Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ, HỌC KÌ II, LỚP 7
Đề 1(Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

1. Thức ăn vật nuôi
Thức ăn có nguồn gốc thực vật.

Câu 1
0,5

- Mục đích của dự trữ thức ăn

Câu 2

- Thức ăn được tiêu hoá, hấp thu như

Câu 7

thế nào?

0,5

1,5

2. Chuồng nuôi
- Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp lí

Câu 3
0,5

3. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
- Nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non

Câu 6
1,5

4. Phòng trị bệnh thông thường
- Nêu nguyên nhân bệnh ở vật nuôi.

Câu 8

Lấy ví dụ bệnh do nguyên nhân bên
ngoài gây nên

1,5

5. Môi trường nước
- Nguồn gốc khí oxy hoà tan trong Câu 4
nước?

0,5

6. Thức ăn của động vật thuỷ sản
- Thức ăn nhân tạo của tôm, cá

Câu 5
0,5

1

7. Chăm sóc, quản lý, bảo quản chế
biến thuỷ sản.
- Mục đích của bảo quản, chế biến thuỷ

Câu 9

sản, cho ví dụ?

1

8. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ
sản
- Nêu nguyên nhân ảnh hưởng đến môi

Câu 10

trường và nguồn lợi hải sản.

2
5

3

2

Tổng số câu
2,5
Tổng % điểm

25%

2

5
50%

2,5
25%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà
em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5).
Câu 1. Thức ăn có nguồn gốc thực vật :
A. giun, rau, bột sắn.
B. thức ăn hỗn hợp, cám, rau.
C. cám, bột ngô, rau.
D. gạo, bột cá, rau xanh.
Câu 2. Mục đích của dự trữ thức ăn:
A. để dành được nhiều thức ăn.
B. giữ thức ăn lâu hỏng, đủ nguồn thức ăn.
C. chủ động nguồn thức ăn.
D. tận dụng nhiều loại thức ăn.
Câu 3. Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp lí:
A. độ chiếu sáng ít.
B. độ ẩm cao.
C. nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng thích hợp.
D. thoáng gió.
Câu 4. Khí oxi hoà tan trong nước từ nguồn nào?
A. Quang hợp của thực vật thuỷ sinh và không khí.
B. Bơm thêm nước.
C. Sự chuyển động của nước.
D. Nước mưa đưa vào.
Câu 5. Thức ăn nhân tạo của tôm, cá gồm loại nào?
A. Bột tôm cá, phân bón.
B. Bột ngũ cốc, thức ăn hỗn hợp.
C. Phân bón, bột ngũ cốc.
D. Bột ngũ cốc, phân bón, thức ăn hỗn hợp.
Câu 6. Hãy đánh dấu X vào cột Đ những câu em cho là đúng hoặc vào cột S những
câu em cho là sai.

3

Đ

Nội dung

S

1. Cho vật nuôi non bú sữa đầu
2. Cho vật nuôi non vận động, tránh ánh sáng
3. Tập cho ăn sớm thức ăn đủ chất dinh dưỡng
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 7. Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá, hấp thu như thế nào?
Câu 8. Hãy nêu nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi. Lấy ví dụ về nguyên nhân
bên ngoài gây bệnh cho vật nuôi.
Câu 9. Hãy nêu mục đích của việc bảo quản, chế biến thuỷ sản. Lấy ví dụ về
cách bảo quản, ch...
1
KIM TRA MÔN NG NGH, HC II, LP 7
Đề 1(Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Ni dung Nhn biết Tng hiu Vn dng
1. Thc ăn vt nuôi
Thc ăn ngun gc thc vt.
Câu 1
0,5
- Mc đích ca d tr thc ăn
- Thc ăn được tiêu hoá, hp thu như
thế nào?
Câu 2
0,5
u 7
1,5
2. Chung nuôi
- Tiêu chun chung ni hp
Câu 3
0,5
3. Ni dưỡng chăm sóc vt nuôi
- Ni dưỡng chăm sóc vt nuôi non
u 6
1,5
4. Phòng tr bnh thông thường
- Nêu nguyên nhân bnh vt ni.
Ly ví d bnh do nguyên nhân bên
ngoài gây nên
u 8
1,5
5. Môi trường nước
- Ngun gc khí oxy hoà tan trong
nước?
Câu 4
0,5
6. Thc ăn ca động vt thu sn
- Thc ăn nhân to ca tôm, cá
Câu 5
0,5
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ 9 10 728