Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II hóa 8

Được đăng lên bởi chucalieng9x
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG
THÁI
Chủ đề

Nhận biết

MA TRẬN KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2014 –
2015
MÔN : HÓA HỌC – LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Thông hiểu

Vận dụng

V. dụng cao

Cộng

1. Oxi- Không - Khái niệm phản - Phân biệt các loại - Phân loại và gọi
khí
ứng hóa hợp, phân phản ứng hóa hợp, tên oxit
hủy
phân hủy
.
Số câu
Số điểm
(tỉ lệ %)
2. HidroNước

Số câu: 2
Số câu:1
Số câu:1
Số điểm: 1,5đ
Số điểm :0,25đ
Số điểm :0,25đ
15%
2,5%
2,5%
- Khái niệm phản - Phân biệt các loại - Phân loại và gọi Bài tập định
ứng thế
phản ứng thế.
tên axit, bazo,
lượng với số
- Bài tập tính theo
muối
gam chất dư
PTHH có liên
quan pt điều chế
hidro.

Số câu
Số câu: 2
Số câu:2
Số điểm
Số điểm : 1,5đ
Số điểm :1,75đ
(tỉ lệ %)
15%
17,5%
3. Dung dịch -Khái niệm nồng
dộ phần trăm và
nồng độ mol của
dung dịch.
-Công thức tính: C
% , CM
.

Số câu
Số điểm
(tỉ lệ %)
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Số câu:1
Số điểm:2,0đ
20%
Số câu:5
5,0 điểm
50%

Số câu:3
2,0 điểm
20%

Số câu: 4
2,0 điểm
20%

Số câu: 1
Số câu:1
Số câu: 6
Số điểm:0,75đ
Số điểm:0,5
4,5 điểm 45%
7,5%
5%
Tính các đại lượng Tính được
lien quan khi biết nồng độ dung
nồng độ dung dịch dịch , áp dụng
(C%, CM)
công thức V=
mdd /D để tính
thể tích dd sau
đó tính nồng độ
mol, nồng độ
phần trăm của
dung dịch.
Số câu:1
Số câu:1
Số câu:3
Số điểm :1,0đ
Số điểm:0,5
3,5 điểm 35%
10%
5%
Số câu:3
Số câu:2
Số câu:13
2,0 điểm
1,0 điểm
10,0 điểm
20%
10%
100%

TRƯỜNG THCS NAM TÂN
Họ và tên :
Lớp :

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN : HÓA HỌC – LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
*Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng:
Câu 1: Khi cho giấy quỳ tím vào dung dịch HCl quì tím sẽ chuyển sang màu:
A. Đỏ.
B. Xanh.
C. Vẫn giữ màu tím.
D. Không màu.
Câu 2:Càng lên cao khí oxi càng ít (loãng) là do:
A. Khí oxi nhẹ hơn không khí.
B. Khí oxi nặng hơn không khí.
C. Khí oxi không tan trong nước.
D. Khí oxi tan nhiều trong nước.
Câu 3: Công thức nào dùng để tính nồng độ mol?
A. M =

m
n

B. n =

m
M

C. CM =

n
V

D. C% =

mct
.100
m dd

Câu 4: Nung 5,4g Al trong bình đựng 16g O2 , khối lượng Al2O3 thu được là:
A.21,4g
B.15g
C.20,4g
D.10,2g
Câu 5: Hoàn tan 6 gam NaOH vào nước thu được 200 ml dung dịch có nồng độ là :
A. 0,25M
B. 0,5M
C. 0,75M
D.1M
Câu 6: Hòa tan 25 gam NaCl vào 75 gam nước thu được dung dịch NaCl có nồng độ là :
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
II/ TỰ LUẬN ( 7,0 ĐIỂM )
Câu 1 (3,0đ): Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau : (Mỗi mũi tên là 1 phản ứng)
KClO3
O2
Fe3O4
Fe
FeCl2
SO2
SO3
H2SO4
FeSO4
Ch...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MA TRẬN KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2014 –
2015
MÔN : HÓA HỌC – LỚP 8
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG
THÁI
Thời gian làm bài: 45 phút
Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng V. dụng cao Cộng
1. Oxi- Không
khí
- Khái niệm phản
ứng hóa hợp, phân
hủy
.
- Phân biệt các loại
phản ứng hóa hợp,
phân hủy
- Phân loại và gọi
tên oxit
Số câu
Số điểm
(tỉ lệ %)
Số câu: 2
Số điểm: 1,5đ
15%
Số câu:1
Số điểm :0,25đ
2,5%
Số câu:1
Số điểm :0,25đ
2,5%
Số câu: 4
2,0 điểm
20%
2. Hidro-
Nước
- Khái niệm phản
ứng thế
- Phân biệt các loại
phản ứng thế.
- Bài tập tính theo
PTHH có liên
quan pt điều chế
hidro.
- Phân loại và gọi
tên axit, bazo,
muối
Bài tập định
lượng với số
gam chất dư
Số câu
Số điểm
(tỉ lệ %)
Số câu: 2
Số điểm : 1,5đ
15%
Số câu:2
Số điểm :1,75đ
17,5%
Số câu: 1
Số điểm:0,75đ
7,5%
Số câu:1
Số điểm:0,5
5%
Số câu: 6
4,5 điểm 45%
3. Dung dịch -Khái niệm nồng
dộ phần trăm và
nồng độ mol của
dung dịch.
-Công thức tính: C
% , C
M
.
Tính các đại lượng
lien quan khi biết
nồng độ dung dịch
(C%, C
M
)
Tính được
nồng độ dung
dịch , áp dụng
công thức V=
m
dd
/D để tính
thể tích dd sau
đó tính nồng độ
mol, nồng độ
phần trăm của
dung dịch.
Số câu
Số điểm
(tỉ lệ %)
Số câu:1
Số điểm:2,0đ
20%
Số câu:1
Số điểm :1,0đ
10%
Số câu:1
Số điểm:0,5
5%
Số câu:3
3,5 điểm 35%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:5
5,0 điểm
50%
Số câu:3
2,0 điểm
20%
Số câu:3
2,0 điểm
20%
Số câu:2
1,0 điểm
10%
Số câu:13
10,0 điểm
100%
Đề kiểm tra học kì II hóa 8 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II hóa 8 - Người đăng: chucalieng9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II hóa 8 9 10 940