Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DIÊN KHÁNH - TỈNH KHÁNH HÒA

Đề số 2.
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời
mà em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5).
Câu 1. Phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxít:
A. Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản (tôm, cua ốc).
B. Trồng nhiều ngô, rau, đậu..
C. Trồng nhiều ngô, khoai, sắn...
D. Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm...
Câu 2. Không nên làm chuồng theo hướng Đông - Bắc vì:
A. Ít ánh sáng
B. Ít gió
C. Gió lạnh.
D. Gió nóng
Câu 3. Bệnh nào sau đây là bệnh truyền nhiễm?
A. Bệnh giun sán.
B. Bệnh cá thường nổi đầu vào mùa hè
C. bệnh ghẻ lở ở vật nuôi.
D. Bệnh dịch tả lợn
Câu 4. Nuôi thuỷ sản nước ta tập trung vào mấy nhiệm vụ chính?
A. Bốn.
B. Ba.
C. Hai.
D. Một.
Câu 5. Thức ăn tôm, cá gồm những loại nào?
A. Thức ăn tự nhiên.
B. Thức ăn nhân tạo.
C. Cám bã, thức ăn hỗn hợp.

1

D. Thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo.
Câu 6. Hãy chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền vào chỗ trống ở các câu sau để được
câu trả lời đúng.
độ thông thoáng , độ ẩm, nhiệt độ, không khí
Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có (1)............

thích hợp (ấm về mùa đông, thoáng

mát về mùa hè) (2)..................... trong chuồng thích hợp (khoảng 60-75%)
(3).................... tốt nhưng phải không có gió lùa. Độ chiếu sáng phải phù hợp với
từng loại vật nuôi, lượng khí độc trong chuồng (amoniac, hidrosunfua) ít nhất.
Câu 7. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng.
Công việc và thời điểm kiểm tra ao nuôi tôm, cá.
A

B

1. Kiểm tra đăng cống

a. Buổi sáng.

2. Kiểm tra màu nước, thức ăn và

b. mùa mưa lũ.

hoạt động của tôm cá

c. Buổi sáng lúc nhiệt độ lên cao.

3.Xử lý cá nổi đầu
II. Tự luận ( 6 điểm)
Câu 8. Nêu các phương pháp thu hoạch tôm, cá?
Câu 9. Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản? Nêu tên những phương pháp bảo
quản mà em biết.
Câu 10. Nêu nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.

2

...
1
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DN KHÁNH - TNH KHÁNH HÒA
ĐỀ KIM TRA HC II
MÔN CÔNG NGH, LP 7
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 2.
I. Trc nghim kch quan (4 đim)
Hãy khoanh tròn vào mt trong các ch cái A, B, C, D đứng trước ý tr li
em cho đúng (t câu 1 đến câu 5).
Câu 1. Phương pháp sn xut thc ăn giàu gluxít:
A. Ni và khai thác nhiu sn phm thu sn (tôm, cua c).
B. Trng nhiu ngô, rau, đậu..
C. Trng nhiu ngô, khoai, sn...
D. Ni và tn dng ngun thc ăn động vt như giun đất, nhng tm...
Câu 2. Không nên m chung theo hướng Đông - Bc vì:
A. Ít ánh sáng
B. Ít gió
C. Gió lnh.
D. Gió nóng
Câu 3. Bnh nào sau đây là bnh truyn nhim?
A. Bnh giun sán.
B. Bnh cá thường ni đầu o mùa hè
C. bnh gh l vt nuôi.
D. Bnh dch t ln
Câu 4. Nuôi thu sn nước ta tp trung o my nhim v chính?
A. Bn.
B. Ba.
C. Hai.
D. Mt.
Câu 5. Thc ăn tôm, cá gm nhng loi nào?
A. Thc ăn t nhiên.
B. Thc ăn nhân to.
C. Cám bã, thc ăn hn hp.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa 9 10 46