Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu mà em cho là đúng
Câu 1 (1 điểm)
Hành vi nào sau đây vi phạm quyền trẻ em?
a/ Buộc con phải tiêm phòng dịch

c/ Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng

b/ Không cho con gái đi học

d/ Làm giấy khai sinh cho trẻ khi mới sinh ra

Câu 2 (1 điểm)
Việc làm nào sau đây gây ô nhiễm, huỷ hoại môi trường?
a/ Đổ rác đúng nơi quy định

c/ Khai thác gỗ hàng loạt

b/ Trồng cây gây rừng

d/ Xử lý chất thải công nghiệp

Câu 3 (1 điểm)
Hành vi nào sau đây không phải là mê tín dị đoan?
a/ Xem bói

c/ Chữa bệnh bằng bùa phép

b/ Xin thẻ

d/ Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên

Câu 4 (1 điểm)
Chính phủ do ai hoặc cơ quan nào bầu ra?
a/ Do nhân dân bầu ra

c/ Do Uỷ ban nhân dân bầu ra

b/ Do Quốc hội bầu ra

d/ Do Hội đồng nhân dân bầu ra

II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm)
Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Mỗi cấp gồm những cơ
quan nào?
Câu 2 (2 điểm)
Em hãy cho biết thế nào là di sản văn hoá? Nêu tên 4 di sản văn hoá mà em biết.
Câu 3 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng: Chỉ có thể xây dựng kế hoạch hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng,
hằng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em có đồng tình với ý
kiến đó không? Vì sao?

...
TRƯỜNG THCS HUNH PHƯỚC
HUYN NINH PHƯỚC - TNH NINH THUN
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN GIÁO DC NG DÂN, LP 7
Thi gian m bài: 45 phút
I. TRC NGHIM KHÁCH QUAN (4 đim)
Hãy khoanh tròn o ch cái trước câu mà em cho là đúng
Câu 1 (1 đim)
Hành vi nào sau đây vi phm quyn tr em?
a/ Buc con phi tiêm phòng dch c/ Đưa tr em hư vào trường giáo dưỡng
b/ Không cho con gái đi hc d/ m giy khai sinh cho tr khi mi sinh ra
Câu 2 (1 đim)
Vic làm nào sau đây gây ô nhim, hu hoi môi trường?
a/ Đổ rác đúng nơi quy định c/ Khai thác g hàng lot
b/ Trng y gây rng d/ X lý cht thi công nghip
Câu 3 (1 đim)
Hành vi nào sau đây không phi mê tín d đoan?
a/ Xem bói c/ Cha bnh bng bùa phép
b/ Xin th d/ Thp hương trên bàn th t tiên
Câu 4 (1 đim)
Chính ph do ai hoc cơ quan nào bu ra?
a/ Do nhân dân bu ra c/ Do U ban nhân dân bu ra
b/ Do Quc hi bu ra d/ Do Hi đồng nhân dân bu ra
II. T LUN (6 đim)
Câu 1 (2 đim)
B máy nhà nước nước ta được phân chia thành my cp? Mi cp gm nhng cơ
quan nào?
Câu 2 (2 đim)
Em y cho biết thế nào là di sn văn hoá? Nêu tên 4 di sn văn hoá em biết.
Câu 3 (2 đim)
Có ý kiến cho rng: Ch có th xây dng kế hoch hng ngày, hng tun, hng tháng,
hng năm, không th xây dng kế hoch sng và làm vic dài hơn. Em có đồng nh vi ý
kiến đó không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận 9 10 467