Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 2.
I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)
Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn một trong các mục a,
b, c hoặc d.
1. Vị trí của dấu hoá bất thường đặt ở đâu?
a) Đặt sau khoá Son

c) Đặt sau nốt nhạc

b) Đặt trước nốt nhạc

d) Cả a, b, c

2. Nhịp lấy đà là gì?
a) Nhịp đủ số phách theo qui định.
b) Nhịp không đủ số phách theo qui định.
c) Thường đặt ở đầu bản nhạc
d) Kết hợp ý câu b và c.
3. Trong 7 bậc âm tự nhiên, những âm cách nhau một cung là:
a) Đô- Rê và Rê- Mi

c) Son- La và La- Si

b) Pha- Son và Son- La

d) Cả a, b, c đều đúng

4. Bài hát Tiếng ve gọi hè là sáng tác của nhạc sĩ nào?
a) Nguyễn Tài Tuệ

c) Trịnh Công Sơn

b) Huy Du

d) Phạm Tuyên

5. Bài TĐN số 9- Trường làng tôi viết ở nhịp gì?
a) Nhịp

c) Nhịp

b) Nhịp

d) Nhịp

6. Câu hát ... Có mưa về dịu lại ở trong bài hát nào?
a) Đi cắt lúa

c) Ca-chiu-sa

b) Khúc ca bốn mùa

d) Tiếng ve gọi hè

II. Tự luận (4 điểm)
Thực hiện câu hỏi và bài tập.
1. Nêu khái niệm nhịp

và viết ví dụ 2 ô nhịp

với các hình nốt khác nhau.

2. Chép lời bài hát Tiếng ve gọi hè
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Đáp án
I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)
Đúng mỗi câu trắc nghiệm được 1 điểm. Đáp án là:
1. Vị trí của dấu hoá bất thường đặt ở đâu?
b) Đặt trước nốt nhạc
2. Nhịp lấy đà là gì?
d) Kết hợp ý câu b và c.
3. Trong 7 bậc âm tự nhiên, những âm cách nhau một cung là:
d) Cả a, b, c
4. Bài hát Tiếng ve gọi hè là sáng tác của nhạc sĩ nào?
c) Trịnh Công Sơn
5. Bài TĐN số 9- Trường làng tôi viết ở nhịp gì?
b) Nhịp
6. Câu hát ... Có mưa về dịu lại ở trong bài hát nào?
c) Khúc ca bốn mùa
II. Tự luận (4 điểm)
Thực hiện câu hỏi và bài tập.
1. Nêu khái niệm nhịp

và viết ví dụ 2 ô nhịp .

-Khái niệm: theo SGK Âm nhạc 7, trang 16 (1 điểm).
-HS viết 2 ô nhịp: không cần xác định cao độ, có nhiều kết quả khác nhau (1 điểm).
2. Chép lời bài hát Tiếng ve gọi hè: theo SGK Âm nhạc 7, trang 59 (2 điểm).

Biên tập và sửa chữa: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục
- Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0...
TRƯỜNG THCS TRN HƯNG ĐẠO
BIÊNA - TNH ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN ÂM NHC, LP 7
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 2.
I. Trc nghim kch quan (6 đim)
Chn đáp án đúng cho các câu hi sau bng ch khoanh tròn mt trong các mc a,
b, c hoc d.
1. V trí ca du hoá bt thường đặt đâu?
a) Đặt sau khoá Son c) Đặt sau nt nhc
b) Đặt trước nt nhc d) C a, b, c
2. Nhp ly đà là gì?
a) Nhp đủ s phách theo qui định.
b) Nhp không đủ s phách theo qui định.
c) Thường đặt đầu bn nhc
d) Kết hp ýu b c.
3. Trong 7 bc âm t nhiên, nhng âm cách nhau mt cung là:
a) Đô-và Rê- Mi c) Son- La và La- Si
b) Pha- Son và Son- La d) C a, b, c đều đúng
4.i hát Tiếng ve gi hè là sáng c ca nhc sĩ nào?
a) Nguyn Tài Tu c) Trnh Công Sơn
b) Huy Du d) Phm Tuyên
5.i TĐN s 9- Trường ng tôi viết nhp gì?
a) Nhp c) Nhp
b) Nhp d) Nhp
6. Câu hát ... Có mưa v du li trong bài hát nào?
a) Đi ct lúa c) Ca-chiu-sa
b) Khúc ca bn mùa d) Tiếng ve gi
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai 9 10 50