Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 2.
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời
mà em cho là đúng về nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản.
A. Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và các giống nuôi.
B. Cung cấp thực phẩm tươi, sạch.
C. Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản
D. Cả ba phương án trên.
Câu 2. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng về các
phương pháp sản xuất thức ăn cho vật nuôi.
A

B
a. Trồng xen, tăng vụ để có nhiều

1. Thức ăn giàu prôtêin

cây và hạt họ đậu, tận dụng nguồn
thức ăn động vật để chăn nuôi.

2. Thức ăn giàu gluxit

b. Luân canh, xen canh, gối vụ để
sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai,

3. Thức ăn thô xanh

sắn.
c. Tận dụng đất vườn, rừng, bờ
mương để trồng nhiều loại cỏ, rau
xanh cho vật nuôi.

Câu 3. Hãy chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền chỗ trống ở các câu sau để được câu
trả lời đúng.
tiêu diệt mầm bệnh,

miễn dịch,

vắc xin,

kháng thể,

không miễn dịch

Khi đưa (1) ……………. vào cơ thể vật nuôi khoẻ mạnh (bằng phương pháp tiêm;
nhỏ mũi, mắt; chủng), cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra (2)……………

1

chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh xâm nhập lại,
cơ thể vật nuôi có khả năng (3)…………, vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật
nuôi đã có khả năng (4)…………….
II. Tự luận ( 6 điểm)
Câu 4. Em hãy phân biệt thức ăn giàu prôtêin, thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô
xanh.
Câu 5. Khi bảo quản và sử dụng vắc xin cần chú ý những điều gì?
Câu 6. Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản? Hãy nêu tên vài phương pháp bảo
quản mà em biết.

2

...
1
TRƯỜNG THCS TRN HƯNG ĐẠO
BIÊN HÒA - TNH ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC II
MÔN CÔNG NGH, LP 7
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 2.
I. Trc nghim kch quan (4 đim)
Câu 1. Hãy khoanh tròn vào mt trong các ch cái A, B, C, D đứng trước ý tr li
em cho đúng v nhim v chính ca nuôi thu sn.
A. Khai thác ti đa tim năng v mt nước các ging nuôi.
B. Cung cp thc phm tươi, sch.
C. ng dng nhng tiến b khoa hc công ngh vào nuôi thu sn
D. C ba phương án trên.
Câu 2. Hãy ni cm t ct A vi cm t ct B để được câu tr li đúng v các
phương pháp sn xut thc ăn cho vt nuôi.
A B
1. Thc ăn gu prôtêin
2. Thc ăn gu gluxit
3. Thc ăn thô xanh
a. Trng xen, tăng v để có nhiu
y và ht h đậu, tn dng ngun
thc ăn động vt để chăn ni.
b. Luân canh, xen canh, gi v để
sn xut ra nhiu lúa, ngô, khoai,
sn.
c. Tn dng đất vườn, rng, b
mương để trng nhiu loi c, rau
xanh cho vt ni.
Câu 3. Hãy chn t hoc cm t đã cho đin ch trng các câu sau để được u
tr li đúng.
Khi đưa (1) ……………. vào cơ th vt nuôi kho mnh (bng phương pháp tm;
nh mũi, mt; chng), cơ th s phn ng li bng cách sn sinh ra (2)……………
tiêu dit mm bnh, min dch, kháng th,
vc xin, không min dch
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai 9 10 910