận, thắng 20 trận. Như vậy tỉ số phần trăm các trận thắng
của đội bóng là :
A. 95%
B. 65%
C. 80%
D. 70%
3
3
và ta được;
4
5
15
12
17
14
B.
và
C.
và
20
20
15
15

C©u 3: Qui đồng mẫu số phân số
A.

17
14
và
20
20

D.

16
14
và
20
20

C©u 4: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 400 m, chiều rộng là 250m.
Diện tích của khu đất đó là:
A. 1 ha
B. 1km2
C. 10 ha
D. 0,01 km2
C©u 5: Kết qủa của phép chia 45: 0,01là
A. 450
B. 4,5
C. 4500
D. 45
C©u 6: Tỉ số phần trăm của 75 và 300 là:
A. 75%
B. 65%
C. 35%
D. 25%
C©u 7: Hỗn số 3

4
được viết thành số thập phân nào sau đây:
5

A. 3,75
B. 3,57
C. 3,8
D. 3,85
C©u 8: Tổng của 4 số là 100. Số trung bình cộng của 3 số đầu là 22,3. Hỏi số còn lại bằng bao
nhiêu ?
A. 77,7
B. 44,1
C. 33,1
D. 34,1
C©u 9: Số thập phân nào dưới đây vừa lớn hơn 3,75 vừa bé hơn 2,4 +1,8
A. 3,57
B. 3,709
C. 3,9
D. 4,2
C©u 10: Chữ số 3 trong số 45, 2638 có giá trị là:
A.

3
10000

B.

3
1000

C.

3
100

D.

3
10

C©u 11: Một tổ làm gạch trong ba đợt làm được số viên gạch lần lượt như sau : 3285 viên , 4631
viên , 3826 viên ; hỏi trung bình mỗi đợt tổ đó làm được bao nhiêu viên gạch ?
A. 11742 viên gạch B. 3914 viên gạch
C. 7916 viên gạch
D. 8457 viên gạch
C©u 12: Giá trị của biểu thức 8,5+ 6,5- (10-3,3)là
A. 8,3
B. 7,3
C. 1,7
D. 0,7
C©u 13: Số 706405 được viết thành tổng là :
A. 700000 + 60000 + 400 +5
B. 70000 + 6000 + 40 + 5
C. 700000 + 60000 + 4000 +5
D. 700000 + 6000 + 400 + 5
C©u 14: Hiệu của hai số là 192. Tỉ số của hai số đó là
A. 192

B. 220

2
. Vậy số lớn là:
5

C. 288

D. 320

4
C©u 15: Tổng hai số là: 120. Số bé bằng số lớn , số bé là :
11

A. 120
B. 88
C. 56
C©u 16: Tìm số tự nhiên x biết 78,69 < x < 79,4 ?
A. x = 78
B. x = 79
C. x = 80

D. 32
D. x = 76

C©u 17: Tìm x: 6753 + x = 14507
A. x = 7854
B. x =8754

C. x =21260

D. x =7754

C©u 18: Tỉ số phần trăm của 211và 400 là
A. 0,5275%
B. 5,275%
C. 52,75%
D. 5275%
C©u 19: Lớp 5A có 6 học sinh nữ và 34 học sinh nam. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số
học sinh cả lớp là :
A. 20%
B. 14%
C. 15%
D. 35%
C©u 20:

10
16
C.
9
15
3 2 1
C©u 21: Giá trị của biểu thức + x là:
5 5 4
1
10
A.
B. 4
C.
4
7
4 3 2 6
C©u 22: Trong các phân số ; ; ; ; ; phân số lớn nhất là
7 7 7 7
4
3
2
A.
B.
C.
7
7
7

A.

9
10

6 4
: =?
5 3

B...
UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
---------------
KIỂM TRA HỌC I
MÔN: TOÁN LỚP 5
(Thêi gian lµm bµi: 60 phót)
§Ò sè: 111
C©u 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 1cm
2
69 mm
2
=… cm
2
la:
A. 16,9 B. 1,69 C. 0,169 D. 1,0069
C©u 2:
Một đội bóng đá thi đấu 25 trận, thắng 20 trận. Như vậy tỉ số phần trăm các trận thắng
của đội bóng :
A. 95% B. 65% C. 80% D. 70%
C©u 3: Qui đồng mẫu số phân số
3
4
3
5
ta được;
A.
17
20
14
20
B.
15
20
12
20
C.
17
15
14
15
D.
16
20
14
20
C©u 4: Một khu đất nh chữ nhật chiều dài 400 m, chiều rộng 250m.
Diện tích của khu đất đó là:
A. 1 ha B. 1km
2
C. 10 ha D. 0,01 km
2
C©u 5:
Kết qủa của phép chia 45: 0,01là
A. 450 B. 4,5 C. 4500 D. 45
C©u 6:
Tỉ số phần trăm của 75 300 là:
A. 75% B. 65% C. 35% D. 25%
C©u 7:
Hỗn số
5
4
3
được viết thành số thập phân nào sau đây:
A. 3,75 B. 3,57 C. 3,8 D. 3,85
C©u 8: Tổng của 4 số 100. Số trung bình cộng của 3 số đầu 22,3. Hỏi số còn lại bằng bao
nhiêu ?
A. 77,7 B. 44,1 C. 33,1 D. 34,1
C©u 9: Số thập phân nào ới đây vừa lớn hơn 3,75 vừa hơn 2,4 +1,8
A. 3,57 B. 3,709 C. 3,9 D. 4,2
C©u 10: Chữ số 3 trong số 45, 2638 có giá trị là:
A.
3
10000
B.
3
1000
C.
D.
3
10
C©u 11:
Một tổ làm gạch trong ba đợt làm được số viên gạch lần lượt như sau : 3285 viên , 4631
viên , 3826 viên ; hỏi trung bình mỗi đợt tổ đó làm được bao nhiêu viên gạch ?
A. 11742 viên gạch B. 3914 viên gạch C. 7916 viên gạch D. 8457 viên gạch
C©u 12:
Giá trị của biểu thức 8,5+ 6,5- (10-3,3)là
A. 8,3 B. 7,3 C. 1,7 D. 0,7
C©u 13: Số 706405 được viết thành tổng :
A. 700000 + 60000 + 400 +5 B. 70000 + 6000 + 40 + 5
C. 700000 + 60000 + 4000 +5 D. 700000 + 6000 + 400 + 5
C©u 14:
Hiệu của hai số 192. Tỉ số của hai số đó
5
2
. Vậy số lớn là:
A. 192 B. 220 C. 288 D. 320
C©u 15: Tổng hai số : 120. Số bằng
4
11
số lớn , số :
A. 120 B. 88 C. 56 D. 32
C©u 16:
Tìm số tự nhiên x biết 78,69 < x < 79,4 ?
A. x = 78 B. x = 79 C. x = 80 D. x = 76
Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5 9 10 337